Skrócone sprawozdanie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK z działalności w 2010 roku


Na lutowym spotkaniu przewodniczący KK ZG PTTK, kol. Józef Partyka, przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2010. Ponieważ uważam, że jest to ważny dokument, ale jednocześnie przeciętny krajoznawca mógłby się zanudzić czytając go w całości, postanowiłem, ze względu właśnie na jego objętość, dokonać streszczenia. Zaznaczam jednak, że prezentowane tu materiały zostały wybrane pod kątem ważności, zgodnie z moim wyczuciem ich rangi. Kolega Józef starał się nie przeoczyć niczego nad czym pracowała Komisja, uwzględniając także uwagi pozostałych członków komisji i osób z nią współpracujących.

Obecny skład Komisji został ustalony podczas Krajowej Narady Aktywu Krajoznawczego w dniu 16 stycznia 2010 roku w Warszawie. Przewodniczącym został Józef Partyka z Ojcowa, wiceprzewodniczącą Małgorzata Pawłowska z Suwałk, sekretarzem Mirosława Wojciechowska z Warszawy, a członkami Szymon Bijak z Warszawy, Maciej Maśliński z Ostrowa Wielkopolskiego, Henryk Paciej z Opola, Krzysztof Tęcza z Jeleniej Góry, Alicja Wrzosek z Gdyni i Bernadetta Zawilińska z Krakowa. Na pierwszym zebraniu roboczym Komisja przyjęła plan pracy, którego starała się trzymać. W roku 2010 odbyło się 5 zebrań roboczych: w Warszawie, Gdańsku, Elblągu , Olsztynie i Ojcowie. Z tym, że w Elblągu obradowaliśmy dwukrotnie. Trzeba przyznać, że większość członków komisji wykazała się stuprocentową obecnością na zebraniach. Członkowie Komisji uczestniczyli także w szkoleniu dla kierowników RPK w Gdańsku, w CZAKu w Elblągu, w VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie oraz w seminarium krajoznawczym w Krakowie.

Aby usprawnić prace wybrano zespoły, których członkowie mieli zająć się konkretnymi zadaniami. I tak do Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa wybrano Szymona Bijaka, Krzysztofa Czerepowickiego, Krzysztofa Tęczę, Mirosławę Wojciechowską i Henryka Pacieja, który został przewodniczącym. Jak wiadomo podstawowa rola tego zespołu to mianowania na wyższe stopnie instruktorskie. W 2010 roku mianowano 4 Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa i 13 Instruktorów Krajoznawstwa Polski.

Zespół do spraw odznak krajoznawczych tworzą Szymon Bijak (przewodniczący), Zbigniew Lewandowski, Maciej Maśliński i Jerzy Pabian. Do ich obowiązków należy m. in. sprawdzanie regulaminów nowych odznak krajoznawczych.

Centralny Zespół Weryfikacyjny tworzą Andrzej Rumiński z Wrocławia, Zygmunt Cebula z Rzeszowa, Robert Respondowski z Gliwic (w 2011 roku zrezygnował), Henryk Stopikowski z Grudziądza, Małgorzata Pawłowska z Suwałk, Włodzimierz Łęcki z Poznania, Andrzej Danowski z Łodzi, Jerzy Winsze ze Szczecina, Ryszard Wrzosek z Gdyni, Zbigniew Lewandowski z Warszawy, Maciej Maśliński z Ostrowa Wielkopolskiego, Krzysztof Tęcza z Jeleniej Góry. CZW w 2010 roku zweryfikował w sumie 73 Odznaki Krajoznawcze Polski, w tym dwie z szafirem. Wypada w tym miejscu pochwalić się, że OKP z szafirem zdobył członek KK Maciej Maśliński. Na podstawie sprawozdań wiemy, iż łącznie przyznano prawie 1200 Regionalnych Odznak Krajoznawczych. Komisja znowelizowała instrukcje weryfikacji i przyznawania ROK i OKP. Pozwoli to usprawnić prace weryfikacyjne.

Zespół do spraw Regionalnych Pracowni Krajoznawczych tworzą Małgorzata Pawłowska (przewodnicząca), Bernadetta Zawilińska i Anna Becker-Kulińska. Zespół ten nadzoruje zasady podziału środków finansowych przyznanych dla RPK, a także wspomaga organizacje corocznych szkoleń kierowników RPK. W omawianym roku odbyło się takie szkolenie w Gdańsku. Głównym celem pracy zespołu jest dążenie do skomputeryzowania katalogów we wszystkich pracowniach, tak by można było w miarę swobodnie z nich korzystać.

Utworzono także zespół do spraw inwentaryzacji krajoznawczej w składzie Bernadetta Zawilińska (przewodnicząca), Szymon Bijak, Maciej Maśliński i Krzysztof Tęcza. Niestety ostatnio zainteresowanie tą forma działalności krajoznawczej w naszym Towarzystwie nie jest zbyt duże, co nie pozwoliło na przeprowadzenie kursu inwentaryzacji krajoznawczej.

Zespół do spraw współpracy z komisjami krajoznawczymi przy Oddziałach PTTK prezentuje się następująco: Krzysztof Tęcza (przewodniczący), Szymon Bijak, Alicja Wrzosek, Bernadetta Zawilińska. Do tej pory udało się nawiązać kontakty z częścią oddziałowych komisji krajoznawczych, gdyż wiele z nich nie ma adresu internetowego ani kontaktu telefonicznego. Często działają one jakby w oderwaniu od Oddziału.

Kolejny zespół do spraw Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej w składzie Małgorzata Pawłowska, Bernadetta Zawilińska, Maria Janowicz, Krzysztof Mazurski, Wojciech Napiórkowski zajmuje się tą jedną ale jakże ważną imprezą. Tegoroczny Przegląd odbył się w październiku jako impreza towarzysząca Targom Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2010 w Poznaniu. Wielkie słowa uznania należą się kolegom z Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych, którzy zajęli się organizacją Przeglądu na miejscu. Bardzo ważną była decyzja o tym, że członkowie KK oraz kierownicy RPK mogą nieodpłatnie zgłosić do Przeglądu po dwie zauważone a ciekawe pozycje. Wielu z nich skorzystało z takiej możliwości. Z ramienia KK w pracach jury Przeglądu wzięli udział Małgorzata Pawłowska, Wojciech Napiórkowski i Krzysztof Tęcza.

Przewodniczącym zespołu do spraw kolekcjonerstwa jest Henryk Paciej, a członkami Wojciech Kowalski, Janusz Motyka i Henryk Stopikowski. W 2010 roku zorganizowano wystawy odznak turystycznych na CZAKu i podczas Kongresu. Największą i zarazem najciekawszą kolekcję zaprezentował Zbigniew Lewandowski. Zespół zajmował się także weryfikacją odznak kolekcjonerskich oraz mianowaniem jurorów wystaw kolekcjonerskich.

Zespół do spraw kontaktów z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych tworzą: Małgorzata Pawłowska i Maciej Maślinski. Kol. Maciej jako przedstawiciel Komisji wziął udział w konferencji "Autokreacja poprzez turystykę" i wygłosił referat pt. "Krajoznawstwo wśród osób niepełnosprawnych".

Do tej pory stronę internetową Komisji prowadził Henryk Paciej, a od pewnego czasu zaczął pomagać mu w tym Szymon Bijak, na którego barki spada coraz więcej pracy. Widać już , że strona zmienia się na lepsze.

W pierwszym roku działalności Komisji w nowym składzie zorganizowano CZAK w Elblągu, a kilka dni wcześniej, we Fromborku, przeprowadzono kurs dla kandydatów na instruktorów krajoznawstwa. Kierownikiem tego szkolenia był Ryszard Wrzosek.

Po raz pierwszy Komisja zaczęła wydawać, na wniosek Krzysztofa Tęczy, któremu też powierzono prace redakcyjne, kwartalnik zatytułowany "Krajoznawca". Jest on wydawany w niewielkim nakładzie, ale jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie Komisji.

Komisja podjęła współpracę z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, w sprawie utworzenia krajoznawczej strony internetowej. Cały czas prowadzone są też prace zmierzające do opisania historii RPK. Są też plany wydania opracowania na temat 60-lecia Komisji, które przypadnie w 2014 roku.

Ze względu na długą przerwę między Kongresami Komisja zaproponowała wypełnienie tego okresu seminariami o wspólnej nazwie "Mijające krajobrazy Polski". Pierwsze takie seminarium odbyło się w listopadzie w Krakowie. Trzeba przyznać, że wypadło ona całkiem nieźle, biorąc jako miarę zainteresowanie przybyłych krajoznawców. Dlatego będziemy organizować kolejne takie spotkania.

Jak więc widać członkowie Komisji wykazali duże zaangażowanie w prace, które ukazały że krajoznawstwo to dziedzina bardzo ważna dla każdego turysty.

Krzysztof Tęcza