Komisje Krajoznawcze w Oddziałach PTTK

Zasady powoływania komisji przez Oddziały PTTK są określone w Statucie Oddziału opracowanym na podstawie Statutu PTTK. Tworząc Komisję Krajoznawczą należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

 1. Komisja Krajoznawcza jest fachowym organem Oddziału PTTK. Działa w siedzibie Oddziału i może posługiwać się pieczątką podłużną z napisem:
  Polskie Towarzystwo
  Turystyczno-Krajoznawcze
  Oddział ... PTTK w ...
  Komisja Krajoznawcza
 2. Sposób tworzenia Komisji określa Zarząd Oddziału, który również zatwierdza uchwalony przez Komisję regulamin działania.
 3. W przypadku bezczynności lub działalności niezgodnej ze Statutem i uchwałami PTTK Zarząd Oddziału ma prawo rozwiązać komisję lub odwołać jej członków.
 4. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, Komisja może pracować w składzie plenarnym, nie wyłaniając prezydium.
 5. Posiedzenia Prezydium Komisji powinny odbywać się w miarę potrzeb, posiedzenia plenarne nie rzadziej niż raz do roku.
 6. Komisja może pracować w zespołach, zapraszać na zasadach społecznych ekspertów, powierzać wykonanie prac osobom spoza swego grona.
 7. Uchwały Komisji prawomocne są jedynie wtedy, gdy zapadają w obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz co najmniej polowy członków Komisji. Uchwały zapadają większością głosów.
 8. Komisja realizuje statutowe zadania PTTK, uchwały Zjazdu Krajowego i Oddziału PTTK, uchwały Zarządu Oddziału PTTK, zwłaszcza zadania popularyzujące krajoznawstwo wśród członków PTTK i w społeczeństwie.
 9. Powyższe zadania członkowie Komisji realizują przy współpracy z Zarządem Oddziału i przy pomocy biura Zarządu Oddziału.

Przykład działań Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK:

 • uczestniczenie w bieżącej działalności programowej Oddziału, pomoc w zakresie realizacji programu krajoznawczego innym komisjom, inspirowanie działalności krajoznawczej w kołach, klubach,
 • podejmowanie prac doskonalących działalność krajoznawczą w oddziale,
 • przygotowywanie projektów uchwał zarządu oddziału w zakresie krajoznawstwa,
 • reprezentowanie oddziału PTTK w ustalonym przez Zarząd Oddziału zakresie,
 • prowadzenie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, regionalnymi towarzystwami oraz samorządami w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału PTTK,
 • prowadzenie szkoleń podstawowych i ogólnych dla członków PTTK w zakresie wiedzy krajoznawczej i wiedzy o regionie,
 • współpraca z nauczycielami i szkołami w zakresie realizacji wiedzy o regionie przewidzianej programami nauczania, popularyzacja ogólnopolskich konkursów PTTK: Konkursu "Poznajemy Ojcowiznę", Młodzieżowego Konkursu Krasomówczego, Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego,
 • praca z kandydatami na instruktorów krajoznawstwa,
 • wnioskowanie do odpowiedniego terenowo Regionalnego lub do Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa o mianowanie instruktorów krajoznawstwa, wnioskowanie do zarządu oddziału o przedłużenie uprawnień czynnym instruktorom krajoznawstwa regionu oraz instruktorom krajoznawstwa Polski,
 • wnioskowanie do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK o skreślenie z rejestru instruktorów którzy nie działają lub tych którzy zostali pozbawieni uprawnień PTTK,
 • prowadzenie inwentaryzacji krajoznawczej,
 • upamiętnianie osób, obiektów, zdarzeń, inspirowanie działań popularyzujących krajoznawstwo - publikowanie artykułów prasowych, współpraca z radiem i TV, wydawanie przewodników, informatorów, monografii, organizowanie wystaw, konkursów, itp.,
 • propagowanie "Odznaki Krajoznawczej PTTK", odznak regionalnych, odznak kolekcjonerstwa krajoznawczego oraz turystyki kwalifikowanej. Weryfikowanie odznak zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • prowadzenie poradnictwa krajoznawczego, współpraca z właściwą regionalną pracownią krajoznawczą PTTK,
 • współpraca z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK.

Roczne plany pracy komisji zatwierdzane są przez Zarząd Oddziału lub jego prezydium, któremu również należy składać corocznie sprawozdania z działalności.

Regulamin działania Komisji Krajoznawczej powinien być uchwalony przez Komisję, a zatwierdzony przez Zarząd Oddziału. Regulamin taki stanowi podstawę planowania i pracy Komisji.