Ogólnoposki Rajd Indywidualny
PTTK w 190 rocznicę Powstania Listopadowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólnopolski Indywidualny Rajd PTTK w 190 rocznicę Powstania Listopadowego jest wkładem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w upamiętnienie Powstania Listopadowego 1830-1831 oraz hołdem złożonym jego uczestnikom, którzy podjęli się walki o niepodległość ojczyzny.
 2. Celem Rajdu jest przypomnienie i popularyzacja związanych z okresem Powstania Listopadowego wydarzeń, miejsc walk i upamiętnienia oraz postaci i ich losów.
 3. Organizatorem Rajdu jest Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, jednakże ma on charakter indywidualny, co oznacza, że uczestnicy organizują poszczególne działania we własnym zakresie.

II. Termin i miejsce rajdu

 1. Rajd trwa od 29 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.
 2. Terenem Rajdu jest przede wszystkim obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednak dopuszczalne są także wszystkie inne miejsca związane z tematyką Rajdu, szczególnie rejony objęte działaniami wojennymi oraz miejsca urodzenia i pochówku przywódców powstańczych.
 3. Zakończenie Rajdu odbędzie się w listopadzie 2021 r. podczas sesji popularno-naukowej Powstanie Listopadowe - aspekty krajoznawcze. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie zakończenia (podobnie jak wszelkie informacje bieżące) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK (http://kraj.pttk.pl)

III. Warunki uczestnictwa

 1. W Rajdzie mogą uczestniczyć indywidualnie miłośnicy krajoznawstwa i turystyki. Dopuszczalne jest również uczestnictwo drużyn (np. rodzinnych), nie większych jednak niż pięcioosobowych. Dorobek drużyny nie jest mnożony przez liczbę członków.
 2. Do zaliczenia uczestnictwa w Rajdzie uczestnik (drużyna) zobowiązany jest zwiedzić co najmniej 5 miejsc związanych z wydarzeniami i postaciami z okresu Powstania Listopadowego.
 3. Miejscem wspomnianym w pkt. III.2 może być pole bitwy, cmentarz, pomnik, tablica pamiątkowa, muzeum (bądź fragment ekspozycji) czy wystawa. Uczestnik jest zobowiązany do wykazanie związku zwiedzanego miejsca z Powstaniem Listopadowym.
 4. Zwiedzanie danego miejsca należy potwierdzić w kronice rajdowej prowadzonej w dowolny sposób. Formą potwierdzenia może być m.in. fotografia, nagranie wideo, rysunek, bilet wstępu, wydawnictwo przedstawiające zwiedzane obiekty (np. broszura, pocztówka, folder) lub krótki opis krajoznawczy. Uznawane jest potwierdzenie zwiedzania przez członka kadry programowej PTTK.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów (z podaniem informacji o autorstwie) w celach promocyjnych Rajdu i podsumowania w czasie zakończenia imprezy.

IV. Zgłoszenia

 1. Kroniki rajdowe należy przesłać w terminie do 31 października 2021 r. pocztą elektroniczną na adres:
  poczta@kkraj.pttk.pl
  lub pocztą tradycyjną na adres:
  Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
  ul. Senatorska 11
  00-075 Warszawa
  Z dopiskiem 190 rocznica Powstania Listopadowego
 2. Kroniki nadesłane po terminie nie będą oceniane.

V. Punktacja rajdowa

 1. Uczestnicy Rajdu biorą udział w konkursie na największą aktywność ocenianą według następującej punktacji:
  • miejsce bitwy - 5 pkt.
  • cmentarz/mogiła powstańcza - 10/4 pkt.
  • pomnik/tablica pamiątkowa - 8/3 pkt.
  • muzeum/fragmentu ekspozycji - 10/3 pkt.
  • prelekcja/wykład/sesja/wystawa (udział) - 2 pkt.
  • dzień wycieczkowy (udział) - 5 pkt.
  • przeprowadzenie prelekcji/wykładu - 10 pkt.
  • organizacja wycieczki dla grupy do 10 osób - 15 pkt.
  • organizacja wycieczki/imprezy dla grupy powyżej 10 osób - 30 pkt.
  • organizacja wystawy/sesji - 20 pkt.
  • publikacja opracowania na temat związany z Powstaniem - do 30 pkt.
 2. Poszczególne aktywności należy udokumentować np. w formie regulaminu imprezy, relacji lub sprawozdania, fotografii czy innych materiałów informacyjnych (np. wpis na blogu/vlogu, film na kanale YT lub stronie internetowej).
 3. Komisja Krajoznawcza może wyróżnić najciekawsze i najbardziej wartościowe krajoznawczo kroniki rajdowe.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i są zobowiązani ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza regulacji epidemiologicznych.
 3. Organizator nie odpowiada za szkody, które ponieśli lub spowodowali uczestnicy Rajdu.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.


Regulamin Rajdu dostępny jest >>>> tutaj.