Strona Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

KLASYFIKACJA ODZNAK
KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH PTTK

Odznaki powyższego typu klasyfikuje się następująco:

1. ze względu na podstawę merytoryczną weryfikacji:
1.1 krajoznawcze (należy poznać i udokumentować poznanie określonej podstawy, jak niżej),
1.1.1 obiektowe (np. z listy UNESCO w Polsce),
1.1.2 personalne (np. Odznaka św. Jana Nepomucena),
1.1.3 obszarowe (np. Miłośnik Polesia),
1.2 turystyki kwalifikowanej (należy udokumentować przebycie określonego dystansu stosownie do określonej dyscypliny turystyki kwalifikowanej, np. GOT, OTP, i ewentualnie kilku z nich lub określonej trasy),


2. ze względu na zasięg przestrzenny wymogów regulaminowych:
2.1 lokalne (teren miejscowości, gminy lub powiatu ewentualnie niedużej przestrzennej jednostki przyrodniczej (fizycznogeograficznej, np. pasmo górskie, jezioro, leśnej, jak puszcza itp.),
2.2 regionalne (co najmniej trzy powiaty lub całe województwo, większe jednostki fizycznogeograficzne i historyczne, np. Śląsk - w porozumieniu z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK),
2.3 ogólnopolskie (ponadwojewódzkie lub co najmniej trzy duże krainy historyczne lub geograficzne),


3. ze względu na podmiot weryfikujący:
3.1 oddziałowe (jednostki organizacyjne oddziałów),
3.2 centralne (komisje ZG PTTK).


W myśl powyższego regionalnymi odznakami krajoznawczymi są te odznaki, które regulaminowo spełniają równocześnie warunki określone w pkt. 1 i pkt. 2.2.
Opr. K.R.M.

Zaakceptowane przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK w dniu 21.11.2009 r.