powrót


Biuletyn kolekcjonerski


Numer specjalny***Rok 2000 *** Sierpień *** Numer 3(20)


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców -
przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


 

 

 powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

W "Biuletynie kolekcjonerskim" nr 2(15) z 1999 roku w przedstawiono opracowanie Adama Czarnowskiego z 1989 roku poświęcone działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, która działała w Lublinie w ramach Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Materiał ten "zawieruszył się", gdyż akurat w tym czasie Podkomisja zaniechała swej działalności. Na pewno duży wpływ na to miał rozpoczęty remont RPK w Lublinie gdzie Podkomisja miała swoją siedzibę, ale także likwidacja Zarządów Wojewódzkich PTTK, a tym samym Wojewódzkich Komisji Krajoznawczych wspomagających czynnie działalność kolekcjonerską. Jeszcze odnalazła się "Informacja o działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego ZG PTTK w latach 1991-92", które wpłynęło do ZG PTTK w dniu 10.06.1992 r., a które zostało opublikowane w numerze 4 z 1996 r "Biuletynu kolekcjonerskiego". A co było dalej? W roku 1994 na CZAK-u w Ostrowcu Św. przeprowadzono wśród uczestników ankietę dotyczącą kolekcjonerstwa, w celu zorientowania się o potrzebach zorganizowanej działalności dotyczącej kolekcjonerstwa w ramach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Ankietę zamieszczono też w "Informacjach ZG PTTK". Zestawienie wyników ankiety oraz lista 47 osób deklarujących chęć podjęcia się społecznej działalności dotyczącej kolekcjonerstwa, stanowiły początek działalności Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców - w skrócie "4K" oraz zapoczątkowały wydawanie dla członków klubu "Biuletynu kolekcjonerskiego".

Ostatnia decyzja KK ZG PTTK o zaprzestaniu wydawania "Biuletynu kolekcjonerskiego" jako samodzielnego wydawnictwa ale wydawania go dalej jako wkładki (dodatku kwartalnego) do miesięcznika "Na szlaku", podsunęła myśl aby w ostatnim samodzielnym "Biuletynie kolekcjonerskim" wydanym jako numer specjalny z okazji Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, podsumować okres działalności Zespołu ds. Kolekcjonerskich. Wydanie wspomnianego na początku biuletynu nr 2(15) oraz numeru bieżącego 3(20), w naturalny sposób stanowiłoby to podsumowanie dwudziestoletniej zorganizowanej działalności w PTTK dotyczącej kolekcjonerstwa. Natomiast wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszam do prenumeraty "Na szlaku" oraz do wypowiedzi co o tym myślą, co proponują na przyszłość dla rozwoju kolekcjonerstwa w PTTK.

Podsumowując miniony okres należy wyraźnie powiedzieć, że w zmienionych warunkach społeczno-gospodarczych, nie udało się nawiązać do chlubnej działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego KK ZG PTTK, a w szczególności nie udało się wprowadzić w życie systemu odznak kolekcjonerskich opracowanych jeszcze w czasach działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, a zmodyfikowanych w 1969 roku, głównie z powodu braku samych odznak (przypomnę, że projekty odznak udało się uzyskać od autora w maj 1999 roku, natomiast w dalszym ciągu brak sponsora). Nie udało się zorganizować giełd i wystaw kolekcjonerskich takich jak w czasach działalności Podkomisji. Jedyna, coroczna giełda "CHOMIKA" w Lublinie ostatni raz odbyła się w 1998 roku. Namiastki giełd oraz wystaw miały miejsce podczas ostatnich CZAK-ów. Nie udało się doprowadzić do unormowania działalności klubu poprzez zatwierdzenie regulaminu bądź statutu klubu i wybrania formalnych władz klubu. Udało się w miarę systematycznie (4 razy w roku) wydawać "Biuletyn kolekcjonerski" rozsyłany w kopertach zwrotnych przysłanych wcześniej przez zainteresowanych otrzymywaniem. Udało się wszystkie numery "Biuletynu kolekcjonerskiego" opublikować w Internecie, gdzie powstały strony www dotyczące kolekcjonerstwa krajoznawczego w PTTK. Udało się utrzymywać kontakt korespondencyjny oraz elektroniczny (e-mail) w ramach klubu "4K", który na dzień 30.06.2000 liczy 106 członków. Udało się opublikować oraz uzupełniać na bieżąco w Internecie "Bibliografię publikacji kolekcjonerskich w PTTK" a tym samym zrealizować wniosek z sejmiku przed IV Kongresem Krajoznawstwa Polskiego (pacz nr 5 "Biuletynu kolekcjonerskiego"). Udało się utrzymywać korespondencyjny kontakt członków Zespołu ds. Kolekcjonerskich KK ZG PTTK w skład którego wchodzą: Wojciech Kowalski z Lublina, Henryk Stopikowski z Grudziądza, Ryszard Wrzosek z Gdyni oraz jako przewodniczący Zespołu - niżej podpisany. Dziękuję za dotychczasową współpracę i serdecznie pozdrawiam.

                Henryk Paciej z Opola

powrót


Kalendarz działań Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK dotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego

 

1993.10.15 - Wstępne ustalenie szczegółowych zadańdotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego - tj. pkt. 6. programu pracy KK ZG PTTK.

=============================================================================

powrót

1994.03.27 - Nowa, rozszerzona wersja zadań szczegółowych dotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego.

1994.04.15 - KK w Ostrowcu Św. zapoznała się z propozycjami działalności kolekcjonerskiej i za najpilniejsze uznano: 1) - opracować wzór ankiety, 2) - dostosowanie regulaminów odznak do aktualnej sytuacji

1994.06.12 - Poprawione zadania szczegółowe dotyczące kolekcjonerstwa krajoznawczego.

1994.08.25 - KK w Ostrowcu Św. zapoznała się z propozycjami form działalności organizacyjnej i programowej kolekcjonerstwa krajoznawczego: 1) - ustalono potrzebę przeprowadzenia ankiety oraz 2) - rozważenie potrzeby reaktywowania Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego

1994.08.27 - Przeprowadzono ankietę dotyczącą kolekcjonerstwa wśród uczestników CZAK-u.

1994.08 - 1995.12 - Zbieranie uwag z ankiet i listów o kolekcjonerstwie krajoznawczym

1994.11.26 - KK w Krakowie zapoznała się z wynikami ankiety dotyczącej kolekcjonerstwa krajoznawczego wypełnionej przez 65 uczestników CZAK-u, postanowiono: 1) - zamieścić ankietę w "Informacjach ZG PTTK" oraz 2) - utworzyć Zespół do spraw Kolekcjonerskich

1994.12.15 - List do uczestników ankiety deklarujących chęć działalności z propozycjami regulaminów odznak i planu pracy.

=============================================================================

powrót

1995.01    - Apel wiceprzewodniczącego KK ZG PTTK Janusza Żmudzińskiego w "Informacjach Zarządu Głównego PTTK" Nr 1 do Oddziałów PTTK o przekazanie załączonej ankiety dotyczącej kolekcjonerstwa znanym kolekcjonerom z prośbą o wypełnienie.

1995.01 - 03 - Zbieranie uwag 1 tury konsultacji o regulaminie odznak kolekcjonerskich i o programie pracy zespołu do spraw kolekcjonerskich

1995.03.08 - List do członków KK z 2 egz. projektu zmodyfikowanego regulaminu Krajoznawczych Odznak Kolekcjonerskich

1995.04.23 - Ankieta wśród uczestników Śląskiego Sympozjum Krajoznawczego w Głubczycach.

1995.05.19 - Powstała kolejna poprawiona wersja regulaminów odznak kolekcjonerskich

1995.05.21 - KK w Bydgoszczy wysłuchała omówienia 140 ankiet. Z wyłonionej grupy 50 osób deklarujących chęć działalności utworzyć Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców i do nich w pierwszej kolejności wysłać poprawiony projekt regulaminów odznak kolekcjonerskich

1995.06.30 - Wydano 1 nr Biuletynu Informacyjnego Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców w którym przedstawiono projekt zadań Zespołu ds. Kolekcjonerskich, projekty regulaminów odznak kolekcjonerskich oraz zasad sędziowania na imprezach kolekcjonerskich a także wyniki ankiety i wykaz kandydatów na członków KKKK

1995.08 - 1995.12 - Zbieranie uwag 2 tury konsultacji o regulaminie odznak kolekcjonerskich i programie pracy zespołu do spraw kolekcjonerskich.

============================================================================

powrót

1996.03.16 - KK w Warszawie otrzymała ostateczny projekt regulaminów odznak kolekcjonerskich oraz zasad sędziowania na imprezach kolekcjonerskich. Postanowiono zatwierdzić je na najbliższym zebraniu komisji, po wyjaśnieniu w Lublinie stanu posiadania odznak i wykazów dotyczących ich zdobywców.

1996.03.30 - Wydano 2 nr Biuletynu Kolekcjonerskiego w którym zamieszczono listę 62 kolekcjonerów, wykaz wydawnictw PKK, oraz pełne zestawienie dyskusji nad regulaminami i innymi sprawami dotyczącymi kolekcjonerstwa.

1996.05.25 - KK w Gliwicach powołała Zespół do spraw Kolekcjonerskich w składzie Henryk Paciej - przewodniczący i Henryk Stopikowski członek. Zespół zostanie rozszerzony o najaktywniejszych członków Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców. Zatwierdzono znowelizowane regulaminy krajoznawczych odznak kolekcjonerskich, jednak z ich publikacją postanowiono wstrzymać się do czasu wyjaśnienia stanu materiałów z PKK w Lublinie. Zobowiązano Oddział Miejski PTTK w Lublinie w związku z planowana lustracją tamtejszej RPK przy okazji CZAK-96, do udostępnienia dokumentów byłej Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego KK ZG PTTK.

1996.08.23 - W czasie trwania CZAK-u w Lublinie próbowano odzyskać materiały Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego. Materiały są w pudełkach na strychu gdzie nie ma światła i nie fizycznej możliwości sprawdzenia co się w nich znajduje. W czasie rozmów między Prezesem Oddziału w Lublinie, (gdzie znajdują się zdeponowane materiały Podkomisji KK) a Przewodniczącym KK ZG PTTK, ustalono, że sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona do końca paźdz. 1996r

1996.09.22 - Wydano 3 nr Biuletynu Kolekcjonerskiego w którym zamieszczono artykuł Adama Czarnowskiego napisany z okazji 90 rocznicy powstania PTK, zamieszczono aktualny wykaz członków 4K z wymienionymi tematami kolekcji i wyróżnieniami oraz wypowiedzi kolekcjonerów.

1996.09.23 - Podczas sesji z okazji 90 lat powstania PTK w Suwałkach prezentowana była wystawa wydawnictw dotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego a dla zainteresowanych Biuletyn Kolekcjonerski i ankiety na temat kolekcjonerstwa.

1996.10.28 - Wydano 4 nr Biuletynu Kolekcjonerskiego w którym zamieszczono ostatnią informację o działalności PKK, fragment książki W. Lipniackiego dotyczący wystaw, kalendarz działań KK dotyczący kolekcjonerstwa w 1996 roku, wypowiedzi kolekcjonerów oraz zestaw znaczków z imprez "Chomika".

1996.11.29 - Przeglądnięto materiały byłej Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego przygotowane przez jednego z jej członków Wojciecha Kowalskiego. Są niekompletne ewidencje przyznanych plakietek i ekslibrisów, oraz segregatory z wnioskami, są druki dyplomów plakietek i ekslibrisów oraz pudełko pełne ekslibrisów, natomiast brak plakietek oraz odznak kolekcjonerskich. Szczegółowe sprawozdanie przekazano Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

1996.11.30 - Z udziałem Przewodniczącego Zespołu do spraw Kolekcjonerskich KK ZG PTTK odbyła się XVIII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" w Lublinie w czasie której podsumowano 20 lat działalności Klubu Kolekcjonerów - Krajoznawców "Chomik" oraz wręczono okolicznościowe dyplomy najaktywniejszym kolekcjonerom .

1996.12.10 - Wydano 5 nr Biuletynu Kolekcjonerskiego w którym zamieszczono bibliografię wydawnictw kolekcjonerskich z podziałem na: wydawnictwa zwarte PKK i Zespołu, referaty, artykuły, informatory i katalogi z imprez kolekcjonerskich oraz inne wydawnictwa. Zaapelowano do kolekcjonerów o uzupełnienie bibliografii. Oprócz tego przypomniano wnioski z ostatniego sejmiku kolekcjonerskiego odbytego przed Kongresem Krajoznawstwa Polskiego i stworzono miejsce dla reklamy planowanych sponsorów biuletynu.

1996.12.30 - Opracowano projekt założeń organizacyjnych Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w Opolu.

=============================================================================

powrót

1997.01.20 - Wydano nr 1(6) Biuletynu Kolekcjonerskiego w którym zamieszczono kalendarz działań KK dot. kolekcjonerstwa krajoznawczego w roku 1996, opisano jak powstawał biuletyn i zamieszczono spis treści za lata 95-96, podano wykaz miejscowości skąd są kolekcjonerzy, opisano XVIII wystawę i giełdę "Chomika", oraz rozpoczęto cykl informacji o ekslibrisach.

1997.02.08 - KK na posiedzeniu w Poznaniu rozpatrzyła i pozytywnie oceniła projekt założeń Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego. Postanowiono wystąpić o wsparcie działań Komisji Krajoznawczej ZG PTTK do Wojewody Opolskiego. Szerzej o sprawach kolekcjonerskich postanowiono porozmawiać w kwietniu.

1997.02.20 - Wydano nr 2(7) Biuletynu Kolekcjonerskiego w którym oprócz projektu założeń organizacyjnych COKK, zamieszczono pierwsze opinie o pomyśle, wypowiedzi kolekcjonerów na inne tematy kolekcjonerskie, opisano kilka ciekawostek z Internetu związanych z kolekcjonerstwem, zamieszczono najnowszy spis kolekcjonerów oraz mapkę Polski z rozmieszczeniem kolekcjonerów.

1997.04.12 - KK na zebraniu w Warszawie przyjęła informację kol. H. Pacieja o stanie i kierunkach działania Zespołu do spraw Kolekcjonerskich przy KK ZG PTTK. Uznano za celowe przygotowanie przez referenta do "Informacji ZG PTTK" materiału propagującego kolekcjonerstwo krajoznawcze. Kol. H. Paciej sprawdzi jaki był stan przygotowania projektów odznak: "Chomik" oraz srebrnych i złotych odznak kolekcjonerskich (zleconych artyście J. Trzebiatowskiemu z Krakowa) co pozwoli podjąć decyzję ewentualnego zlecenia przygotowania nowych projektów i wybicia ww. odznak.

1997.05.22 - W "Kolekcjonerze Polskim" ukazującym się w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca w "Kurierze Polskim" zamieszczona została informacja Henryka Pacieja pt. "4K czyli Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców".

1997.06.04 - Wysłano pismo do Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK o ustosunkowanie się do projektu COKK.

1997.06.20 - Wydano nr 3(8) Biuletynu Kolekcjonerskiego w którym zamieszczono projekt Memoriału w sprawie kolekcjonerstwa krajoznawczego na Zjazd PTTK, dalsze opinie o COKK oraz wypowiedzi kolekcjonerów.

1997.06.23 - W nr 3 "INFORMACJE Zarządu Głównego PTTK" w rubryce mówią działacze wydrukowały informację Henryka Pacieja pt. "Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK".

1997.06.28 - Na zamku "Książ" odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kierowników Muzeów, Izb Regionalnych i Społecznych Opiekunów Zabytków działających zwłaszcza w rejonie Śląska z udziałem Przew. Zespołu do spraw Kolekcjonerskich Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Omówiono projekt założeń organizacyjnych COKK a na pełnomocnika Komisji Opieki nad Zabytkami w tym zakresie wyznaczono kol. Jana Pawła Piotrowskiego.

1997.07.24 - W "Kolekcjonerze Polskim" ukazującym się w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca w "Kurierze Polskim" zamieszczony został wywiad Adama Czarnowskiego z Henrykiem Paciejem pt. "Co Polak nosi w klapie?"

1997.07.30 - Wydrukowano nr 4(9) Biuletynu Kolekcjonerskiego w którym opisano kolekcjonerstwo w Internecie oraz wiele uwag i opinii nadesłanych przez kolekcjonerów

1997.08.31 - Podczas CZAK-u i KNAK-u w Gdańsku wydawane były ostatnie numery "Biuletynu kolekcjonerskiego". Akcenty kolekcjonerskie były zawarte w sprawozdaniu ustępującej Komisji Krajoznawczej. Wybrano nową Komisję Krajoznawczą ZG PTTK, w skład której wszedł przew. Zespołu ds. kolekcjonerskich.

1997.10.11 - Na pierwszym posiedzeniu nowej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK - obowiązki przewodniczącego Zespołu do spraw kolekcjonerskich powierzono ponownie Henrykowi Paciejowi

1997.10-12 - Trwają prace nad wprowadzeniem do Internetu stron kolekcjonerskich, w tym "Biuletynów kolekcjonerskich"

1997.11.14 - Kolejna lustracja kolekcjonerskich materiałów archiwalnych w Oddziale miejskim w Lublinie pozwoliła ustalić, że ZW PTTK w Lublinie zleciło pismem RPK/72/1989 z dnia 07.03 1989 r. bez adresata, wykonanie odznak "Chomik" i "Kolekcjoner Krajoznawca" po wcześniejszych wymianach pism z Januszem Trzebiatowskim. Na tym jednak ślad się urywa.

1997.11.15-16 - Z udziałem Przewodniczącego Zespołu do spraw Kolekcjonerskich KK ZG PTTK odbyła się XIX Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" w Lublinie oraz IX Sesja Kolekcjonerska poświęcona perspektywie kolekcjonerstwa krajoznawczego oraz tematyce orła w kolekcjonerstwie

1997.11.17-18 - Na spotkaniu szkoleniowym kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych omówiono na podstawie artykułu z "Informacji ZG PTTK" działalność kolekcjonerską klubu "4K" oraz "Biuletyn kolekcjonerski"

1997.12.09 - Dzięki sponsorowi czyli firmie MIRAMEX z Opola wszystkie biuletyny kolekcjonerskie dotychczas wydane zostały wprowadzone w tym dniu do Internetu http://www.miramex.com.pl/witka/4K/biuletyn.htm. Trwają prace nad 10 numerem biuletynu , który najpierw będzie przygotowany do Internetu a później drukowany na papierze i rozsyłany już w nowym roku.

1997.12.21 - Numer 1(10) z datą styczeń 1998 już w grudniu, a więc wcześniej jest dostępny w Internecie. Powielanie i przesyłanie zabiera sporo czasu.

============================================================================

powrót

1998.01.02 - Rozpoczęto wysyłkę do kolekcjonerów kolejnego numeru 1(10) "Biuletynu kolekcjonerskiego" w którym podano zestawienia publikacji w Internecie dotyczących terminów kolekcjonerskich oraz samych kolekcjonerów; także kalendarz wydarzeń w 1977 r, informacje o sesji i giełdzie "Chomika"w Lublinie a także reklama sponsora naszych stron internetowych.

1998.02.07 - Komisja Krajoznawcza ZG PTTK na zebraniu w Poznaniu przyjęła wstępny plan pracy Zespołu do spraw Kolekcjonerskich oraz skład zespołu: z KK Henryk Paciej - przewodniczący oraz Ryszard Wrzosek, a z poza komisji do składu weszli: Wojciech Kowalski i Henryk Stopikowski.

1998.02.12 - W "Kurierze Polskim" na łamach "Kolekcjonera Polskiego" ukazała się informacja p.t. "Kolekcjonerstwo w Internecie".

1998.03.03 - "Biuletyn kolekcjonerski" nr 2(11) jest już w Internecie oraz został przekazany za zgodą KK ZG PTTK, do powielania w O/PTTK Opole, które oprócz powielenia sponsorowało wysyłkę części nakładu. W numerze zamieszczono dość dużo wypowiedzi kolekcjonerów na takie tematy jak: Mickiewicz i ekslibrisy, Ekslibrisy Mickiewiczowskie, szansa na kluby kolekcjonerskie w Bydgoszczy i Gdańsku, zbieracz czy kolekcjoner, hobby "Dziennika Zachodniego", spotykamy się w Internecie, odznaki, itd.

1998.03.14 - Posiedzenie prezydium KK ZG PTTK w Zielonej Górze na którym miało być omawiane kolekcjonerstwo krajoznawcze zostało odwołane.

1998.03.28 - W uchwale ZG PTTK w sprawie realizacji wniosków złożonych przez delegatów na XIV Walnym Zjeździe PTTK można wyczytać, że wniosek zbiorowy delegatów na Zjazd z Opolszczyzny w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w Opolu został skierowany - do rozważenia w bieżącej kadencji.

1998.05.01-03 - Podczas XI/4 Śląskiego Sympozjum Krajoznawców w Opavie (Czechy) prezentowane były :Biuletyny Kolekcjonerskie" oraz zorganizowana została wystawa numizmatyczna

1998.05.23-24 - Z udziałem Przewodniczącego Zespołu do spraw Kolekcjonerskich KK ZG PTTK odbyła się XX Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" w Lublinie oraz X Sesja Kolekcjonerska poświęcona herbowi Lublina. Omówiono także perspektywy kolekcjonerstwa krajoznawczego oraz projekty statutu klubu "4K".

1998.06.06 - Komisja Krajoznawcza na swym posiedzeniu w Warszawie zajmowała się m.in. problemami kolekcjonerstwa krajoznawczego. Podtrzymano decyzję rozprowadzania biuletynu w kopertach zwrotnych przysłanych wcześniej przez członków klubu "4K".

1998.07.28 - "Biuletyn kolekcjonerski" z nr 3(12) jest już w Internecie oraz został przekazany do powielania w O/PTTK Opole, które oprócz powielenia sponsorowało ponownie wysyłkę części nakładu. W "BK" m.in. projekt statutu klubu wzorowany na klubie kolekcjonerów "Hetman" z USA. Także aktualny wykaz członków klubu "4K".

1998.08.27-30 - Wystawa kolekcjonerów z "4K" na CZAK-u w Załęczu Wielkim. Prezentowano 9 przykładowych tematów kolekcjonerskich.

1998.08.29 - W trakcie spotkania uczestników CZAK-u z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK miało miejsce wystąpienie przew. Zespołu ds. Kolekcjonerskich poświęcone tematyce kolekcjonerskiej.

1998.09.29 - Kol. Janusz Zaremba przysłał ankietę - deklarację do klubu jako 99. Ponieważ 2 małżeństwa występują wspólnie pod tą samą deklaracją - faktycznie jest nas już 101; czyli Janusz Zaremba z Kwidzynia rozpoczął nową "setkę" natomiast zakończyli pierwszą "setkę" Ludmiła i Zygmunt Tarczyńscy ze Szczecina.

1998.10.01- O godz.13.15 Audycja Barbary Tyslik w Radio Opole na temat kolekcjonerstwa w tym o klubie "4K" w formie rozmowy z Henrykiem Paciej organizatorem klubu i kolekcjonerem odznak.

1998.10.02 - "Biuletyn kolekcjonerski" z nr 4(13) jest już w Internecie oraz został przekazany do powielania, a sponsorem wysyłki części nakładu jest PTTK ROP Śląska Opolskiego w Opolu oraz Oddział Regionalny Śląska Opolskiego w Opolu. W "BK" m.in. projekt statutu klubu wzorowany na podstawie statutu wzorcowego obowiązującego w PTTK od 21.06.98 r. (uchwała nr 49/XIV/98).

1998.10.13 - List prof. Janusza Trzebiatowskiego wyjaśnia, że wykonane matryce odznak: "Kolekcjoner Krajoznawca", "Chomik" zostały zeszlifowane przez wykonawcę z powodu kilkuletniego braku zainteresowania przez zleceniodawców. Trwają poszukiwania projektów odznak zarówno przez Zakład Grawerski jak i autora - profesora Trzebiatowskiego.

1998.10.14 - Zmodyfikowana trzecia wersja bibliografii publikacji kolekcjonerskich związanych z PTTK jest już w Internecie jako osobna pozycja: http://www.miramex.com.pl/witka/4K/BK5.htm . Wersja druga bibliografii opublikowana w nr 5 "BK" została wymieniona jako przykład na stronach Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagielońskiego w ramach Biblioteki Wirtualnej pod adresem: http://www.miks.uj.edu.pl/ibin/vb/bibliografia.html.

1998.10.26 - Sporządzono zestawienie wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności COKK.

1998.11.03 - Dla redaktora wiodącego wydawnictwa "50 lat PTTK" Krzysztofa R. Mazurskiego przekazano rozdział dotyczący kolekcjonerstwa krajoznawczego.

1998.12.21 - Kolejna wymiana listów z prof. Trzebiatowskim w sprawie możliwości odtworzenia projektów odznak kolekcjonerskich.

1998.12.31 - Do tego dnia strony www poświęcone kolekcjonerstwu odwiedziło już 1217 użytkowników Internetu.

=============================================================================

powrót

1999.03.07 - Zakończono prace redakcyjne nad nr 1(14) "Biuletynu kolekcjonerskiego" w którym zmieszczono wiele materiałów, w tym apele związane z pocztówkami i odznakami regionalnymi oraz indywidualnych kolekcjonerów w sprawie wymiany eksponatów; adresy Internetowe związane z PTTK, uwagi do regulaminów, itd.

1999.03.18 - Wydano numer 2(15) "Biuletynu kolekcjonerskiego" poświęconego w całości X lat działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego (materiał opracowany przez Adama Czarnowskiego w 1989 roku i zagubiony)oraz z okazji XXV lat od podjęcia prac na opracowaniem regulaminów "Plakietki Zbiorów Krajoznawczych" oraz "Ekslibrisa Krajoznawcy Bibliofila".

1999.03.30 - Wykonano ulotkę dotyczącą "Biuletynu kolekcjonerskiego" z zamiarem rozpropagowania jej wśród członków PTTK w tym głównie wśród młodzieży. Niestety ze względów finansowych została wykonana w minimalnym nakładzie.

1999.05.05 - Otrzymałem od prof. Trzebiatowskiego projekty odznak kolekcjonerskich: "Kolekcjoner Krajoznawca" w stopniu srebrnym i złotym, oraz "Chomik" dla młodzieży. Rozpoczęły się poszukiwania sponsorów w celu wykonania odznak.

1999.06.23 - Bibliografia publikacji kolekcjonerskich aktualizowana na bieżąco w Internecie osiągnęła liczbę 340 pozycji. Przyczynili się do tego głównie następujący koledzy: Adam Czarnowski, Józef Tadeusz Czosnyka, Krzysztof R. Mazurski, Bogdan Piechowiak, Henryk Stopikowski, Janusz Trzebiatowski, Janusz Zaremba, Ryszard Zawiślak

1999.06.30 - W Internecie opublikowano 3(16) numer "Biuletynu kolekcjonerskiego" w którym zamieszczono materiały dotyczące gromadzenia oraz przechowywania pocztówek oraz ekslibrisów, informację o Muzeum Pamiątek Turystycznych oraz wypowiedzi kolekcjonerów na różne tematy. Przystąpiono do powielania i rozprowadzania biuletynu pocztą.

1999.08.15 - W Internecie opublikowano 4(17) numer roboczy i jeszcze nie skończony "Biuletynu kolekcjonerskiego" w którym zamieszczono materiały dotyczące odznak kolekcjonerskich, regionalnych a także przechowywania odznak. Ponadto o architekturze w ekslibrisach grudziądzkich wystaw, Warszawskim Klubie Kolekcjonerów. Do zamknięcia numeru brakuje informacji o kolejnej giełdzie "Chomika".

1999.08.26 - Na zebraniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK omówiono sprawę odznak kolekcjonerskich. Podjęto decyzję o rozeznaniu możliwości wykorzystania do tego celu funduszu promocyjnego. Po CZAK-u zostanie przygotowane pismo w tej sprawie.

1999.08.27 - Podczas CZAK-u w Legnicy 5 kolekcjonerów przywiozło i zaprezentowało 7 tematów kolekcjonerskich i dzięki nim oraz 4 autorom zdjęć z CZAKów wystawa kolekcjonerska odbyła się. Zgłosiło się 19 chętnych do wystawiania ale organizatorzy nie zapewnili odpowiednich warunków i nie potwierdzili zgłaszającym miejsca na wystawie. Natomiast na giełdę kolekcjonerską przyjechali dodatkowo inni kolekcjonerzy, którzy nie brali udziału w samym CZAK-u. Natomiast organizatorzy CZAK-u skupili się na organizacji wystawy minerałów ze zbiorów Jana Kośmidera.

1999.08.29 - Podczas spotkania w Legnicy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK z uczestnikami CZAK-u mówiono także o problemach kolekcjonerstwa krajoznawczego.

1999.08.31 - Opracowano i wysłano do KK ZG PTTK projekt pisma w sprawie odznak kolekcjonerskich oraz projekt pisma w sprawie zamieszczenia na stronach www ZG PTTK odnośników do stron kolekcjonerskich

1999.10.23 - Zamknięto, powielono i rozesłano nr 4(17) "Biuletynu kolekcjonerskiego". O giełdzie w Lublinie dołączono tylko krótki telegram, natomiast w miejsce przeznaczone dla Chomika" znalazł się materiał o Muzeum Pamiątek PTTK w Radomiu.

1999.09.14 - Pierwsze zebranie Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego miało miejsce 20 lat temu. Nie odbyły się żadne uroczystości jubileuszowe.

1999.11.11 - Przez redaktora "Na szlaku" dotarła propozycja pracowników ZG PTTK o wykorzystaniu tego miesięcznika dla spraw kolekcjonerskich zamiast "Biuletynu kolekcjonerskiego". Rozpoczęto konsultacje na ten temat.

1999.11.29 - Na stronach www ZG PTTK przy składzie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK dodano link do stron www dotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego czyli naszego klubu "4K"oraz imprez krajoznawczych

1999.12.19 - Zebranie KK ZG PTTK w Warszawie - historię wydawanie biuletynu kolekcjonerskiego dla członków "4K" omówił Henryk Paciej, natomiast Krzysztof R. Mazurski przedstawił możliwości wykorzystania dla spraw kolekcjonerskich miesięcznika "Na szlaku". Ponadto zatwierdzono sprawozdanie za rok 1999 oraz plan na rok 2000 Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w tym dotyczące kolekcjonerstwa krajoznawczego.

============================================================================

powrót

2000.02.26 - Wydano 1(18) nr "Biuletynu kolekcjonerskiego". W numerze m.in. o studenckich kołach przewodnickich - odznaki, swetry, c.d. odpowiedzi na pytania w sprawie ekslibrisów, ponownie o odznace klubu "4K", o wizytówkach turystycznych, ogłoszenia.

2000.03 - 04 - Zbieranie opinii o "Biuletynie kolekcjonerskim", o klubie "4K" oraz o wystawach, w celu przedstawienia ich na najbliższym zebraniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

2000.05.13 - Komisja Krajoznawcza ZG PTTK po zapoznaniu się z opiniami na temat "Biuletynu kolekcjonerskiego" podjęła decyzję, że od II półrocz 2000 roku "biuletyn kolekcjonerski" będzie wydawany jako dodatek kwartalny do miesięcznika "Na szlaku". Kolekcjonerzy, którzy chcą otrzymywać biuletyn muszą zaprenumerować "Na szlaku". Natomiast KK ZG PTTK zaprenumeruje "Na szlaku" dla wszystkich Regionalnych Pracowni Krajoznawczych.

2000.06.20 - Zakończono prace nad nr 2(19) "Biuletynu kolekcjonerskiego", ostatniego w dotychczasowej formule samodzielnego wydawnictwa. W numerze materiały przygotowane na posiedzenie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, uzupełnienia do studenckich kół przewodnickich, artykuł o wystawach w PTTK i ogłoszenia.

2000.07.10 - Zakończono prace nad wydaniem specjalnego numeru "Biuletynu kolekcjonerskiego" 3(20) - poświęconego w całości działaniu Zespołu ds. Kolekcjonerskich KK ZG PTTK i przeznaczonego na Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Gnieźnie.

powrót


Dogrywka z oznaką "4K"

Najwięcej głosów uzyskały następujące propozycje odznak klubu "4K" - Proponujemy dogrywkę.

 

bk18-4k5.gif (1043 bytes)

bk18-4k6.gif (1420 bytes)

bk18-4k4.gif (1368 bytes)

Propozycja 5

Propozycja 6

Propozycja 4

powrót


Krajoznawcze kolekcjonerstwo

(Memoriał na Zjazd PTTK)

                W ramach tradycyjnej działalności programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego mieści się kolekcjonerstwo krajoznawcze. Kolekcjonerstwem zajmują się liczni, a właściwie prawie wszyscy członkowie PTTK. Przecież po każdej wycieczce, rajdzie czy zlocie pozostaje jakaś pamiątka. Turyści-krajoznawcy zbierają i gromadzą: okazy geologiczne, wytwory sztuki ludowej, militaria i pamiątki patriotyczne, widokówki i fotografie, mapy, foldery, przewodniki, plakietki i odznaki, ekslibrisy, znaczki pocztowe itp. itd. Każdy  zdobyty przedmiot wiąże się z przeżyciami, przypomina miejsca zwiedzane lub udział w imprezach czy rodzajach działalności, cieszy też zbieracza kształtem i walorami estetycznymi oraz budzi zainteresowanie swoją historią i specyficznymi cechami.

Kolekcjonerstwo  krajoznawcze polega - w skrócie - na takim gromadzeniu zbiorów, aby umożliwiały one poznanie tematu związanego z jakąś dziedziną wiedzy o kraju ( o regionie, problemie, ludziach itd. ). Oto tok działalności kolekcjonerskiej: od gromadzenia popularnych pamiątek z uczestnictwa w wycieczkach i innych imprezach - do tworzenia wyspecjalizowanych kolekcji różnych przedmiotów i ich opracowania; następna faza to wykorzystanie zbiorów w popularyzacji krajoznawstwa i w dokumentacji krajoznawczych treści; a wreszcie zabezpieczenia zbiorów aby się nie rozproszyły. Ważna jest nie tyle liczba przedmiotów w zbiorze ale odpowiedni ich układ, zaopatrzenie w informację, uwypuklenie określonej tematyki. Szczególnie cenne jest kolekcjonerstwo wynikające z osobistego udziału zbieracza w imprezach turystyczno- krajoznawczych, w zwiedzaniu terenu i różnych obiektów oraz z uczestnictwa w działalności organizacyjnej PTTK. Efekty kolekcjonerstwa krajoznawczego są wymierne. Dzięki zamiłowaniu naszych kolegów, pogłębionym czynnikami emocjonalnymi i wspartymi określoną wiedzą, odnalezione zostały i oddane w służbę społeczną różne przedmioty. Odkryto je nieraz podczas turystycznych wypraw i penetracji terenu, niejednokrotnie wśród rupieci, w składach makulatury i złomu, albo przejęto lub wykupiono od nie znających merytorycznej wartości rzeczy posiadaczy. Trafiały się przedmioty cenne, ale przeważnie tzw. drobiazgi, lecz jakże liczące się w krajoznawczym zbiorze i wzbogacające wiedzę o regionie, zagadnieniu, dziejach - o kulturze. Jakieś zapomniane ilustracje: fotografie, pocztówki stały się źródłem służącym do poznania obiektu, który uległ zniszczeniu lub znacznym przemianom, do poznania szczegółów stroju, obyczajów, epizodów historii ojczystej ... Stare prymitywne narzędzie dało świadectwo sposobu i rodzaju pracy, a jakiś inny przedmiot - sposobu życia, co jest przecież cząstką regionu, a więc i kraju. Jakiś pisany dokument, odznaka, błaha pamiątka przypomniały o treści działalności określonej grupy społecznej, organizacji - często ogniwa naszego Towarzystwa ... Odpowiednio opracowane zbiory krajoznawcze służą do upoglądowienia wykładów i prelekcji, do wystroju lokali klubów, biur i schronisk, do prac inwentaryzacyjnych, badawczych i autorskich, do urządzania pokazów i wystaw towarzyszących m.in. imprezom turystyczno-krajoznawczym lub organizacyjnym PTTK (np. CZAK, Zlot, Zjazd). Osobno trzeba wymienić wystawy ukazujące dorobek kolekcjonerski w Towarzystwie

Najwyższą rangę w kulturotwórczej roli kolekcjonerstwa mają ekspozycje stałe.  Kolekcjonerzy- krajoznawcy przyczynili się do utworzenia w PTTK kilkudziesięciu muzeów i izb regionalnych, etnograficznych, biograficznych. pamięci narodowej itp., a także zasilili zbiory: Biblioteki Narodowej w Warszawie,  Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi, Muzeum Blachy Turystycznej w Poznaniu oraz zbiory pamiątek i działalności naszego Towarzystwa w różnych miastach oraz wiele innych. Nie zapominamy o szczytnych tradycjach tego ruchu, o jego twórcach jak m.in.: Tytus Chałubiński - działacz Towarzystwa Tatrzańskiego, a zwłaszcza Zygmunt Gloger - pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Aleksander Janowski - ojciec krajoznawstwa, Leopold Węgrzynowicz - przewodniczący kół krajoznawczych młodzieży szkolnej PTK. Dzięki takim działaczom- kolekcjonerom utworzono w okresie międzywojennym 26 muzeów i kilkadziesiąt mniejszych ekspozycji stałych. Niektóre z nich stały się zaczątkiem muzeów regionalnych i państwowych. Cały zaś ten ruch przyczynił się do krzewienia znajomości kraju i uczuć patriotycznych.

                Tak przedstawione kolekcjonerstwo jest ważką częścią warsztatu działacza turysty-krajoznawcy i liczy się w dorobku osobistym lub zespołowym: indywidualnego członka PTTK, koła, oddziału, klubu lub komisji, pracowni regionalnej, placówki muzealnej PTTK itd., a wreszcie w dorobku ogólnospołecznym. I taki waśnie rodzaj kolekcjonerstwa jest fragmentem tradycyjnej działalności programowej naszego Towarzystwa: zostało to współcześnie uznane przez Kongresy Krajoznawstwa w Płocku (w 1980 r.)  i   Opolu (w 1990 r.) oraz zatwierdzone przez Zarząd Główny PTTK, a realizowane przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK - Podkomisję Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, obecnie Zespół do Spraw Kolekcjonerskich, stanowiąc wkład w kulturotwórczą działalność społeczną.

W ostatnim okresie obserwuje się pewne ożywienie działalności kolekcjonerskiej: pod skrzydłami Komisji Krajoznawczej ZG PTTK powstał Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców, wydawany jest "Biuletyn Kolekcjonerski", organizowane są wystawy, giełdy i pokazy kolekcjonerskie. W celu podniesienia rangi kolekcjonerstwa krajoznawczego, jego roli dydaktycznej, dokumentalnej i popularyzacyjnej oraz koncentracji działań dotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego w specjalistycznym, dobrze wyposażonym ośrodku - powstał projekt utworzenia Centralnego Ośrodka  Kolekcjonerstwa Krajoznawczego. Jednym z zadań COKK byłoby podejmowanie działań w kierunku przejmowania zbiorów, pamiątek i dokumentów kolekcjonerskich po zmarłych działaczach PTTK i innych, oraz współpraca z Komisją Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w sprawie wykorzystywania muzeów regionalnych PTTK jako bazy do organizacji wystaw i konkursów kolekcjonerskich. Podstawowym zadaniem byłoby przetwarzanie i upowszechnianie informacji o kolekcjonerstwie krajoznawczym w PTTK. Załączając do niniejszego wystąpienia projekt utworzenia COKK, wnoszę do delegatów na Krajowy Zjazd   PTTK o podjęcie odpowiedniego stanowiska w uchwale Zjazdu.

powrót

ZAŁACZNIKIEM DO MEMORIAŁU BYŁ NIŻEJ ZAMIESZCZONY PROJEKT

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE CENTRALNEGO OŚRODKA KOLEKCJONERSTWA KRAJOZNAWCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W OPOLU

1.  Cel: podniesienia rangi kolekcjonerstwa krajoznawczego, jego roli dydaktycznej, dokumentalnej i popularyzacyjnej oraz koncentracja działań dotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego w specjalistycznym, dobrze wyposażonym ośrodku

2.  Organizacja: Ośrodek winien składać się z następujących pionów:

KRAJOWEGO CENTRUM KOLEKCJONERSTWA KRAJOZNAWCZEGO PTTK , w ramach którego działałyby:

1. Bank Informacji Kolekcjonerskich (kolekcjonerzy, kolekcje).

2. Archiwum Kolekcji Krajoznawczych (przekazanych lub zdeponowanych przez zainteresowanych).

3. Oficyna Wydawnicza "Kolekcje".

GALERII KOLEKCJONERSTWA KRAJOZNAWCZEGO PTTK (wystawy stałe na miejscu i ruchome we współpracy z Muzeami Regionalnymi PTTK)

KORESPONDENCYJNEGO KLUBU KOLEKCJONERÓW KRAJOZNAWCÓW PTTK (siedziba klubu)

3.  Program i zadania COKK w zakresie:

dokumentacji i upowszechnienia informacji kolekcjonerskich:

archiwizacji kolekcji krajoznawczych:

wydawnictw  kolekcjonerskich:

wystaw kolekcjonerskich:

działalności klubowej:

4. Siedziba:            Opole (miejsce pierwszych krajowych wystaw kolekcjonerskich PTTK, miejsce IV Kongresu Krajoznawczego, miejsce wydawania "Biuletynu Kolekcjonerskiego" i utworzenia Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców).

Wyposażenie:

1

Zestaw komputerowy Pentium MMX II z procesorem Intel P. II 233, RAM 16 MB, HDD 2,5 GB, FDD 1,44, CD. ROM 16x, Monitor 15" kolor., karta grafiki S3 Trio V 64+2 MB, karta muzyczna SB 64 OEM z głośnikami,   modem wewnętrzny US ROBOTICS 33,6 V,F, obudowa midi tover ATX, klawiatura, mysz, DOS, Win95, dostęp do Internetu

ok. 8000,- zł
2

Drukarka HP DeskJet 820 Cxi 600x600 dpi

ok. 1200,- zł
3

Skaner Mustek 600 SP 600 dpi

ok.   800,- zł
4

Biurka   2 szt.x400,- + 2 szt.x200,-

ok. 1200,- zł
5

Krzesła    4 szt.x180,- + 4 szt.x60,-

ok. 1000,- zł
6

Szafy biblioteczne 2 szt.x400,- + 2 szt.x300,-

ok. 2000,- zł
7

Gabloty wiszące i stojące .4szt.x150 + 4szt.x50,-

ok.   800,- zł
8

Akcesoria biurowe typowe

ok..5000,- zł

_____________________________________________________

___________

     RAZEM

ok.20000,- zł

Projekt został opracowany jako załącznik do Memoriału w sprawach kolekcjonerstwa przygotowanego na Zjazd Delegatów PTTK w Lublinie i zgłoszony jako wniosek zbiorowy delegatów z woj. opolskiego. Aktualne ceny są nieco inne.

powrót


Kolekcjonerstwo w Internecie

Dzięki życzliwości sponsora "4K" czyli Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ma od początku 1998 roku jest obecny w Internecie pod adresem: http://www.miramex.com.pl/witka#kolekcjoner. Firma MIRAMEX temat kolekcjonerstwo umieściła w swojej przybudówce czyli Wirtualnej Informacji Turystyczno - Krajoznawczej, w skrócie WITK-a, gdzie w założeniu mają być informacje o wszystkich biurach podróży, miejscach noclegowych i miejscach gdzie można coś zjeść i napić się a także zapoznać z walorami krajoznawczymi. Na razie jest tam w fazie roboczej i do przetestowania województwo opolskie. Informacje, czyli: nazwa firmy, adres z kodem pocztowym, telefonem lub faxem - są umieszczone bezpłatnie, ku pożytkowi spragnionych takiej wiedzy turystów i krajoznawców a także kandydatów na nich. Firmy, które mają już swoje strony i zgłoszą je, otrzymają do nich linki z WITK-i. Natomiast dla firm, które jeszcze nie mają swoich stron a zechcą je mieć wraz ze szczegółowymi informacjami ofertowymi, to MIRAMEX i WITKA im to załatwią (oczywiście zgodnie z cennikiem). Jest to ważne dla nas, gdyż od tego czy to przedsięwzięcie powiedzie się finansowo, zależeć będą losy naszych stron.

Informacje o kolekcjonerstwie krajoznawczym podzielone są na następujące działy:

Czy wiesz co to "4K"? - gdzie znajdują się już teksty znanych nam artykułów lub informacji o klubie, oraz w planie pełna bibliografia dotycząca kolekcjonerstwa krajoznawczego w PTTK.

Kto już jest w "4K"? - najbardziej aktualny wykaz członków klubu wraz z adresami oraz zainteresowaniami kolekcjonerskimi (o ile podali), a w przyszłości może własne strony wszystkich kolekcjonerów.

Biuletyny kolekcjonerskie - wszystkie dotychczas wydane biuletyny kolekcjonerskie!!! Może w przyszłości gdy Internet będzie bardziej dostępny, zniknie problem kopert i znaczków oraz papierowych biuletynów a biuletyny będą tylko wirtualne?

Kolekcjonerskie linki - tu na początek jest kilkadziesiąt adresów w Internecie mogących zainteresować kolekcjonerów. W przyszłości będzie to zbiór posegregowany na działy i specjalności możliwie wszystkich dostępnych miejsc w Internecie a związanych z kolekcjonerstwem.

Witka ma jeszcze inne miejsce pod nazwą imprezy krajoznawcze, gdzie każdy organizator może zaprosić wszystkich na imprezy krajoznawcze a zwłaszcza kolekcjonerskie np.: wystawa, pokaz, giełda, sesja, sympozjum itp. Można też, po imprezie krótko opisać: co i jak było? Wystarczy przesłać do Witki treść wiadomości.

                Warto także odwiedzić stronę Bibliografia publikacji kolekcjonerskich PTTK, która jest prawie na bieżąco aktualizowana, w miarę nadsyłania materiałów przez kolekcjonerów krajoznawców z klubu "4k" a także i takich którzy do klubu nie należą.

powrót


Wnioski z sejmiku

Przed IV Kongresem Krajoznawstwa Polskiego zorganizowano w Lublinie sejmik krajoznawczy na temat "Roli kolekcjonerstwa krajoznawczego". Organizatorami sejmiku była Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego działająca w ramach KK ZG PTTK, przy współudziale ZW PTTK oraz RPK w Lublinie, Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK i WKFSiT Lublin. W sejmiku uczestniczyło ponad 60 krajoznawców i kolekcjonerów z całej Polski. Zgodnie z założeniami sejmików przedkongresowych zaproszono na sejmik przedstawicieli środowisk działających poza PTTK takich jak: Federacje Organizacji Kolekcjonerskich oraz Kluby w niej zrzeszone, Kluby nie zrzeszone, ZHP, a także Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Wydział Kultury i Kuratorium w Lublinie. W czasie sejmiku do uczestników Kongresu przekazano następujące wnioski:

. Celem podniesienia rangi kolekcjonerstwa krajoznawczego, jego roli dydaktycznej, dokumentalnej i popularyzacyjnej należy eksponować odpowiednie wystawy, prelekcje itp. w różnych środowiskach, również poza PTTK. Nawiązać w tym celu szerszą współpracę.

.  Zapewnić odpowiednie eksponowanie problematyki kolekcjonerstwa krajoznawczego na IV Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w 1990 r. w formie wystąpień ustnych i wystawy.

. Wszcząć starania o przygotowanie opracowań na temat polskich pocztówek, zwłaszcza krajoznawczych. Kontynuować wydawanie broszur informacyjno - metodycznych Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego i dążyć do ich szerszego kolportażu.

. Celem zapewnienia prawidłowego rozwoju ruchu kolekcjonerskiego przyjąć zasadę szkolenia następców systemem "mistrz-uczeń". Zobowiązać zaawansowanych kolekcjonerów-krajoznawców, aby wprowadzali młodych adeptów w arkana swojej działalności.

. Potraktować regionalne pracownie krajoznawcze jako bazę działalności kolekcjonerskiej. W braku terenowych ogniw kolekcjonerskich PTTK skupiać kolekcjonerów w klubach instruktorów krajoznawstwa.

. Opracować i wydać spis kolekcjonerów i ich zbiorów. W tym celu przygotować ramowy wzór odpowiednich ewidencji (katalogu), rozpowszechnić go wśród kolekcjonerów i egzekwować wykonanie. Wykonać uaktualniony spis posiadaczy odznak: Plakietki i Exlibrisu

. Prowadzić stałą galerię kolekcjonerską w ZG PTTK lub w innym dogodnym miejscu.

. Podejmować działania w kierunku przejmowania zbiorów, pamiątek i dokumentów kolekcjonerskich po zmarłych działaczach PTTK i innych, określić zasady prawne i finansowe, np.: dla RPK.

. Prowadzić promocję zbiorów (zwłaszcza posiadaczy odznak kolekcjonerskich) przez ułatwianie im organizacji wystaw i pokazów oraz wydawania odpowiednich informacji (katalogów, itp.).

. Podjąć odpowiednie kontakty z redakcjami periodyków ( zwłaszcza "Gościńca", biuletynów PTTK i innych) o uruchomienie działów kolekcjonerskich, bodaj w formie przyczynkowej, a także rozbudowania tej tematyki.

. Opracować i wydać bibliografię publikacji kolekcjonerskich. Opracować i wydać mały leksykon kolekcjonerstwa zawierający historię, nazewnictwo, przepisy prawne, specyficzne dane o zbiorach itp.

. Wspólnie z Polska Federacją Organizacji Kolekcjonerskich i przy współudziale Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz innych resortów zwołać naradę na temat aspektów prawnych kolekcjonerstwa (miedzy innymi.: status kolekcjonera, odpowiedzialność prawna przy gromadzeniu zbiorów, wywożenie za granice, ubezpieczenie zbiorów prywatnych i wystaw itp.).

. Opracować wykaz sprzętu i urządzeń do przechowywania, konserwowania i ekspozycji różnych rodzajów zbiorów i zorganizować ich produkcję - ewentualnie w Foto-Pam PTTK.

. Szczególnie rozwijać i intensyfikować działania kolekcjonerskie w okresie przedkongresowym. Zwrócić uwagę na pełne, metodycznie właściwe opracowywanie zbiorów krajoznawczych.

. Podjąć starania o wydawanie "Kolekcjonera Polskiego" jako odrębnego pisma. Dążyć do wzbogacania jego treści i poziomu.

Prosimy o listy z wypowiedziami na temat aktualności wniosków oraz własnych propozycji na temat tego co możemy zrealizować dla rozwoju kolekcjonerstwa krajoznawczego w obecnych czasach?

 powrót


V Kongres Krajoznawstwa Polskiego

odbędzie się w dniach od 7 do 10 września 2000 roku w Gnieźnie

V-K-K-P.jpg (13668 bytes)

poprzednie Kongresy Krajoznawcze:

POZNAŃ 1929 - Pierwszy Ogólnopolski Kongres Krajoznawczy

GDAŃSK 1970 - Ogólnopolska Narada Krajoznawcza (II Kongres)

PŁOCK 1980 - III Ogólnopolski Kongres Krajoznawczy

OPOLE 1990 - IV Kongres Krajoznawstwa Polskiego

 powrót


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców -
przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 2000 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: lipiec 07, 2004.