Janusz Żmudziński (1930-2021)Odszedł od nas wybitny krajoznawca i kolekcjoner, wieloletni członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Członek Honorowy PTTK.
Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Janusz Żmudziński wstąpił w 1953 r. W następnym roku był już przewodniczącym Sekcji Turystyki Pieszej Oddziału Warszawskiego PTTK, a w roku 1955 został sekretarzem Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie i przewodniczącym Stołecznej Komisji Turystyki Pieszej, które to funkcje sprawował do 1958 r. W latach 1955-1960 był działaczem Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Od roku 1960 do 1972 r. działał w Okręgu Mazowieckim PTTK, będąc najpierw członkiem, następnie sekretarzem, a później wiceprezes Zarządu tego Okręgu. W latach 1964-1975 był również wiceprzewodniczącym Mazowieckiej Komisji Krajoznawczej. Od roku 1975 do 1988 r. był członkiem Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego PTTK. Janusz Żmudziński był też współzałożycielem w 1968 r. Oddziału PTTK „Mazowsze” w Warszawie, którego był działaczem i członkiem do końca swego życia.
Przez wiele lat działał w Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK: w latach 1965-1968 oraz 1993-1997 był jej wiceprzewodniczącym, a w latach 1982-1989 był członkiem Podkomisji Inwentaryzacji Krajoznawczej. Był także przewodniczącym Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki Krajoznawczej Polski. Walnie przyczynił się do opracowania regulaminu Odznaki Krajoznawczej Polski. Był autorem i współautorem wielu publikacji krajoznawczych, głównie z terenu Mazowsza. Od 1978 do 1990 r. redaktor naczelny rocznika „Ziemia”. Był również przewodniczącym Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK w latach 1982-1990 i w 1994 r.
Uczestniczył w przygotowaniach kongresów krajoznawstwa polskiego w Płocku, w Opolu i w Gnieźnie. Był jednym z tych, którzy przyczynili się do utworzenia Kręgu Seniorów PTTK, skupiających Członków Honorowych PTTK, oraz nadania formuły działalności Kręgu, a także był jego dziekanem w latach 2000-2005. To głównie dzięki Niemu powstała książka zawierająca biogramy Członków Honorowych PTTK.
Był honorowym przodownikiem turystyki pieszej, zasłużonym instruktorem krajoznawstwa, posiadał też uprawnienia przodownika turystyki kajakowej I kl., przewodnika terenowego i strażnika ochrony przyrody. Janusz Żmudziński z PTTK związany był również zawodowo. Od 1965 do 1970 r. był wiceprezesem urzędującym w Okręgu Mazowieckim, do 1974 r. w Zarządzie Głównym PTTK, gdzie był między innymi zastępcą sekretarza generalnego. Reprezentował Towarzystwo z ramienia Zarządu Głównego PTTK we władzach naczelnych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w latach 1974?1986. W Zarządzie Głównym PTTK od 1971 r. był także członkiem różnych społecznych ciał gospodarczych, w tym między innymi Rady Programowej ds. Foto-Pam w latach 1977-1982 i jej wiceprzewodniczącym. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku był przez kilka lat dyrektorem Biura Turystyki Zagranicznej PTTK, a w latach 1979-1991 dyrektorem Wydawnictwa PTTK „Kraj”. Będąc w latach dziewięćdziesiątych XX w. przez parę lat redaktorem naczelnym redakcji Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej przyczynił się do kształtowania ruchu wydawniczego w sferze turystyki w Polsce.