PRZYKŁADOWY REGULAMIN
ODDZIAŁOWEJ KOMISJI KRAJOZNAWCZEJ PTTK

§ 1
1. Oddziałowa komisja krajoznawcza jest społecznym fachowym organem działalności zarządu oddziału PTTK.
2. Siedzibą komisji jest siedziba zarządu właściwego oddziału PTTK w:
.............................................................../adres/
3. Komisja może posługiwać się w swej pracy pieczątką podłużną z napisem:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Oddziału PTTK (ew. nazwa)
Komisja Krajoznawcza
(adres)
§ 2
1. Komisja jest powoływana przez zarząd oddziału z grona działaczy krajoznawczych oddziału na wniosek jej opiekuna w oparciu o przeprowadzone konsultacje z tym gronem lub wybierana na podstawie decyzji zarządu ze wspomnianego grona i zatwierdzana uchwałą zarządu oddziału.
2. Skład komisji może wynosić 7 do 21 osób, przy czym możliwe jest uzupełnianie go przez istniejącą już komisję do wysokości 1/3 pierwotnej ilości jej członków.
3. Komisją opiekuje się członek prezydium zarządu oddziału i odpowiada za jej pracę.
4. W przypadku bezczynności komisji lub działalności niezgodnej ze Statutem i uchwałami PTTK - zarząd oddziału ma prawo rozwiązać komisję lub odwołać jej członków.
§ 3
1. Komisja wybiera ze swego grona prezydium, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza. Komisja może również pracować bez podziału na prezydium i plenum.
2. Posiedzenia plenarne odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał, posiedzenia prezydium nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Komisja może pracować w zespołach, zapraszać na zasadach społecznych ekspertów, powierzać wykonanie prac osobom spoza swego grona i powoływać stałych współpracowników bez głosu decydującego.
4. Uchwała komisji jest ważna jedynie wówczas, jeśli w trakcie jej podejmowania obecni są przewodniczący lub jego zastępcy oraz co najmniej połowa członków komisji. Rejestrowane uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§ 4
1. Komisja realizuje statutowe zadania PTTK, uchwały zjazdu oddziału, zarządu oddziału PTTK w zakresie krajoznawstwa, a zwłaszcza zadania wynikające z uchwał ewentualnej oddziałowej narady aktywu krajoznawczego oraz prace inicjowane przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK.
2. Powyższe zadania komisja realizuje przez swych członków, kadrę i aktyw krajoznawczy oddziału, przy pomocy biura zarządu oddziału.
§ 5
1. Do zakresu działalności komisji należy:
a. Uczestniczenie w kierowaniu bieżącą działalnością programową zarządu oddziału PTTK w zakresie ustalonym przez zarząd oddziału.
b. Przeprowadzanie analiz, opracowywanie wniosków oraz podejmowanie prac organizatorskich, mających na celu doskonalenie działalności krajoznawczej na terenie oddziału.
c. Inicjowanie uchwał zarządu oddziału w zakresie krajoznawstwa.
d. Reprezentowanie zarządu oddziału PTTK w ustalonym przez niego zakresie.
e. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, zwłaszcza regionalnymi, zajmującymi się krajoznawstwem na terenie oddziału.
f. Inspirowanie działalności krajoznawczej w kołach i klubach oddziału, m.in. przez tworzenie w nich sekcji/zespołów krajoznawczych lub klubów, udzielanie pomocy merytorycznej, organizowanie przynajmniej raz do roku spotkania z ich przewodniczącymi.
g. Dbałość o właściwe rozmieszczenie kadr instruktorów krajoznawstwa w strukturach oddziałowych, szkolenie instruktorów krajoznawstwa regionu, współtworzenie z przedstawicielami innych oddziałów Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa oraz wnioskowanie do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK o nadawanie uprawnień instruktorskich wyższego stopnia poprzez właściwe terytorialnie Kolegium, a w przypadku jego braku - wprost do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
h. Koordynowanie prac krajoznawczych na terenie oddziału, zwłaszcza w zakresie:
- inwentaryzacji krajoznawczej,
- organizacji imprez i akcji o charakterze oddziałowym,
- wydawnictw krajoznawczych,
- szkolenia aktywu krajoznawczego,
- krajoznawczego wystroju obiektów i lokali PTTK.
i. Podejmowania prac w zakresie troski o właściwe pamiątki regionalne.
j. Współudział w pracach krajoznawczych całego Towarzystwa, a w szczególności poprzez uczestnictwo w centralnych zlotach aktywu krajoznawczego i przygotowaniach do Kongresów Krajoznawstwa Polskiego.
k. Prowadzenie akcji propagandowych i popularyzujących działalność krajoznawczą na terenie oddziału, z wykorzystaniem środków masowego przekazu.
l. Współudział w pracach innych komisji i zarządu oddziału PTTK, m.in. przy organizacji ogólnopolskich konkursów krajoznawczych, planowaniu przebiegu szlaków turystycznych, opracowywaniu opisów i materiałów krajoznawczych dla potrzeb imprez.
ł. Prezentowanie, poprzez zarząd oddziału PTTK, opinii społecznej w zakresie regionalnych planów zagospodarowania turystycznego i ich realizacji, właściwego zagospodarowania szlaków turystycznych.
m. Współdziałanie z w zakresie opracowywania regionalnych pamiątek, fotografii, widokówek, przezroczy, wydawnictw krajoznawczych i informatorów na potrzeby szkoleniowe i dla turystów w zakresie ustalonym przez zarząd oddziału.
n. Weryfikowanie odznak krajoznawczych - własnego oddziału lub ogólnopolskich zgodnie z ich regulaminem.
n. Składanie wniosków o nadanie odznak kolekcjonerstwa krajoznawczego i uprawnień jurorów w tym zakresie.
o. Nadzorowanie i współpraca z regionalnymi pracowniami krajoznawczymi, a w szczególności funkcjonującej przy oddziale.
p. Udzielanie metodycznej pomocy w pracach muzeów regionalnych PTTK, izb regionalnych i izb pamięci narodowej.
r. Współpraca z komisjami krajoznawczymi sąsiednich oddziałów, w tym w zakresie zadań krajoznawczych w skali regionu,
s. Dokonywanie oceny działalności krajoznawczej jednostek PTTK swojego oddziału, składanie sprawozdań zarządowi oddziału PTTK i Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
2. Komisja swą działalność realizuje w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez zarząd oddziału PTTK lub jego prezydium.
3. Komisja działa na podstawie wyodrębnionych środków finansowych stanowiących część budżetu zarządu oddziału PTTK lub pozyskanych z zewnątrz.
§ 6
Regulamin został uchwalony na zebraniu Komisji Krajoznawczej Zarządu Oddziału PTTK (ew. nazwa) ................................ w dniu................................... i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w dniu............................ uchwałą nr .......

Zaakceptowane przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK w dniu 21.11.2009 r.