Kluby Krajoznawców,
Kluby Instruktorów Krajoznawstwa

Kluby Krajoznawców i Kluby Instruktorów Krajoznawstwa mogą działać we wszystkich oddziałach PTTK na zasadach ogólnych i warunkach uzgodnionych z zarządem Oddziału. Jest to bardzo interesująca forma współpracy krajoznawców. Różnorodność zainteresowań członków klubu, wspólny teren krajoznawczych penetracji stwarza nieograniczone możliwości działalności dla siebie i innych.

Mogą powstawać również Kluby międzyoddziałowe, regionalne, ogólnopolskie skupiając ludzi o tych samych zainteresowaniach. Znanym od wielu lat przykładem takiej działalności jest Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, który przede wszystkim dba o poszerzenie wiedzy i umiejętności własnych członków ale również co dwa lata organizuje Ogólnopolskie Forum Publicystów Krajoznawczych - imprezę cieszącą się uznaniem w środowisku autorów literatury turystyczno-krajoznawczej i wydawców. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK podjęła inicjatywę zorganizowania Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawczych w skrócie "4K" Członkowie Klubu wymieniają poglądy i informacje na łamach "Biuletynu Kolekcjonerskiego".

Dobre warunki dla powstania i działania Klubów Krajoznawców i Klubów Instruktorów Krajoznawstwa mają Regionalne Pracownie Krajoznawcze PTTK. Członkowie tych Klubów mogą podejmować wspólnie z RPK zadania koordynujące prace krajoznawcze w województwie lub regionie, organizować spotkania w celu wymiany doświadczeń uzgodnień wspólnych poczynań, doskonalenia warsztatu krajoznawcy.

Regulaminy działania klubów powinny być zatwierdzone, a programy zaakceptowane przez zarządy oddziałów. Wzory regulaminów były publikowane w Informacjach ZG PTTK. Celowym jest wybranie zespołu do programowania działalności oraz zabezpieczenia realizacji. Udział instruktorów krajoznawstwa w spotkaniach, zebraniach klubu powinien być dobrowolny, szczególnie w klubach o charakterze regionalnym, ponieważ najczęściej wiąże się z ponoszeniem przez instruktorów kosztów podróży. Konwencja spotkań, zebrań powinna być otwarta dla wszystkich chętnych, szczególnie dla nauczycieli i młodzieży. Program spotkań jest dowolny. Sugeruje się rozważenie następującej propozycji:

  • pogadanka, odczyt, prelekcja krajoznawcza na określony temat,
  • bieżąca informacja krajoznawcza,
  • sprawy różne.

Przygotowaniem i realizacją tematów może zając się ktoś z instruktorów krajoznawstwa, członków klubu lub zaproszona osoba. Przy okazji spotkań, czy zebrań można rozważyć problem organizacji giełd kolekcjonerów krajoznawców, giełd wydawnictw itp. Wskazane jest prowadzenie dokumentacji spotkań w postaci protokołów, kronik, list obecności, zdjęć, nagrań filmów video itp.

Ambicją każdego klubu, powinno być organizowanie raz na jakiś czas krajoznawczych sesji, sympozjów, konferencji na określone tematy krajoznawcze, bądź dla uczczenia rocznic. Należy również rozważyć możliwość organizowania międzyregionalnych spotkań instruktorów krajoznawstwa w celu wymiany doświadczeń, wzajemnego przekazywania opracowań, bądź uzgodnienia wspólnych działań.

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK prosi o przekazywanie bieżących informacji o istniejących klubach, komisjach krajoznawczych ich działaniu, zebraniach czy spotkaniach. Prosimy o przysyłanie zawiadomień i zaproszeń, a także informacji o nowo tworzonych klubach i komisjach krajoznawczych