Komunikat ws ustanawiania odznak turystyczno-krajoznawczych

Odznaki turystyczno-krajoznawcze PTTK są oryginalnym dorobkiem Towarzystwa, które rozwija ich system od swojego powstania w 1950 r. Liczba obowiązujących obecnie regulaminów wynosi ponad 600, a rocznie ustanawiane jest kilkanaście nowych. Pojawiające się odznaki są przykładem realizacji w Towarzystwie autorskich pomysłów poszczególnych działaczy, co należy doceniać i wspierać.

Widoczne od pewnego czasu masowe produkowanie kolejnych, bardzo podobnych odznak oraz niekiedy dyskusyjna ich wartość krajoznawcza grożą rozmyciem i deprecjacją oryginalnego dorobku PTTK, jakim jest obecny system odznak turystyczno-krajoznawczych. Dodatkowo niepokój budzą niestety coraz częstsze przypadki naruszania zasad współpracy i współodpowiedzialności za Towarzystwo i jego dorobek, objawiające się ustanawianiem odznak na terenach niebędących w bezpośrednim zasięgu działania danego oddziału, co część członków PTTK odbiera jako "zagarnianie" wspólnej przestrzeni działania.

Wobec powyższego Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przypomina, że kwestie ustanawiania nowych odznak turystyczno-krajoznawczych normalizują dwa zapisy Statutu PTTK z dn. 12 kwietnia 2012 r. Według Art. 31 ust 1 pkt 8 ustanawianie ogólnopolskich odznak turystycznych i krajoznawczych należy do szczególnych prerogatyw Prezydium Zarządu Głównego PTTK. Natomiast art. 60 ust 1 pkt 12 mówi o tym, że Zarząd Oddziału ustanawia oddziałowe odznaki turystyczno-krajoznawcze. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK opracowała klasyfikację (podział) odznak turystyczno-krajoznawczych (uchwała z 21 listopada 2009), która określa między innymi co jest rozumiane pod pojęciem odznaki ogólnopolskiej (odznaki ponadwojewódzkie lub obejmujące swym zasięgiem co najmniej trzy duże krainy historyczne/geograficzne).

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK pragnie zwrócić uwagę na konieczność współpracy i wzajemnego konsultowania swoich działań, gdyż jedynie takie postępowanie służyć będzie wspólnemu dobru, jakim jest Towarzystwo i jego dorobek.
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK

wersja pdf >>>>> tutaj