powrót

Biuletyn kolekcjonerski


Rok 2002 *** Grudzień *** Numer 1(23)


od-PTK2a.bmp (201606 bytes)

 

<< Odznaka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
ze zbiorów Janusza Motyki z Przemyśla

 powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

Zgodnie z zapowiedziami w tym numerze są przedstawione najnowsze propozycje organizacyjne klubu "4K". Pierwszy projekt statutu klubu wzorowany na amerykańskim klubie kolekcjonerów został opublikowany w "Biuletynie Kolekcjonerskim" nr 3(12) z 1998 r., a drugi oparty o ramowy regulamin koła-klubu obowiązujący w PTTK w numerze 4(13) z 1998 r. Oba projekty zostały ocenione negatywnie w nadsyłanych opiniach. W efekcie klub "4K" nie posiada uporządkowanych spraw organizacyjnych, co uniemożliwia np. udział przedstawicieli klubu na KNAK-u. Zespół ds. kolekcjonerstwa Komisji Krajoznawczej ZG PTTK podjął próbę wyjścia z kłopotliwej sytuacji i przedstawia kolejną wersję regulaminu klubu dostosowując go do nietypowej w PTTK korespondencyjnej działalności Kolejna propozycja to wprowadzenie w miejsce nie funkcjonujących odznak kolekcjonerskich dyplomów-certyfikatów. Spowodowane to jest brakiem odznak lub ich sponsora oraz zgłaszanymi wnioskami dotyczącymi weryfikacji odznak. Czekam na listy od wszystkich kolekcjonerów z uwagami i opiniami.

Z krajoznawczym i kolekcjonerskim pozdrowieniem

Henryk Paciej z Opola

powrót


STATUT "4K" - PROJEKT 3

I. NAZWA I SIEDZIBA KLUBU

&1. Klub nosi nazwę: "Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców PTTK" - w skrócie "4K".

&2. Siedzibą Klubu jest miejsce zamieszkania prezesa klubu, a zasięg działania obejmuje każde miejsce w Polsce i na świecie, gdzie znajdują się kolekcjonerzy krajoznawcy.

&3. Klub jest osobą prawną rozporządzającą własną odznaką, majątkiem utworzonym ze składek członkowskich, darowizn, zapisów oraz wydawnictw, odczytów, wystaw itp. organizowanych przez Klub.

&4. Klub prowadzi swoją działalność korespondencyjnie, co nie wyklucza innej działalności klubu.

II. ZADANIA KLUBU

&5. Celem Klubu jest stworzenie forum dla kolekcjonerów krajoznawców w Polsce i przebywających na emigracji, którzy poprzez swoje kolekcje zachowują od zniszczenia przedmioty związane z historią Polski, jej losami i dorobkiem kulturalnym.

III. CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

&6. Członkowie Klubu dzielą się na zwyczajnych, korespondencyjnych i honorowych.

&7. Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna lub prawna, zaakceptowana przez Prezesa Klubu.

&8. Członkiem korespondencyjnym jest osoba fizyczna lub prawna, zaakceptowana przez Prezesa Klubu.

&9. Członkiem honorowym Klubu jest osoba fizyczna, lub prawna, zaproponowana przez członków Klubu i przyjęta decyzją Walnego Zebrania przez 3/4 głosów.

&10. Do obowiązków członków należy:

a) stosowanie się do postanowień statutu i Zarządu Klubu.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a) branie udziału w spotkaniach klubu organizowanych przez Zarząd Klubu przynajmniej raz w roku

b) regularne opłacanie składek członkowskich

c) nadsyłanie materiałów kolekcjonerskich do publikacji

Do obowiązków członków korespondencyjnych należy:

a) branie udziału w korespondencyjnych ankietach rozsyłanych przez Zarząd Klubu przynajmniej raz do roku

b) regularne opłacanie składek członkowskich

c) nadsyłanie materiałów kolekcjonerskich do publikacji

&11. Członkowie honorowi traktowani są na zasadach honorowych, ale zgodnie z literą statutu.

&12. Członkowie zwyczajni, posiadają następujące prawa:

a) czynne i bierne prawo wyborcze w ramach Klubu.

b) prawo do noszenia odznaki Klubu.

c) prawo czynnego udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem stanowiącym.

d) prawo do jednego bezpłatnego egzemplarza "Biuletynu kolekcjonerskiego".

Członkowie korespondencyjni, posiadają następujące prawa:

a) prawo do noszenia odznaki Klubu.

b) prawo biernego udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.

c) prawo do jednego bezpłatnego egzemplarza "Biuletynu kolekcjonerskiego".

Członkowie honorowi, posiadają następujące prawa:

a) prawo do noszenia odznaki Klubu.

b) prawo biernego udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.

c) prawo do jednego bezpłatnego egzemplarza "Biuletynu kolekcjonerskiego".

&13. Utrata członkostwa Klubu następuje w przypadkach:

a) pisemnego zgłoszenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie.

b) wykluczenie z Klubu orzeczeniem Walnego Zebrania, lub Sądu Koleżeńskiego.

c) nie płacenia składek członkowskich przez okres do dwóch lat.

&14. Tytuł członków założycieli noszą członkowie, którzy podpisali deklarację członkowską Klubu do dnia ________2003 roku w czasie zebrania założycielskiego.

IV. WŁADZE KLUBU

&15. Władze Klubu stanowią:

a) Walne Zebranie.

b) Zarząd Klubu.

c) Sąd Koleżeński.

d) Członkowie Założyciele

V. WALNE ZEBRANIE

&16. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu raz do roku, lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Klubu.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) podejmowanie uchwał dotyczących sposobów i kierunku działania Klubu.

b) wybór w głosowaniu tajnym Zarządu Klubu i Sądu Koleżeńskiego.

c) ustalanie wysokości składek członkowskich.

d) nadawanie tytułu członka honorowego.

Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym Członkowie Założyciele dysponują 50% głosów.

&17. Zarząd Klubu składa się z prezesa, vice-prezesa, sekretarza oraz skarbnika, wybieranych w głosowaniu tajnym na okres kadencji obowiązującej w PTTK.

Do obowiązków Zarządu Klubu należy:

a) organizowanie pracy Klubu.

b) sporządzanie sprawozdań rocznych celem przedłożenia ich Walnemu Zebraniu.

c) reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

d) podejmowanie uchwał w okresie między Walnymi Zjazdami.

e) przygotowanie i zatwierdzenie kalendarza spotkań Klubowych.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

&18. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, wybieranych w głosowaniu tajnym na okres czterech lat. Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

VI. ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJA KLUBU

&19. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

Likwidacja Klubu może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 3/4 głosów obecnych członków. W wypadku rozwiązania Klubu Walne Zebranie rozdzieli majątek Klubu miedzy członków zwyczajnych w dniu rozwiązania Klubu.

VII. REGULAMIN ODZNAKI KLUBU "4K"

&20. Odznakę Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców stanowi odznaka wykonana w srebrze i jednakowa dla wszystkich kategorii członków Klubu.

&21. Prawo do noszenia Odznaki mają tylko i wyłącznie członkowie Klubu.

&22. Odznakę nosi się w klapie marynarki, klapie płaszcza, w centrum kieszeni górnej kurtki typu wojskowego, na klapie kieszeni górnej koszul. Noszenie Odznaki w innym miejscu niż powyższe jest niedozwolone.

&23. Prawo do noszenia Odznaki ustaje w przypadku utraty członkostwa Klubu.

&24. Każda Odznaka posiada indywidualny numer zarejestrowany w Klubie.

         &25. Odznakę nabywa członek Klubu na swój koszt.

powrót


Zestawienie materiałów z 2001 r.

lp

nr

autor

miejscowość

tytuł

Ilustracje
zamieszczone (wysłane)

Ilość znaków

1

1

Marian Miszczuk

Warszawa

Pierwsze polskie pocztówki skautowe - Lwów 1911

1 (3)

3160

2

1

Zbigniew Ratajczak

Katarzynin

Pieniądz zastępczy Ziemi Kościańskiej

-

2658

3

2

Marian Miszczuk

Warszawa

Polskie pocztówki skautowe 1912 - 1914

1 (2)

5178

4

3

Justyna Liguz-Kołakowska

Kwidzyn

"Schody kawowe"

-

2514

5

3

Wojciech Kowalski

Lublin

Studenckie koła przewodnickie

- (20)

3867

6

4

Henryk Paci

Opole

Widzewska Galeria Ekslibrisu

3 (7)

6036

7

5

Henryk Paciej

Opole

Zamiast wstępu do "Biuletynu kolekcjonerskiego"

-

3807

8

5

Józef Dobrakowski

Wrocław

Obiecanki - cacanki

-

2814

9

5

Janusz Motyka

Przemyśl

Z poczty elektronicznej

-

773

10

5

Czesław Adamski

Warszawa

Co zyskujmy na współpracy z "Na szlaku"?

-

1570

11

5

Janusz Sapa

Warszawa

O klubie będziemy pisać

-

313

12

7-8

Adam Czarnowski

Warszawa

Kariera wizytówki

5

7806

13

7-8

Adam Czarnowski

Warszawa

Nowinki kolekcjonerskie

-

1585

14

7-8

Janusz Motyka

Przemyśl

"Numerowańce"

4

5148

15

9

Marek Nowak

Kraków

Czy na pewno 50 lat PTTK?

1

1859

16

9

Janusz Motyka

Przemyśl

Głos do dyskusji

-

1724

17

10

Henryk Paciej

Opole

Mała Galeria Ekslibrisu

- (8)

4989

18

10

Adam Czarnowski

Warszawa

Nowe wydawnictwa

-

3315

19

11

Janusz Motyka

Przemyśl

Twierdza na turystycznym szlaku

4

2927

20

12

Adam Czarnowski

Warszawa

Kalendarzyki kartkowe

8

4653

 

 

 

 

 

27 (52)

66696

 

Chcesz mieć te publikacje - zaprenumeruj "Na szlaku"
Oddział Wrocławski PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. (0-71) 343 86 69, fax 343 67 46

 

powrót


KRAJOZNAWCZE CERTYFIKATY KOLEKCJONERSKIE

R E G U L A M I N Y

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1 Kolekcjonerstwo krajoznawcze jest atrakcyjną formą poszerzania wiedzy o kraju, jest też działaniem kulturotwórczym. Do rozwoju tego ruchu przyczyniają się wyróżnienia kolekcjonerskie.

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK ustanowiła system krajoznawczych wyróżnień kolekcjonerskich, na który składają się:

- certyfikat "Chomik" dla młodzieży szkolnej,

- certyfikat podstawowy "Plakietka zbiorów krajoznawczych" i "Ekslibris krajoznawcy bibliofila",

- certyfikat srebrny "Kolekcjoner krajoznawca" dla średnio zaawansowanych,

- certyfikat złoty "Kolekcjoner krajoznawca" dla zbieraczy o dużej aktywności i wyrobieniu specjalistycznym.

2. CERTYFIKAT "CHOMIK"

2.1 Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK ustanowiła certyfikat "Chomik" w celu zachęcenia młodzieży szkolnej, zwłaszcza zrzeszonej w SKKT PTTK, do gromadzenia, opracowywania i wystawiania swych zbiorów krajoznawczych, co ma przyczynić się do pogłębienia wiedzy o kraju.

2.2 Ubiegający się o certyfikat powinien przedstawić zbiór złożony z dowolnie wybranych przedmiotów wiążących się z turystyką i krajoznawstwem. Mogą to być na przykład: fotografie, pocztówki, znaczki pocztowe, etykiety zapałczane, foldery, przewodniki, mapy i inne wydawnictwa, znaczki, plakietki oraz proporce z imprez i obiektów turystycznych, bilety na przejazd środkiem lokomocji i do muzeów, przedmioty sztuki ludowej, próbki skał i minerałów, a także inne pamiątki z wędrówek. Prezentowane eksponaty powinny być ułożone zgodnie z dowolnie wybranym tematem, jak np. moja miejscowość i jej okolice, budownictwo zabytkowe i współczesne, wydarzenia historyczne, słynni Polacy, przyroda, jej ochrona itp.

2.3 Certyfikat "Chomik" może być przyznana za zbiór wystawiony na dowolnej imprezie krajoznawczej lub kolekcjonerskiej. Nie wymaga się, aby uzyskał on określoną liczbę punktów sędziowskich, musi jednak być nagrodzony lub wyróżniony. Oceny dokonuje zespół wyznaczony przez organizatorów imprezy, w którym powinien być przynajmniej jeden instruktor krajoznawstwa.

2.4 Tryb nadania certyfikatu określa punkt 5.3

3. PLAKIETKA ZBIORÓW KRAJOZNAWCZYCH

3.1 Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK wprowadziła następujące zasady przyznawania "Plakietki zbiorów krajoznawczych", Ma ona zachęcać krajoznawców do systematycznego gromadzenia, opracowywania i wystawiania swoich zbiorów. Kolekcjoner powinien ukierunkować swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę krajoznawczą i coraz lepiej poznawać wybrane dziedziny krajoznawstwa albo regiony ojczystego kraju.

3.2 Ubiegający się o "Plakietkę zbiorów krajoznawczych" powinien przedstawić zbiór odpowiadający wymogom zawartym w punktach 1.3 do 1.5.

3.3 "Plakietka" może być przyznana za zbiór znajdujący się w posiadaniu kolekcjonera lub wystawiony na dowolnej imprezie krajoznawczej bądź kolekcjonerskiej. Nie wymaga się, aby uzyskał on określoną liczbę punktów sędziowskich, musi być jednak nagrodzony lub wyróżniony. Oceny zbiorów dokonuje dwóch instruktorów krajoznawstwa, którzy posiadają "Plakietkę zbiorów krajoznawczych".

3.4 "Plakietkę" przyznaje się także za kolekcję publikacji krajoznawczych (książki naukowe i popularnonaukowe o tematyce interesującej krajoznawcę, przewodniki, foldery, czasopisma naukowe, popularnonaukowe, albumy, mapy, plany miast, wycinki prasowe itp.).

Kolekcja musi odpowiadać wymogom punktów od 1.3 do 1.5.

Kryterium stanowi kompletność zbioru. Zwłaszcza przy temacie o bogatej literaturze w prezentowanych zbiorach powinny znajdować się wszystkie podstawowe pozycje wydane po roku 1944-1945.

Temat, którego dotyczy niewielka liczba prac, w zbiorze powinien znaleźć się komplet wydawnictw współczesnych. Dodatkowym walorem są pozycje z okresu międzywojennego i dawniejsze.

Ubiegający się o przyznanie "Plakietki" za kolekcję publikacji krajoznawczych otrzymuje równocześnie "Ekslibris krajoznawcy bibliofila".

3.5 "Plakietkę" można zdobywać wielokrotnie za zbiory różniące się od siebie problematyką lub formą opracowania. Wyróżniony kolekcjoner za kolejne zbiory otrzymuje stosowne dyplomy do "Plakietki".

3.6 Tryb nadawania "Plakietki" określa punkt 5.3.

3.7 Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu utraciły moc obowiązujące uprzednio regulaminy "Plakietki zbiorów krajoznawcy" oraz "Ekslibris krajoznawcy bibliofila". Zdobyte dawniej "Plakietki" i "Ekslibrisy" zachowują swą ważność.

4. KOLEKCJONER KRAJOZNAWCA

 4.1 Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK ustanowiła certyfikat "Kolekcjoner Krajoznawca" srebrny i złoty. Ma ona zachęcać do podnoszenia wartości swych zbiorów krajoznawczych lub opracowania nowych o wysokim poziomie krajoznawczym i kolekcjonerskim. Ma także na celu pozyskanie do współpracy kolekcjonerów-popularyzatorów zbieractwa krajoznawczego oraz autorów prac metodycznych i popularyzatorskich.

4.2 Ubiegający się o certyfikat może przedstawić do wyróżnienia zbiór odpowiadający wymogom pkt. od 1.3 do 1.5.

4.3 Certyfikat srebrny "Kolekcjoner Krajoznawca" może być przyznana za zbiór wyróżniony poprzednio "Plakietką zbiorów krajoznawczych" lub "Ekslibrisem krajoznawcy bibliofila", jeśli po ich otrzymaniu był jeszcze, co najmniej dwukrotnie wystawiany na centralnych imprezach krajoznawczych lub imprezach kolekcjonerskich organizowanych przy współpracy Zespołu do Spraw Kolekcjonerskich Komisji Krajoznawczej ZG PTTK albo w porozumieniu z nim.

W tym przypadku zbiór musi uzyskać dwukrotnie, co najmniej 18 punktów lub jednokrotnie, co najmniej 21 punktów sędziowskich. W każdym przypadku w składzie jury musi być, co najmniej jeden sędzia ustanowiony przez Zespół do Spraw Kolekcjonerskich albo osoba upoważniona przez ten Zespół do sędziowania.

Certyfikat przyznaje się także:

- za zdobycie trzech "Plakietek zbiorów krajoznawczych",

- za co najmniej trzykrotne wykorzystanie zbioru w działalności szkoleniowej lub popularyzującej kolekcjonerstwo krajoznawcze.

4.4 Certyfikat złoty "Kolekcjoner Krajoznawca" może być przyznana posiadaczom certyfikatu srebrnego, jeśli po jego otrzymaniu zbiór był jeszcze co najmniej czterokrotnie wystawiany na imprezach krajoznawczych szczebla centralnego lub na imprezach kolekcjonerskich organizowanych przy współudziale Zespołu do Spraw Kolekcjonerskich przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK lub w porozumieniu z nim.

Zbiór taki musi czterokrotnie uzyskać co najmniej 18 punktów lub trzykrotnie co najmniej 21 punktów sędziowskich.

W każdym przypadku w składzie jury musi być co najmniej jeden sędzia ustanowiony przez Zespół do Spraw Kolekcjonerskich albo osoba upoważniona przez ten Zespół do sędziowania.

Certyfikat przyznaje się także:

- za zdobycie pięciu "Plakietek zbiorów krajoznawczych",

- za co najmniej siedmiokrotne wykorzystanie zbioru w działalności szkoleniowej lub popularyzującej kolekcjonerstwo krajoznawcze oraz za wygłoszenie odczytu bądź referatu omawiającego zagadnienia merytoryczne, techniczne lub propagandowe z zakresu kolekcjonerstwa krajoznawczego; tekst referatu, publikacji winien być dołączony do wniosku o nadanie certyfikatu,

- za napisanie i opublikowanie trzech artykułów lub książki na tematy związane z kolekcjonerstwem krajoznawczym, o ile teksty zostaną dołączone do wniosku o nadanie certyfikatu.

4.5 Tryb nadania certyfikatu określa punkt 5.3.

5. PRZEPISY KOŃCOWE

5.1 Komisje Krajoznawcze PTTK, ewentualnie przy współudziale innych komisji, a także instytucji, organizacji kulturalnych, oświatowych, młodzieżowych powinny organizować pokazy, wystawy, spotkania, giełdy wymienne
i inne imprezy krajoznawczo-kolekcjonerskie. Najlepsze zbiory powinny być eksponowane na wystawach w czasie ważniejszych imprez krajoznawczych (zwłaszcza na Centralnym Zlocie Krajoznawczym - CZAK i w czasie Dni Turystyki), a także ogólnopolskich zjazdów, sesji, zlotów itp.

5.2 Komisje Krajoznawcze PTTK powinny powołać spośród instruktorów krajoznawstwa co najmniej trzyosobowe zespoły weryfikacyjne. Do ich zadań należy weryfikacja wniosków o nadanie krajoznawczych certyfikatów kolekcjonerskich, wystawianie w tym celu zaświadczeń oraz prowadzenie rejestru wniosków o nadanie certyfikatów ze stwierdzeniem ich przyznania. Ponadto zespoły powinny inspirować organizację imprez kolekcjonerskich i pomagać w ich realizacji.

5.3 Kolekcjoner ubiegający się o nadanie mu certyfikatów kolekcjonerskich powinien wypełnić wniosek na specjalnym blankiecie, który po potwierdzeniu przez zespół weryfikacyjny, powinien być skierowany do Zespołu do Spraw Kolekcjonerskich przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK wraz z wymaganymi załącznikami. Zespół ten przyznaje certyfikaty i prowadzi ich rejestry.

5.4 Zasady sędziowania imprez krajoznawczo-kolekcjonerskich PTTK, między innymi przyznawania punktów sędziowskich, stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

5.5 Organizatorzy imprez krajoznawczych i kolekcjonerskich mają obowiązek wydawać na życzenie zainteresowanych zbieraczy zaświadczenia o liczbie punktów zdobytych na imprezie i o wykorzystaniu zbioru w działalności szkoleniowej lub popularyzującej kolekcjonerstwo krajoznawcze.

5.6 Komisja Krajoznawcza ZG PTTK zleca Zespołowi do Spraw Kolekcjonerskich realizację wszystkich zadań wynikających z niniejszych regulaminów.

5.7 Interpretacja niniejszych regulaminów należy do Zespołu do Spraw Kolekcjonerskich przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

powrót


Ogłoszenia


.
Członkowie "4K" mogą zamieszczać bezpłatnie swoje ogłoszenie kolekcjonerskie w Internecie na stronie:

http://www.miramex.com.pl/WITKA/4K/Oglosz.htm

Także i tu może być Twoje ogłoszenie


Mała Galeria Ekslibrisu

w Grudziądzu prezentuje stale

wystawy ekslibrisów, zmienianych tematycznie co 2 miesiące. Adres:

Klub "Centrum" Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Moniuszki 13,

86-300 Grudziądz, tel. 465-90-50

 

 

Widzewska Galeria Ekslibrisu WGE
Łódź, ul. M. Gorkiego 16, Dom Kultury "502
"
(I piętro) można tam dojechać tramwajami 3, 8, 9, 10 i autobusami 64, 69, 75, 77, 85, 90 91 do zbiegu ulic Rokicińskiej i Puszkina. Szczegółową informację można uzyskać pocztą elektroniczną - e-mail: wojalski@wojalski.pl. http://www.wojalski.pl/

 


Każdy członek "4K" może mieć swoją stronę kolekcjonerską w Internecie. Przykładowe już tam są. Zobacz strony:

Teresy i Henryka Hadaszów z Kędzierzyna-Koźla:

http://www.miramex.com.pl\WITKA\WYKAZ\Hadasz\4K-H-TH.htm

oraz Adama Czarnowskiego z Warszawy:

http://www.miramex.com.pl\WITKA\WYKAZ\Czarnows\4K-Cza-A.htm

Co zrobić? Zebrać materiał o sobie i swojej działalności kolekcjonerskiej: teksty, zdjęcia, itp. Przekazać wszystko elektronicznie na e-mail: henrykp@miramex.com.pl

Inne formy przekazania do uzgodnienia bezpośredniego.

 

 

Warszawski Klub Kolekcjonerów ma swą Galerię, która mieści się w Instytucie Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ul. Podleśnej. Chętnie widzimy wystawców. Do dyspozycji jest 7 gablot przeszklonych. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami dla wystawiającego. Czas ekspozycji - 6 tygodni. Kontakt z nami (dla zbieraczy warszawskich i bliskich okolic): każda środa roku (oprócz świąt) w kawiarni Warszawskiego Ośrodka Kultury przy ul. Elektoralnej 12,
w godz. 16-18. Pożądane są zbiory jednorodne, mające charakter jednolitego zbioru.

Kontakt: Warszawski Klub Kolekcjonerów, Warszawski Ośrodek Kultury, ul. Elektoralna 12 - każda środa w kawiarni w godz. 16-18, lub pocztą na adres:

Leszek Białkowski, ul. Wysockiego 20 m 201, 03-388 Warszawa, tel. 811-56-22

 


powrót


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców
- przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 2002 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 01, 2005.