Biuletyn kolekcjonerski


Rok 2003 *** Grudzień *** Numer 1(24)

 

 

 powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

Już od dwóch lat istniejemy w nowej formule wydawniczej "Biuletynu kolekcjonerskiego", czyli jako kolumna w miesięczniku "Na szlaku". Mam nadzieję, że pomoże to w rozwoju ruchu kolekcjonerskiego w ramach PTTK. Mam także nadzieję, że będziecie dalej drodzy autorzy, przysyłać materiały do publikowania i "Na kolekcjonerskim szlaku" będzie nadal pełnić funkcję komunikowania się między kolekcjonerami. Mam także nadzieję, że warunki techniczne wydawnictwa pozwolą rozwinąć nasz biuletyn jako miesięczną kolumnę oraz jako samodzielny biuletyn raz w roku. Mam nadzieję, że dalej będziemy obecni w Internecie. Kolekcjonerzy, którzy chcą otrzymywać "Na kolekcjonerskim szlaku" powinni zaprenumerować miesięcznik "Na szlaku". "Biuletyn kolekcjonerski" będzie rozsyłany tak jak dotychczas, czyli w przysłanych kopertach ze znaczkami. Nowych czytelników zapraszam do dzielenia się uwagami. Z krajoznawczym i kolekcjonerskim pozdrowieniem

Henryk Paciej z Opola

powrót


Kolekcjonerstwo na KNAK 2002

Wieloletnią tradycją wśród krajoznawców było organizowanie Krajowej Narady Aktywu Krajoznawczego w połączeniu z Centralnym Zlotem Krajoznawców. Tym razem przepisy stanowiły, że KNAK wybierająca nową Komisję ma odbyć się po XV Walnym Zjeździe PTTK. W oddziałach PTTK, tam gdzie w sprawozdaniach wykazano komisję krajoznawczą lub klub krajoznawców, wybrano po 1 delegacie. Także Regionalne Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa wybrały po 1 delegacie. W ten sposób delegatami na KNAK zostało 65 osób, z których 54, tj. 85% przyjechało do Warszawy 12. stycznia br. W KNAK mogli wziąć udział członkowie ustępującej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK oraz zaproszeni goście, z czego skorzystało 16 osób. Łącznie udział wzięło 70 osób. Działający pod patronatem Komisji Krajoznawczej klub "4K", czyli Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców, nie miał swojego delegata. Na pismo, aby prawa delegatów otrzymał czteroosobowy Zespół ds. Kolekcjonerstwa, odpowiedź była odmowna, a uzasadnieniem był fakt nieformalnego istnienia klubu: braku regulaminu, wyboru władz, braku sprawozdawczości. Wśród delegatów i zaproszonych gości na KNAK było jednak 15 członków"4K", co jest liczbą znaczącą i wymowną.

Obradom przewodniczył Marian Czyżewski z Gdyni, zastępcą przewodniczącego był Wojciech Napiórkowski z Płocka, a sekretarzem i protokolantem Jadwiga Targońska z Lublina. Ponadto do prezydium KNAK zostali zaproszeni Członkowie Honorowi: wiceprezes ZG PTTK Franciszek Midura, przewodniczący ustępującej Komisji Włodzimierz Łęcki, najstarszy stażem w Komisji Jerzy Pawlik oraz dziekan Kręgu Seniorów Janusz Żmudziński. Rolę Komisji Mandatowej delegaci powierzyli prezydium KNAK, zaś do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Polę Kuleczkę z Zielonej Góry - przewodnicząca, Annę Głowinkowską z Żyradowa i Stanisława Harajdę z Olsztyna. Włodzimierz Łęcki omówił sprawozdanie z pracy komisji w XIV kadencji, które wcześniej dostarczono delegatom, oraz przedstawił propozycje tematów do realizacji dla nowej Komisji.

W ramach dyskusji Franciszek Midura za szczególnie ważne tematy do realizacji uznał inwentaryzację krajoznawczą oraz weryfikację instruktorów krajoznawstwa. Ponadto głos w dyskusji zabierali: Tadeusz Martusewicz z Warszawy, Robert Respondowski z Gliwic, Franciszek Kamysz z Opola, Janusz Ptasiński z Ursusa, Krzysztof R. Mazurski z Wrocławia, Anna Becker-Kulińska z Warszawy, Krzysztof Kruszyński z Gdańska, Maciej Maśliński z Ostrowa Wlkp., Benedykt Wilkowski z Krakowa, Janusz Motyka z Przemyśla i Henryk Paciej z Opola.

O sprawach kolekcjonerskich mówił Janusz Motyka - postulował, aby kolekcjonerstwa krajoznawczego nie spychać na margines. Natomiast Henryk Paciej przedstawił działania klubu "4K", przypomniał o projekcie powołania przy RPK w Opolu Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, który nie doczekał się realizacji oraz omówił stan prac związanych z uporządkowaniem odznak regionalnych.

Po udzieleniu absolutorium (przy jednym głosie wstrzymującym się), przystąpiono do wyborów najpierw Komisji Wyborczej, następnie Komisji Skrutacyjnej i wreszcie nowej Komisji Krajoznawczej. Wcześniej KNAK przez aklamację powierzyła Jerzemu Pawlikowi z Katowic godność Członka Honorowego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Natomiast członkami nowej Komisji Krajoznawczej po wyborze zostali: Anna Becker-Kulińska z Warszawy, Marian Czyżewski z Gdyni, Anna Głowinkowska z Żyrardowa, Danuta Grodzka z Węgrowa, Stanisław Harajda z Olsztyna, Pola Kuleczka z Zielonej Góry, Włodzimierz Łęcki z Poznania, Maciej Maśliński z Ostrowa Wlkp, Krzysztof R. Mazurski z Wrocławia, Wojciech Napiórkowski z Płocka, Jerzy Pabian z Kielc, Henryk Paciej z Opola, Józef Parktyka z Ojcowa, Małgorzata Pawłowska z Suwałk i Grażyna Przybył z Poznania.

Należy zwrócić uwagę, że w tym gronie jest trzech członków "4K". Czas pokaże, czy nowi członkowie Komisji, których jest 8, wykażą zrozumienie dla kolekcjonerstwa, a może przystąpią do Klubu.

Komisja na pierwszym posiedzeniu wybrała na przewodniczącego Krzysztofa R. Mazurskiego, na wiceprzewodniczącą Annę Becker-Kulińską i na sekretarza Wojciecha Napiórkowskiego.

Wśród wniosków i postulatów pod adresem Komisji Krajoznawczej XV kadencji, które delegaci na KNAK przyjęli jednogłośnie są m.in. takie:
- popularyzowanie kolekcjonerstwa krajoznawczego,
- wykorzystanie "Gościńca" do inspirowania działalności krajoznawczej w oddziałach,
- skoordynowanie działań KK z Radą Programową ds. Młodzieży Szkolnej, m.in. w sprawach popularyzacji odznak krajoznawczych oraz kolekcjonerstwa na ogólnopolskich imprezach młodzieżowych,

Należy jeszcze do nich dodać następujące wnioski:
- formalnego uporządkowania organizacyjnego Klubu, tak żeby delegaci z klubu "4K" mogli zaistnieć na kolejnym KNAK,
- powołanie nowego Zespołu ds. Kolekcjonerstwa w ramach Komisji Krajoznawczej oraz rozważenie realizacji wniosku z Walnego Zjazdu PTTK o powołaniu Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego,
- przywrócenia systemu Odznak Kolekcjonerskich,
- rozważenia możliwości przywrócenia "Biuletynu Kolekcjonerskiego",
- rozważenia możliwości organizacji Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w oparciu o RPK w Opolu.

                                   Henryk Paciej

(Materiał wysłany do "Na szlaku" oraz "Gościńca")

powrót


Zestawienie materiałów zamieszczonych w 2002 r.

lp

nr

autor

miejscowość

tytuł

Ilustracje
zamieszczone (wysłane)

Ilość znaków

1

1

Józef Zdunek

Krotoszyn

Książka o ekslibrisach Jana Pawła II

4 (4)

2126

2

2

Henryk P. Sabała

Opole

Wystawy na CZAK 2001

-

2265

3

2

Wojciech Kowalski

Lublin

Wystawa na 44 OZPTP w Szczecinie

-

2049

4

3

Janusz Motyka

Przemyśl

Odznaki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

2 (3)

3368

5

3

Morgulec Jerzy

Warszawa

Słownik nakładców i wydawców pocztówek - ulotka

1 (1)

1

6

4

Henryk Paciej

Opole

Ogłoszenia klubu "4K"

1 (1)

7242

7

5

Henryk Paciej

Opole

Kolekcjonerstwo na KNAK

2 (4)

4505

8

6

Janusz Motyka

Przemyśl

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

3 (2)

3550

9

7-8

Marian Miszczuk

Warszawa

Pocztówki harcerskie wydane w latach wielkiej wojny (1915-1918). Cz.1 Królestwo Polskie

3 (3)

7003

10

7-8

Adam Czarnowski

Warszawa

Pocztówki okolicznościowe

4 (4)

1456

11

9

Janusz Motyka

Przemyśl

Ukraińskie Krajoznawczo-Turystyczne Towarzystwo Płaj

1 (1)

2897

12

9

Henryk P. Sabała

Opole

Wystawy na CZAK 2002'

1 (1)

3055

13

10

Henryk Paciej

Opole

Odznaki górskich służb ratowniczych

6 (6)

8407

14

10

Adam Czarnowski

Warszawa

Czy zmierzch tradycyjnych pocztówek?

-

1209

15

11

Piotr Gołdyn

Konin

Motyw góry w polskich herbach miejskich

6 (7)

5237

16

12

Henryk Paciej

Opole

Bibliografia publikacji kolekcjonerskich PTTK

-

3827

17

12

Henryk Paciej

Opole

Kalumet - ciekawa strona w Internecie

1

1772

28 (38)

59969

 

Chcesz mieć te publikacje - zaprenumeruj "Na szlaku"
Oddział Wrocławski PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. (0-71) 343 86 69, fax 343 67 46

powrót


OGŁOSZENIA KLUBU "4K"

Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców od chwili powstania starał się umożliwić kontakty wzajemne pomiędzy członkami klubu "4K". W tym celu powstał "Biuletyn kolekcjonerski", gdzie każdy kolekcjoner miał możliwość przedstawienia swoich kolekcji oraz doświadczeń i poglądów na sprawy kolekcjonerskie. W biuletynie kolekcjonerskim publikowane były wykazy członków z adresami i telefonami oraz tytułami kolekcji. Umożliwiało to nawiązywanie bezpośrednich kontaktów między samymi zainteresowanymi i owocowało po wymianach wzbogacaniem kolekcji. Sporadycznie zdarzały się przypadki ostrzegania przed niesolidnością niektórych kolekcjonerów, brakiem odpowiedzi, itp. Jednak największą przeszkodą okazała się ustawa o ochronie danych osobowych uniemożliwiająca publikowanie danych osobowych. Na deklarację pisemną dotyczącą zgody na publikowanie danych adresowych odpowiedziała jedynie część członków klubu a i to część nie życzyła sobie podawania swoich adresów do publicznej wiadomości. Wyjściem było pośredniczenie poprzez adres klubu "4K". Byli jednak i tacy członkowie, którzy zgłaszali do biuletynu propozycje ogłoszeń. Szczególnie od czasu, kiedy biuletyn kolekcjonerski pojawił się w Internecie. Niektóre ogłoszenia miały charakter artykułu dotyczącego konkretnej tematyki kolekcjonerskiej. Oto przykład jednego z ostatnich ogłoszeń:

*

Pocztówki okolicznościowe PTTK

Kolekcjonerzy nie poświęcają im większej uwagi. A szkoda, bo karty okolicznościowe wydawane od 1951 r. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze stają się z biegiem lat rarytasami. Są to pocztówki drukowane i fotograficzne edycji różnych ogniw Towarzystwa: Zarządu Głównego, Zarządów Wojewódzkich, Okręgów, Oddziałów, Kół, Klubów, Komisji, Sekcji. Ukazują się z okazji imprez np. narad, sejmików, zjazdów, zlotów, rajdów, spływów wypraw, wycieczek itp. Karty takie wydają także schroniska i inne obiekty.
Pocztówki te mają z reguły interesującą szatę graficzną w postaci rysunków i fotografii uzupełnionych napisami emblematami, piktogramami itd. Dawniej bywały czarno-białe, ostatnio coraz częściej ukazują się kolorowe.
Poświęcając od dawna uwagę kolekcjonerską pocztówkom Towarzystwa (TT, PTK, PTT, PTTK) pracuję aktualnie nad katalogiem tych ostatnich. Jest to fascynujący przedmiot zbiorów, interesujący temat, a zarazem dokument działalności Towarzystwa.
Proszę o pomoc w kompletowaniu tego zbioru. Mogą to być oryginalne pocztówki (do zwrotu), lub kopie ksero (awers, rewers - jeśli ma nadruki) z zaznaczeniem, czy są kolorowe, a także kopie w poczcie elektronicznej. Ostatecznie mogą być dokładne opisy pocztówek z uwidocznionymi na nich informacjami.
Pragnę podkreślić, że nie chodzi mi o pocztówki edycji zakładów wytwórczych fotografii PTTK - np. FOTO-PAM-u itp., a tylko o karty wydane prze wspomniane wyżej ogniwa Towarzystwa. Będę szczerze wdzięczny za pomoc, a nazwiska osób, które mi jej udzielą podam w katalogu.
Interesują mnie także różne informacje kolekcjonerskie, które gromadzę do historii tych zainteresowań. Szczególnie zainteresowany jestem pocztówkami a także wizytówkami turystycznymi.
Adam Czarnowski, ul. Marzanny 10-44, 02-649 Warszawa,
tel. 844-86-32, e-mail: aczarnowski_turystyka@poczta.onet.pl

*

Bardzo cenne były ogłoszenia klubów kolekcjonerskich podające miejsca kontaktów kolekcjonerów, miejsca wystaw i możliwości wystawiennicze, adresy do korespondencji, telefony, e-maile. Oto przykłady:

*

Warszawski Klub Kolekcjonerów
ma swą Galerię, która mieści się w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ul. Podleśnej. Chętnie widzimy wystawców. Do dyspozycji jest 7 gablot przeszklonych. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami dla wystawiającego. Czas ekspozycji - 6 tygodni. Kontakt z nami (dla zbieraczy warszawskich i bliskich okolic): każda środa roku (oprócz świąt) w kawiarni Warszawskiego Ośrodka Kultury przy ul. Elektoralnej 12, w godz. 16-18. Pożądane są zbiory jednorodne, mające charakter jednolitego zbioru. Kontakt: Warszawski Klub Kolekcjonerów, Warszawski Ośrodek Kultury, ul. Elektoralna 12 - każda środa w kawiarni w godz. 16-18, lub pocztą na adres: Leszek Białkowski, ul. Wysockiego 20 m 201, 03-388 Warszawa, tel. 811-56-22

*

Mała Galeria Ekslibrisu w Grudziądzu prezentuje stale wystawy ekslibrisów, zmienianych tematycznie co 2 miesiące. Adres: Klub "Centrum" Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, tel. 465-90-50

*

Widzewska Galeria Ekslibrisu WGE Łódź, ul. M. Gorkiego 16, Dom Kultury "502" (I piętro) można tam dojechać tramwajami 3, 8, 9, 10 i autobusami 64, 69, 75, 77, 85, 90 91 do zbiegu ulic Rokicińskiej i Puszkina. Szczegółową informację można uzyskać pocztą elektroniczną - e-mail: wojalski@wojalski.pl. lub na stronie http://www.wojalski.pl/

*

Najcenniejsze dla zainteresowanych powiększaniem swych kolekcji były ogłoszenia informujące o chęci odstąpienia lub wymiany konkretnych eksponatów oraz tematach poszukiwań. Oto kolejne przykłady ogłoszeń:

*

Odstąpię: numery czasopisma "Relaks i Kolekcjoner Polski" z lat 1985-1990, Janusz Zaremba, 82-500 Kwidzyn, ul. Mickiewicza 21 m 20, tel. (055) 279-03-81

*

Mam do wymiany: Medale - różne, Odznaki metalowe - kluby sportowe i inne sportowe; Odznaki turystyczne rajdowe i inne (metal, plastik); Proporczyki różne (sport, turystyka, zakłady pracy itd.); Etykiety piwne, zapałczane, z serów; Kalendarzyki jednolistkowe; Harcerskie: odznaki, plakietki i proporczyki; Gazetki regionalne; Widokówki; Karty telefoniczne; Stemple okolicznościowe.

Szukam: Harcerstwo: medale, odznaki metalowe, plastikowe, plakietki na filcu, herby na filcu, proporczyki, stemple harcerskie, klamry do pasów; Odznaki turystyczne (metalowe, plastikowe, rajdowe, rocznicowe itd.)

Mój adres: Zbigniew Molenda, ul. Topolowa 1, 43-525 Zebrzydowice

*

Najwięcej problemów sprawiają ogłoszenia dotyczące sprzedaży czy kupna. Czy należy za nie brać opłatę? Czy są jakieś przepisy normujące te sprawy? Może ktoś kompetentny wypowie się na ten temat. Podam kilka przykładów takich ogłoszeń:

*

*

Sprzedam kompletny wyjściowy mundur podoficera Legii Cudzoziemskiej (stan dobry) + dodatki, za 3500 wyjściowo. Wiadomość: redakcja" Na szlaku", Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. (0-71) 343-86-69, fax. 343-67-46

*

Z przyczyn losowych sprzedam kolekcje:
1. Regionalnych Odznak Turystyczno-Krajoznawczych PTTK i innych organizacji (ok. 95% wydanych w Polsce odznak).
2. "Blachy Przewodnickie PTTK i odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK.
3. Znaczki rajdowe PTTK (w tym wiele kompletów imprez cyklicznych).
4. Proporczyki i plakietki PTTK (w tym wiele kompletów imprez cyklicznych).
5. Medale TWO (komplety) wraz z opisami:
a) Wybitni wodzowie Oręża Polskiego - 50 szt. - komplet.
b) Rodzaje sił zbrojnych.
c) Subskrypcja na serie medali: Orzeł godło Polski
6. Medale pamiątkowe PTTK
7. Medale i znaczki Międzynarodowych Organizacji Turystycznych (IVV)
Zdzisław Steć, Kozierowskiego 1a/6, 71-106 Szczecin, tel. (91) 487-64-26, 487-47-38

*

Jest bardzo duży zbiór odznak turystycznych obejmujący okres od lat 50-tych do chwili obecnej. Informacje na powyższy temat pod numerem telefonicznym (0-12) 422-55-61 - od godz. 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 17.00

*

Ogłoszenia powyższe były zamieszczane w biuletynie kolekcjonerskim a później w kąciku ogłoszeniowym na stronie klubu "4K" http://www.miramex.com.pl/witka/4K/Oglosz.htm . Ponieważ autorzy ogłoszeń nie zgłosili do tej pory nieaktualności tych ogłoszeń - sądzę, że są one wszystkie aktualne. Ale pewności nie mam i tą drogą proszę zainteresowanych o informacje w tej sprawie. Natomiast na pewno aktualne są następujące ogłoszenia:

*

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przyjęła do realizacji wniosek z narady krajoznawczej podczas CZAK 98' dotyczący zebrania i opublikowania informacji o odznakach regionalnych. W związku z tym wszystkie oddziały PTTK oraz inne struktury PTTK (komisje, kluby itp.), które posiadają lub posiadały własne odznaki regionalne - proszone są o przysłanie na adres kol. odpowiedzialnego za realizację wniosku (Henryk Paciej, 45-222 Opole, ul. Chabrów 50/19), regulaminów oraz odznak po 3 szt., oraz wszelkich możliwych informacji dotyczących odznak regionalnych. Szczegółowy komunikat był publikowany w Informacjach ZG PTTK, "Biuletynie kolekcjonerskim" i "Gościńcu ZG PTTK".

*

Tu może być Twoje ogłoszenie. Jeśli jesteś członkiem "4K".

*

Henryk Paciej

powrót


WYSTAWY NA CZAK 2002'

XXXII CZAK w Kamieńczyku przejdzie do historii pisanej przez kolekcjonerów krajoznawców dzięki temu, że organizatorzy z O/PTTK w Ursusie (a szczególnie komandor zlotu Janusz Ptasiński), wydali dla uczestników zlotu oraz dla członków klubu "4K" pocztówki kolekcjonerskie z pieczątką CZAK-u oraz logami klubu "4K" i Zespołu ds. Kolekcjonerskich KK ZG PTTK.

Organizatorzy 32 CZAK-u przewidzieli także w programie wystawę i giełdę kolekcjonerską oraz giełdę wydawnictw krajoznawczych. W związku z tym zapytali zgłaszających się na imprezę o podanie informacji o temacie zbioru, wielkości potrzebnego miejsca itp. Po zebraniu tych informacji zabezpieczyli się w niezbędny sprzęt wystawowy, ale nie potwierdzili pisemnie zainteresowanym możliwości zabezpieczenia miejsca. Część zgłaszających się nie przywiozła więc swoich zbiorów. Mimo to 12 osób pokazało na wystawie 17 tematów i sala wystawowa była wypełniona. Bardzo dobrym pomysłem było powołanie komisarza giełdy i wystaw oraz opracowanie odpowiednich regulaminów.

Ale pełna satysfakcja byłaby dopiero wtedy, gdyby wszystkie Oddziały PTTK mogły zaprezentować swoje wydawnictwa z ostatniego okresu oraz umożliwić ich nabycie lub wymianę wszystkim zainteresowanym. To samo dotyczy kolekcjonerów. Co prawda na 12 wystawiających swoje walory - 9 to członkowie "4K", czyli Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców, ale przecież na CZAK-u było obecnych 23 członków "4K", czyli jedna piąta część klubu "4K".

Trudno było jednak zebrać wszystkich klubowiczów nawet do wspólnej fotografii. Odbywały się za to "niekorespondencyjne" spotkanie członków klubu "4K" w mniejszych grupach. W czasie rozmów kolekcjonerzy stwierdzali małe zainteresowanie sprawami kolekcjonerskimi ze strony władz PTTK. Postulowali do organizatorów przyszłych CZAK-ów, aby więcej zainteresowani byli sprawami kolekcjonerskimi poprzez odpowiednie zabezpieczenie zbiorów kolekcjonerskich na CZAK-u, ich oceny i nagrodzenia najlepszych zbiorów. Jednocześnie wyrażali żal za zlikwidowanym "Biuletynem kolekcjonerskim", który umożliwiał wymianę poglądów na tematy kolekcjonerskie w środowisku kolekcjonerskim. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK na podczas zebrania na CZAK-u postanowiła przywrócić biuletyn kolekcjonerski z tematyką organizacyjną klubu "4K", który będzie wydawany raz w roku.

Henryk P. Sabała

powrót


WYSTAWY NA CZAK 2002'

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł kolekcji

Rodzaj kolekcji

1.

Anna Andrusikiewicz - Olsztyn

"Krajoznawstwo w środowisku ludzi III wieku"

fotografie

2.

Leszek Białkowski - Warszawa

"Walory poznawcze widokówek kartograficznych"

widokówki

3.

Maciej Czabak - Opole

"Plakietki PTTK"

plakietki

4.

Sebastian Czabak - Opole

"Proporczyki PTTK"

proporczyki

5.

Adam Czarnowski - Warszawa

"Pocztówki okolicznościowe PTTK"

pocztówki

6.

Jan Janeczek   Zawiercie

"Krajobrazy jurajskie"

fotografie

7.

Tadeusz Konieczka - Inowrocław

"Kościuszko w zbiorach Tadeusza Konieczki"

zbiór mieszany

8.

Andrzej Kowalski - Warszawa

"Bitwa Warszawska"

zbiór mieszany

9.

Wojciech Kowalski - Lublin

"CZAKI"

odznaki

10.

Wojciech Kowalski - Lublin

"Zloty Przodowników Turystyki Pieszej"

odznaki

11.

Wojciech Kowalski - Lublin

"Giełdy CHOMIKA"

odznaki

12.

Wojciech Kowalski - Lublin

"Pocztówki PTK"

pocztówki

13.

Henryk Paciej - Opole

"Wydawnictwa PKK"

wydawnictwa

14.

Henryk Paciej - Opole

"Biuletyn kolekcjonerski"

wydawnictwa

15.

Henryk Paciej - Opole

"Na kolekcjonerskim szlaku"

wydawnictwa

16.

Janusz Ptasiński - Warszawa-Ursus

"CZAK-owskie karty pocztowe"

pocztówki

17.

Bogusław Szybkowski - Opole

"Kolekcje starych map"

mapy

powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 2003 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 01, 2005.