Cele i zadania CZAK

1. 1971 Bryzgiel (n. Wigrami) 1. Doskonalenie działalności programowej PTTK.
2. Wybranie najbardziej skutecznych metod szerzenia współczesnego krajoznawstwa.
3. Przygotowanie uczestników do inwentaryzacji krajoznawczej.
2. 1972 Wiślica 1. Rola PTTK w ochronie dóbr kultury narodowej.
2. Rola działacza i ogniw Towarzystwa w działalności na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
3. Formy działalności krajoznawczo-turystycznej wśród młodzieży szkolnej.
3. 1973 Gorzupia (z. Lubuska) 1. Rola i zadania instruktora krajoznawstwa.
2. Zacieśnianie więzów pomiędzy aktywem funkcyjnym PTTK.
3. Praktyczne doskonalenie działalności krajoznawczej podczas wędrówek trasami zlotowymi.
4. 1974 Warszawa 1. Zapoznanie się z przemianami i dorobkiem stolicy i Mazowsza w 30-leciu PRL.
2. Odbudowa konserwacja i współczesna funkcja obiektów zabytkowych.
3. Problemy związane z zagrożeniem i ochroną środowiska naturalnego.
4. Wykonanie prac pożytecznych społecznie na trasach i w stolicy.
5. Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji programu krajoznawczego.
5. 1975 Unieście (Koszalin) 1. Projekty kwestionariuszy krajoznawczych.
2. Walory szlaków turystycznych.
3. Krajoznawcze walory wycieczek organizowanych przez PTTK.
6. 1976 Grotniki 1. Metodyka kampanii "Polska naszych Dni".
2. Ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. "wspomnienia z CZAK-ów".
7. 1977 Węgierska Górka 1. Kampania "Polska naszych Dni" praca z tematów: "Panorama pamięci narodowej" i "Krajobrazy ojczyste".
2. Metodyka pracy krajoznawczej kół i klubów PTTK i kadry instruktorów krajoznawstwa.
3. Propozycje następnego Kongresu Krajoznawstwa.
8. 1978 Tylawa (Krosno) 1. Kampania "Polska naszych Dni" i jej dotychczasowy przebieg.
2. Związki turystyki z kulturą.
9. 1979 Czarnowo (Ostrołęka) 1. Kampania "Polska naszych Dni" i jej dotychczasowy przebieg.
2. II Kongres Krajoznawczy.
3. Obchody Jubileuszu XXV-lecia PRL.
4. Doskonalenie metodyki pracy krajoznawczej kół i klubów PTTK działających w zakładach pracy, szkołach, wojsku itp.
10. 1980 Zamość 1. Podsumowanie akcji "Zamość - wczoraj - dziś - jutro".
2. Wymiana doświadczeń pomiędzy działaczami krajoznawczymi.
11. 1981 Wojsławice (Sieradz) 1. Inwentaryzacja krajoznawcza.
2. Popularyzacja regionów rzadziej odwiedzanych przez turystów.
3. Wymiana doświadczeń aktywu krajoznawczego.
12. 1982 Szczecin 1. Prace konkursowe nt. "Związki naszego województwa z morzem".
2. Konkurs krasomówczy.
3. Konkurs na najlepsze zdjęcie o tematyce morskiej.
13. 1983 Chorzów 1. Uczczenie 300-lecia Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.
2. Konkurs "Echa Odsieczy Wiedeńskiej" na terenie województwa katowickiego.
3. Metodyka krajoznawczych poszukiwań pamiątek historycznych.
4. Krajoznawczy czyn społeczny - materiał dla wskazanych poradni krajoznawczych.
14. 1984 Lublin 1. Określenie roli, zadań i miejsca instruktora krajoznawstwa.
2. Wypracowanie modelu pracy instruktora krajoznawstwa.
3. Doskonalenie metod inwentaryzacji krajoznawczej.
4. Prezentacja różnorodnego dorobku instruktorów krajoznawstwa.
15. 1985 Frombork 1. Uczczenie 40-tej rocznicy Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy.
2. Uczczenie 35-tej rocznicy utworzenia PTTK.
3. Uświetnienie obchodów 700-lecia Kwidzynia.
4. Wypracowanie nowych form kulturotwórczego działania krajoznawców.
5. Prezentacja dorobku oraz metodyki pracy krajoznawczej.
16. 1986 Zgorzelec 1. Doskonalenie umiejętności prowadzenia inwentaryzacji krajoznawczej.
2. Poznanie regionu Łużyc Wschodnich.
3. Omówienie zadań krajoznawców w okresie przed Kongresem Krajoznawczym.
17. 1987 Częstochowa 1. Omówienie na przykładach doświadczeń O/PTTK - zadań i form pracy krajoznawczej jako przygotowania do Kongresu Krajoznawczego.
2. Doskonalenie umiejętności prowadzenia inwentaryzacji krajoznawczej.
3. Poznanie walorów woj. częstochowskiego.
18. 1988 Wdzydze Kiszewskie 1. Wymiana doświadczeń w pracy krajoznawczej oraz omówienie przygotowań do IV Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Opolu.
2. Doskonalenie umiejętności prowadzenia inwentaryzacji krajoznawczej.
3. Poznanie walorów Ziemi Gdańskiej w tym kultury narodowej.
19. 1989 Łęczyca 1. Uczczenie 50-tej rocznicy "Polskiego Września".
2. Poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych Ziemi Łęczyckiej.
3. Wymiana doświadczeń aktywu krajoznawczego z całego kraju.
20. 1990 Augustów 1. Zapoznanie z pięknem Ziemi Suwalskiej, historią walk AK i powstań narodowych na tym terenie, popularyzacja zadań z ochrony środowiska.
2. Przygotowanie wniosków do dyskusji w zespołach kongresowych dotyczących udziału PTTK w zagospodarowaniu przestrzennym kraju, zwłaszcza obszarów krajobrazu chronionego.
3. Wymiana doświadczeń aktywu krajoznawczego z całego kraju.
21. 1991 Krzeszowice !odwołany! 1. 40 lat PTTK i Oddziału Krakowskiego.
2. Ocena realizacji uchwał IV Kongresu Krajoznawstwa Polskiego (założenia, praktyka, wnioski - wymiana doświadczeń).
3. Poznanie walorów krajoznawczych Podkrakowskich Dolinek (Jurajski Park Krajobrazowy) i Ojcowskiego Parku Narodowego.
22. 1992 Sieraków 1. Zapoznanie się z Sierakowskim Parkiem Krajobrazowym.
2. Ocena zmian walorów krajoznawczych na przykładzie porównawczej inwentaryzacji miasta i gminy Sieraków.
3. Promocja wydawnictw krajoznawczych.
23. 1993 Białowieża 1. Zapoznanie się z problemami transgranicznych obszarów chronionych oraz organizacji turystyki na ich terenie.
2. Poznanie walorów krajoznawczych Puszczy Białowieskiej oraz Białowieskiego Parku Narodowego.
3. Organizacja ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej.
24. 1994 Ostrowiec Świętokrzyski 1. Poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych dorzecza Kamiennej.
2. Prezentacja koncepcji parku kulturowego doliny Kamiennej.
3. Regionalizm krajoznawczy.
25. 1995 Złotów 1. Poznanie Krajny.
2. Uczczenie jubileuszu 60 rocznicy Domu Polskiego w Złotowie i 50 rocznicy walk o Wał Pomorski.
26. 1996 Lublin Włodawa Chełm 1. Poznanie walorów przyrodniczych i geograficznych Polesia Lubelskiego
2. Przybliżenie różnorodności kulturowej obszaru pogranicza Wschodu i Zachodu.
3. Upamiętnienie 90 rocznicy powstania PTK oraz Muzeum Lubelskiego.
4. Wymiana poglądów i doświadczeń krajoznawców PTTK.
27. 1997 Gdańsk 1. Przypomnienie morskich dziejów Polski i Gdańska od X w., w tym chrystianizacyjnej misji św. Wojciecha na Pomorzu Gdańskim.
2. 200 rocznica powstania Mazurka Dąbrowskiego.
3. Prezentacja walorów przyrodniczo-kulturowych Pomorza Gdańskiego.
4. Wymiana poglądów i doświadczeń krajoznawców.
28. 1998 Olesno Praszka Wieluń 1. Popularyzacja krajoznawstwa, wymiana doświadczeń wśród krajoznawców.
2. Dyskusja nad aktualnymi problemami krajoznawstwa, związana z V Kongresem Krajoznawstwa Polskiego "Gniezno 2000".
3. Wędrówka szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego, występującego licznie na pograniczu Ziemi Wieluńskiej i Śląska Opolskiego.
4. 410 rocznica bitwy pod Byczyną.
5. Zapoznanie z walorami przyrodniczo-kulturowymi w/w terenów.
29. 1999 Legnica 1. Prezentacja walorów krajoznawczych i turystycznych Zagłębia Miedziowego.
2. Przybliżenie wielokulturowego charakteru Dolnego Śląska.
3. Upamiętnienie 45-lecia działalności Oddziału PTTK w Legnicy.
4. Wymiana doświadczeń krajoznawczych przed V Kongresem Krajoznawstwa Polskiego "Gniezno 2000".
30. 2000 Gniezno 1. Poznanie Ziemi Gnieźnieńskiej oraz Szlaku Piastowskiego - kolebki Państwa Polskiego.
2. Upamiętnienie 50 lat działalności PTTK.
3. Wymiana poglądów i doświadczeń wśród krajoznawców przed V Kongresem Krajoznawstwa.
31. 2001 Tarnów 1. Poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Tarnowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Szlaków Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej.
2. Wymiana poglądów i doświadczeń wśród krajoznawców.
3. Propagowanie działalności PTTK wśród lokalnej społeczności.
32. 2002 Kamieńczyk 1. Poznanie walorów krajoznawczych Mazowsza (w tym obiektów Kanonu Krajoznawczego Polski).
2. Popularyzacja Odznaki Krajoznawczej PTTK.
3. Wymiana poglądów i doświadczeń wśród krajoznawców.
4. Propagowanie działalności PTTK wśród lokalnej społeczności.
33. 2003 Żary 1. Promocja Ziemi Żarskiej, Łużyc Wschodnich i pogranicza Śląsko-Łużyckiego.
2. Prezentacja dorobku i kultury Polaków zamieszkujących region, w tym Górali Czadeckich i Kresowiaków Południowo-Wschodnich.
3. Wykorzystanie odznak turystyczno-krajoznawczych jako atrakcyjnej formy poznawania Polski, zapoznanie uczestników z obiektami przyrody chronionej - Parkiem Krajobrazowym "Łuk Mużakowa" i rezerwatem kulturowym Park Mużakowski w Łęknicy i Bad Muskau, Parkiem Promnitzów-Bruhlów w Brodach.
4. Przybliżenie kultury Łużyczan i Łużyc Wschodnich.
5. Upamiętnienie tysiąclecia zapisu niemieckiego biskupa Thietmara o przyłączeniu przez Bolesława Chrobrego Ziemi Żarskiej do Polski.
6. Uczczenie 50-lecia działalności PTTK na Ziemi Żarskiej.
34. 2004 Toruń 1. Poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Chełmińskiej.
2. Popularyzowanie działalności krajoznawczej.
3. Propagowanie obiektów wymienionych w Kanonie Krajoznawczym Polski.
4. Integracja środowisk krajoznawczych kraju.
35. 2005 Radom 1. Poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Radomskiej.
2. Uczczenie 500. rocznicy Konstytucji nihil novi.
3. Uczczenie 475. rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego.
4. Popularyzowanie działalności krajoznawczej i publicystycznej.
5. Propagowanie obiektów wymienionych w Kanonie Krajoznawczym Polski.
6. Integracja środowisk krajoznawczych kraju.
36. 2006 Kalisz 1. Uczczenie 100-lecia powstania PTK - PTTK.
2. Upamiętnienie 99 rocznicy wycieczki prowadzonej przez Aleksandra Janowskiego po okolicach Kalisza.
3. Uczczenie 50-lecia wydania informatora turystycznego " Poznaj Ziemię Kaliską".
4. Ukazanie walorów krajoznawczych Ziemi Kaliskiej (tudzież ziem sąsiednich).
5. Propagowanie obiektów i miejsc Kanonu Krajoznawczego Polski.
6. Popularyzowanie działalności krajoznawczej i publicystycznej.
7. Prezentacja zbiorów kolekcjonerskich krajoznawców.
8. Budzenie polskiej świadomości patriotycznej (w tym regionalnej).
9. Integracja środowisk krajoznawczych Polski.
37. 2007 Gdańsk 1. Uczczenie 200-lecia wyzwolenia Gdańska i Pomorza.
2. Uczczenie 200-lecia urodzin współtwórcy krajoznawstwa polskiego - Wincentego Pola.
3. Poznanie walorów krajoznawczych Pomorza.
4. Propagowanie obiektów i miejsc Kanonu Krajoznawczego Polski.
5. Popularyzowanie działalności krajoznawczej.
6. Integracja środowisk krajoznawczych Polski.
38. 2008 Chełm 1. Uczczenie 145. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie.
2. Uczczenie 135-lecia założenia Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
3. Uczczenia 100. rocznicy powołania Komisji Ochrony Osobliwości Przyrody.
4. Uczczenie 100. rocznicy powstania PTK-PTTK w Lublinie.
5. Uczczenia roku 2008 "Rokiem przyrody w PTTK".
6. Poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Chełmskiej.
7. Propagowanie obiektów i miejsc "Kanonu Krajoznawczego Polski".
8. Popularyzowanie działalności krajoznawczej i kolekcjonerskiej.
9. Integracja środowisk krajoznawczych Polski.
39. 2009 Kraków 1. Poznanie mniej znanych walorów krajoznawczych Województwa Małopolskiego.
2. Przypomnienie ważnych wydarzeń historycznych:
- 95-lecie wybuchu I wojny światowej (1914-2009),
- 90-lecie Oddziału Krakowskiego PTTK (1919-2009,
- 70-lecie wybuchu II wojny światowej (1939-2009),
- 60-lecie Nowej Huty (1949-2009);
3. Przypomnienie i uczczenie pamięci osób zasłużonych (nie tylko dla m. Krakowa i Województwa Małopolskiego):
- 30-lecie pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do kraju (1979-2009),
- 50 rocznica śmierci gen. Józefa Hallera (1960-2010),
- 55 rocznica śmierci Kazimierza Sosnowskiego (1955-2009),
- 80 rocznica śmierci prof. Ludomira Sawickiego (1928-2008),
- 130 rocznica urodzenia Stanisława Wyspiańskiego (1869-2009), a także setna rocznica jego śmierci (1907-2007),
- 190 rocznica śmierci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (1818-2008),
39. 2010 Elbląg 1. Poznanie mniej znanych walorów krajoznawczych Województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Przypomnienie ważnych wydarzeń historycznych:
- 150 latKanału Elbląskiego,
- 750 lat Kapituły Warmińskiej,
- 700 lat miasta Fromborka,
- 600 rocznica Bitwy pod Grunwaldem,
- 60 lat powstania PTTK,
3. Popularyzacja PTTK i jego działalności wśród miejscowej społeczności oraz władz administracyjnych i samorządowych,
- spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń, poglądów oraz integracja srodowisk turystyki krajoznawczej Polski,
- promocja Warmii, Mazur i Powiśla poprzez realizację imprez turystyki kwalifikowanej.

W roku 2011 organizatorem CZAK będzie Oddział PTTK w Gorzowie Wielkpopolskim