powrót


Biuletyn kolekcjonerski


Rok 1999 *** Październik *** Numer 4(17)


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców -
przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


 

wpe1.jpg (6158 bytes)

 

 powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

Długo trwały poszukiwania wzorów odznak kolekcjonerskich, ale skończyło się szczęśliwie. Dla przypomnienia podaję, że funkcjonujący od 1975 roku system odznak kolekcjonerskich w PTTK (Plakietka Zbiorów Krajoznawczych - przyznano 287, oraz Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila - 312) został zmieniony od 01.01.1988 r. W nowym systemie wpłynęło kilkanaście wniosków, ale ponieważ nie wykonano samych odznak a wkrótce przestała istnieć Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego - więc nikt się tym nie zajmował. Zespół do spraw Kolekcjonerskich Komisji Krajoznawczej ZG PTTK podejmując się prób odtworzenia poprzedniej działalności doprowadził do modyfikacji samych regulaminów, ale z powodu braku odznak, nie wprowadzał ich w życie. Dzięki dotarciu do prof. Janusza Trzebiatowskiego - autora projektów odznak i Jego życzliwości projekty odznak już mamy. Teraz w warunkach gospodarki rynkowej, potrzebny jest sponsor, który wyłoży na matryce odznak i pierwszą partię samych odznak. Kolekcjonerzy, którym zespół weryfikacyjny przyzna odznaki, wykupią je od sponsora i zwrócą mu jego koszty. Rozpoczynamy więc poszukiwania sponsora, dzięki któremu wprowadzimy nareszcie system odznak kolekcjonerskich do bieżącej działalności w ramach PTTK.

Czekam na propozycje.

Z     krajoznawczym          i          kolekcjonerskim          pozdrowieniem:         Henryk Paciej z Opola


powrót

KRAJOZNAWCZE ODZNAKI KOLEKCJONERSKIE

.

.

Plakietka Zbiorów Krajoznawczych

Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka popularna "Chomik" dla młodzieży

Odznaka Kolekcjoner-Krajoznawca w stopniu srebrnym

Odznaka Kolekcjoner-Krajoznawca w stopniu złotym

 Taki system odznak kolekcjonerskich został zaplanowany w latach 1985-1987, zatwierdzony w maju 1988 prze KK ZG PTTK i przyjęty przez Prezydium ZG PTTK z mocą obowiązującą od 01.01.1988. Niestety odznak nie wykonano a Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego przestała istnieć. Zmodyfikowane regulaminy, zatwierdzone w 1996 r. mają szansę na funkcjonowanie, jeśli znajdziemy sponsora odznak.


powrót

Architektura w ekslibrisach grudziądzkich wystaw

Motywy architektury zabytkowej towarzyszą międzynarodowym wystawom znaków książki od samego początku tych ekspozycji, tj. od 1989 r. Przyczyną tego jest fakt, że sam pomysł organizacji tego rodzaju wystaw zrodził się w środowisku turystów i krajoznawców Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Grudziądzu.

Towarzystwo od początku swego istnienia zajmuje się pięknem krajobrazu a na jego tle różnymi zabytkami architektonicznymi. To sprawiło, że połączenie zainteresowań kolekcjonerskich i krajoznawczych zaowocowało organizacją ciekawych imprez międzynarodowych właśnie o tej tematyce.

W pierwszej Międzynarodowej Wystawie "Architektura w ekslibrisie" zorganizowanej w Grudziądzu w 1989 r. wzięło udział dziewięciu grafików, w tym trzech z zagranicy oraz siedmiu kolekcjonerów. Na wystawę wpłynęło 320 ekslibrisów, z których do wystawy zakwalifikowano 271. Miejscem ekspozycji była sala Klubu Międzynarodowej Książki i Prasy w Grudziądzu. Po dwóch latach następują zmiany; KMPiK zostaje zlikwidowany i do organizacji wystaw włącza się Muzeum w Grudziądzu, które udostępnia swoje sale i współpracuje w organizacji wystaw.

II Międzynarodową Wystawę Ekslibrisu "Architektura miast kopernikowskich ze szczególnym uwzględnieniem miast Grudziądza" zorganizowano w 1991 r. w związku z przypadającą w tym roku 700-setną rocznicą nadania Grudziądzowi praw miejskich. W tym konkursie zrezygnowano z udziału kolekcjonerów. Do konkursu nadesłało swoje prace (w ilości 136 znaków książki) 49 twórców, w tym 7 z zagranicy. Przyznano 10 medali okolicznościowych a wybrane prace nagrodzono i wyróżniono.

Kolejna wystawa w 1993 r. pod nazwą III Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu "Zabytkowa Architektura Drewniana", poprzedzona wystawami w Niemczech i Kazachstanie oraz wydaniem kilku tek z ekslibrisami o tematyce grudziądzkiej, stała się wielkim wydarzeniem kulturalnym w mieście. Na biennale wpłynęła rekordowa ilość prac, bo aż 272 od 64 twórców z Europy i Azji. prezentowane na wystawie ekslibrisy pokazały piękno ginącej, zabytkowej architektury drewnianej, ciekawie ujętej przez twórców różnych narodowości, w wielu technikach graficznych. Jury nagrodziło medalami 5 twórców, a 14 prac wyróżniono. Profesjonalnie zaprojektowane i wydane druki okolicznościowe oraz katalog wystawy, niewątpliwie przekonały wielu twórców do grudziądzkich imprez.

Potwierdzeniem tego faktu jest IV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu "Kapliczki i krzyże w krajobrazie wiejskim" w 1995 r. Tym razem liczba prac jeszcze wzrosła do 376 znaków książki od 105 twórców z 18 państw. O tak dużym zainteresowaniu, oprócz wymienionych dobrej jakości druków, zdecydował niewątpliwie temat, który dał artystom możliwość zaprezentowania w ekslibrisie krzyży i kapliczek przydrożnych, które od wieków były nieodłącznymi elementami krajobrazu wsi. Pozwolił również pokazać ogromną rozmaitość i urodę form przestrzennych, zharmonizowanych z otaczającą przyrodą. Jury przyznało 7 medali oraz 6 wyróżnień dla twórców z Litwy, Łotwy, Argentyny, Włoch, Ukrainy i Polski. Wystawa była ponadto prezentowana w Krakowie, Gliwicach, Warszawie i Toruniu.

Największą popularnością cieszyło się V Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu "Zamki i zamczyska" w 19997 r. Napłynęła rekordowa ilość prac - 490, od 169 twórców z 28 państw, prawie ze wszystkich kontynentów; m.in. z tak odległych państw jak Japonia, Hongkong, Chiny, Brazylia, Argentyna, Egipt i wielu innych. Tym razem Jury konkursu oceniło najwyżej prace Aleksandra Lapikowa z Rosji, Nino Baudino i Adriana Scerny z Włoch oraz Juraja Dulencina ze Słowacji. Przyznano też 12 wyróżnień. Okazało się, że ten kolejny temat związany z architekturą wywołał jeszcze większe zainteresowanie twórców, graniczące prawie z możliwościami organizacyjnymi w Grudziądzu. W nadesłanych znakach odnajdujemy rzeczywiste obiekty pokazane prawie z fotograficzna dokładnością, jak i przetworzone artystycznie fantastyczne budowle oraz ruiny i elementy budowli, pełne artystycznego polotu, nastrojowe, niepokojące i tajemnicze. Niestety w większości przypadków ograniczenia przestrzeni wystawienniczej oraz formuła jej ekspozycji powodowały, że ograniczano liczbę prac na wystawach do znaków najlepiej reprezentujących danego twórcę, choć pozostałe prace były równie ciekawe. Prezentacje krakowskie czy warszawskie umożliwiają pełną prezentację, znaki pochodzą z mojej prywatnej kolekcji uzyskanej przy okazji organizacji tych wystaw.

Szanownym odbiorcom pozostawiam radość podziwiania ekslibrisów z nadzieją, że dostarczą one Państwu wielu artystycznych przeżyć.

Henryk Stopikowski z Grudziądza


 powrót

Odznaka Klubu "4K"

Projekt odznaki Klubu jest do przyjęcia. Brak w nim określenia organizacyjnego tzn. napisu PTTK, który powinien być wkomponowany w ogólny widok odznaki. Ponadto odznaka powinna być podzielona na stopnie: np. brązowa, srebrna, złota, z laurem, co może mieć aktywizujący wpływ na pracę członków Klubu.

Edwin Nawrocki z Gdyni

Red. A co na to inni członkowie Klubu "4K"?

Korespondencyjny Klub

Kolekcjonerów Krajoznawców

Propozycja 1

Propozycja 2

Propozycja 3


powrót

Komunikat w sprawie odznak regionalnych

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przyjęła do realizacji wniosek z narady krajoznawczej podczas CZAK 98' dotyczący zebrania i opublikowania informacji o odznakach regionalnych. W związku z tym wszystkie oddziały PTTK oraz inne struktury PTTK (komisje, kluby itp.), które posiadają lub posiadały własne odznaki regionalne - proszone są o przysłanie na adres KK ZG PTTK lub bezpośrednio do kol. odpowiedzialnego za realizację wniosku (Henryk Paciej, 45-222 Opole, ul. Chabrów 50/19), regulaminów oraz odznak po 3 szt., oraz wszelkich możliwych informacji dotyczących odznak regionalnych, jak np.:

Byłoby wspaniale gdyby z tych materiałów mogłaby powstać publikacja na Kongres Krajoznawstwa Polskiego oraz poglądowe plansze.

Tym, którzy już nadesłali materiały serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej informacji według wskazówek zamieszczonych powyżej.

Jednocześnie przypomina się, że za zdobycie odznaki regionalnej na własnym terenie jest możliwe równoczesne uzyskanie Odznaki Regionalnej w stopniu brązowym według regulaminu Odznaki Krajoznawczej Polski.

KOMISJA KRAJOZNAWCZA ZG PTTK


powrót

Muzeum Pamiątek PTTK w Radomiu

W poprzednich numerach "biuletynu kolekcjonerskiego" publikowałem listy kolekcjonerów, którzy denerwowali się brakiem informacji od organizatorów Muzeum Pamiątek PTTK w Radomiu. Sam zresztą też nie otrzymałem odpowiedzi na propozycję opisania projektu muzeum w biuletynie, którą przesłałem wraz z kompletem "biuletynów kolekcjonerskich". Tak się jednak złożyło, że byłem obecny na spotkaniu kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych, które odbyło się w październiku w Radomiu, podczas którego umożliwiono uczestnikom spotkania zobaczenie tego co zostało już zrobione.

Decyzja o uruchomieniu muzeum zapadła podobno dopiero we wrześniu 1999 r. Przystąpiono do porządkowania obiektu przeznaczonego na muzeum. Składa się ono z czterech małych salek. W jednej z nich zainstalował swój osobisty sprzęt komputerowy kol. Darek Zając z Radomia, który podjął się trudu organizacji muzeum. Do komputera wprowadza informacje o wszystkich eksponatach, które zostały podarowane muzeum. A jest ich już około 6 tysięcy. Są to głównie znaczki - oznaki, proporczyki i plakietki z imprez turystycznych a także odznaki funkcyjne.

Otwarcie muzeum jest przewidziane w grudniu 2000 roku, na 50-lecie utworzenia PTTK. Natomiast już dzisiaj w jednej salce zawieszone są gabloty w których gromadzone są: krajoznawcze odznaki regionalne, oznaki z imprez turystycznych i krajoznawczych wydawane seriami oraz oznaki jubileuszowe jednostek PTTK. Oczywiście jest to tylko niewielki fragment tego co zostało wydane w ramach PTTK, ale przecież "nie od razu Kraków zbudowano".

W następnej salce w jeszcze nie zawieszonych gablotach można było zobaczyć przygotowywane odznaki przewodnickie, funkcyjne i turystyki kwalifikowanej. W kolejnej salce - plakietki są porozkładane tematycznie na podłodze i przygotowywane do ekspozycji muzealnej.

I to w zasadzie wszystko. Planowany biuletyn o darczyńcach i wyróżnianie ich specjalnymi odznakami są planowane ale dopiero po otwarciu muzeum. Planuje się też miejsce na zmieniane okresowo wystawy tematyczne.

Natomiast problemem byłoby znalezienie miejsca, gdyby znaleźli się darczyńcy innych pamiątek PTTK takich jak np.: regulaminy z imprez, wydawnictwa typu foldery czy przewodniki, mapy, widokówki, zdjęcia, przeźrocza, ekslibrisy, pieczątki, skały, herby, breloczki, maskotki, kalendarze, regionalia, itp. itd., które jako pamiątki przywozimy z imprez turystycznych i krajoznawczych.

Zbieraczami jesteśmy wszyscy. Następnym etapem jest przejście ze zbieractwa do kolekcjonerstwa i dalej do kolekcjonerstwa krajoznawczego. Nie wszystkim na to starcza czasu, chęci czy cierpliwości, ale warto wiedzieć, że jest Muzeum Pamiątek PTTK, gdzie chętnie przyjmą nasze pamiątki, których pozbywamy się podczas kolejnych porządków w mieszkaniu.

Henryk Paciej z Opola


powrót

WYSTAWY NA CZAK 99'

lp

Imię i nazwisko Tytuł kolekcji Rodzaj kolekcji

1.

Zygmunt Cebula "Znaczki rajdowe, wydawnictwa" znaczki, mapy

2.

Adam Czarnowski "Wizytówki turystyczne" wizytówki

3.

Alfred Feliks "Śladami dawnego hutnictwa" pieczątki

4.

Henryk Paciej "Biuletyny kolekcjonerskie" wydawnictwa

5.

Henryk Paciej "Krajoznawcze karty telefoniczne" karty telefoniczne

6.

Henryk Paciej "Śladami dawnego hutnictwa" odznaki

7.

Mieczysław Papierski "Ratusze w Polsce" plakietki

 

8.

Mirosław Bielachowicz "FOTO-CZAKI" zdjęcia

9.

Anna Ciechańska-Marucha "FOTO-CZAKI" zdjęcia

10.

Bogdan Piechowiak "FOTO-CZAKI" zdjęcia

11.

Wiesław Więcek "FOTO-CZAKI" zdjęcia

 

12.

Jan Koszmider "Wystawa minerałów, kamieni szlachetnych i ozdobnych a także wydawnictw i albumów o tematyce minerologicznej" minerały, wydawnictwa

 

Organizatorzy CZAK 99` nastawili się na organizację jednej samodzielnej wystawy minerałów Jana Koszmidra, którą zorganizowali w Młodzieżowym Domu Kultury w Legnicy, gdzie w kilkunastu gablotach można było podziwiać nie tylko minerały i kamienie ozdobne ale także wyroby użytkowe z kamieni szlachetnych, miski do płukania złota, plakaty, pamiątki z rajdów i kroniki oddziały PTTK z Legnicy. Druga wystawa miała pokazać zdjęcia z poprzednich CZAK-ów. Natomiast brakło odpowiednich gablot na wystawę kolekcjonerów, co spowodowało rezygnację z udziału kolekcjonerów w wystawie. Na 19 zgłaszających chęć udziału w wystawie kolekcjonerskiej, 5 przywiozło eksponaty i dzięki temu wystawa i giełda się odbyły. Warto zaznaczyć, że byli tacy kolekcjonerzy, którzy przyjechali tylko na wystawę i giełdę kolekcjonerską. Przyszli organizatorzy CZAK-u powinni to wziąć pod uwagę

Henryk P. Sabała


 powrót

Ocalić od zapomnienia

 Warszawski Klub Kolekcjonerów działa 25 lat. Skupia ludzi ogarniętych pasją zbieractwa, które jest dla nich sposobem na życie. - Nie ma rzeczy, która nie mogłaby trafić do czyjejś kolekcji - twierdzą członkowie Warszawskiego Klubu Kolekcjonerów. Po latach przedmioty z pozoru bezwartościowe mogą okazać się bardzo cenne. Staną się świadectwem historii, mówić będą o przeszłości narodu, miasta czy choćby jednego zakładu, który istniał kilkadziesiąt lat temu. Jak na przykład: pudełka po paście do butów czy po zapałkach. Albo butelki lub podstawki pod kufel piwa: kto by pamiętał, że kiedyś istniały browary w Warszawie?

Czego to ludzie nie zbierają - Mój kolega, któremu zmarła żona, prosił mnie o pomoc w segregacji rzeczy po niej - opowiada Leszek Białkowski, prezes Warszawskiego Klubu Kolekcjonerów. - Wyciągnął w pewnej chwili stos telegramów. Stwierdziliśmy, że to nikomu niepotrzebne. Wyrzucił więc wszystko do śmietnika. W następną środę po tym spotkaniu, w klubie pojawił się ktoś ze stosem telegramów. "Proszę Pana ja od 10 lat to zbieram, mam już kilka tysięcy sztuk" odpowiedział na moje zdziwienie. Wszystko ludzie zbierają. Najdziwniejsze rzeczy pod słońcem. Jakiś kolekcjoner w Stanach Zjednoczonych ma około miliona guzików ze wszystkich epok i z całego świata. Inny kolekcjoner ma ponad 20 tysięcy znaczków i odznak sportowych. Specjalnie zamawiał sobie szafki z kasetkami na swoje zbiory.

Członkowie Warszawskiego Klubu Kolekcjonerów też zbierają rzeczy bardzo różnorodne. Na wystawie, którą z okazji 25-lecia organizacji otwarto w sobotę w Muzeum Techniki, można obejrzeć zaledwie próbkę ich pasji. Henryk Ostatek wystawił kolekcje butelek, kufli, szklanek, reklamówek zakładów piwowarskich. Jacek Snopczyński prezentuje reklamówki firm warszawskich, popielniczki, szyldy, opakowania firmowe. Jan Oleński - opakowania zapałek. Jedyna obecnie kobieta w klubie, Ewa Szymaniak, wystawiła gramofony. Adam Mańczak prezentuje niektóre ze swoich fonogramów, gramofonów i patefonów. Odbiorniki radiowe polskiej produkcji prezentuje Maurycy Bryx. Zdzisław Bogucki wystawił zabytkowe narzędzia - m.in. szewskie, samochodowe. Takie narzędzia można jeszcze znaleźć w wielu miejscach, ale za kilka lat... Prezes klubu zbiera wszystko, co wiąże się z syrenką warszawską: stare ryciny, medale, przedmioty z wizerunkiem postaci z herbu Warszawy. Ma już ponad 2 tysiące przedmiotów. Poszukuje miejsca na ekspozycje.

Jak zostać kolekcjonerem? Warszawski Klub Kolekcjonerów skupia 32 osoby. Kolekcjonerstwo to dla nich więcej niż hobby - często jest to sposób na życie. W latach 70 klub liczył nawet ponad 680 osób. Zostali szczególnie wytrwali. Ci, którzy naprawdę są wybitnymi kolekcjonerami, mają ogromną wiedzę, pasję we krwi - mówi Leszek Białkowski.

Członkiem WKK może zostać każdy, kto spełnia warunki prawdziwego kolekcjonera lub chce się uczyć tej sztuki i uzyska rekomendacje kogoś z klubu. - Chcemy, by klub był organizacją ludzi naprawdę zainteresowanych zbieractwem, ułatwiających sobie poszukiwania. Nie chcemy w swoich szeregach hochsztaplerów, osób nastawiających się głównie na handel, wywożących cenne rzeczy za granice po to, by zyskać trochę pieniędzy.

Prawdziwy kolekcjoner poszukuje na bazarach, szpera na strychach, wymienia. Pamięta o kolegach, gdy zauważy rzecz szczególnie cenną, a nie pasującą do jego kolekcji. - Najczęściej wymieniamy miedzy sobą przedmioty, rzadziej kupujemy. Wiem, co kto zbiera - kontynuuje prezes. - Jeśli zobaczę gdzieś przedmiot, który może kogoś zainteresować, natychmiast go zawiadamiam. Zbieram mnóstwo rzeczy, które mnie nie interesują, z myślą o wymianie.

Członkowie klubu to głównie osoby starsze. Nie wiem, czym to wytłumaczyć, ale nie ma w tej chwili wśród nas młodzieży. Chętnie widzielibyśmy ją w naszych szeregach. Wiemy, że młodzież zbiera mnóstwo rzeczy, ale czasem bezmyślnie. Nie wystarczy samo zbieractwo, trzeba coś o swojej pasji wiedzieć. Chcielibyśmy ich nauczyć, jak się zdobywa wiedzę, jak się kataloguje przedmioty.

Od kolekcji do muzeum. Kolekcje mają ogromne znaczenie dla kultury: uzupełniają luki w działalności muzeów. - Jeden z naszych kolegów, Tadeusz Wysiadecki, były prezes klubu, zadziwiał niektórych muzealników swoją wiedzą i zdobyczami kolekcjonerskimi, o których czasami oni sami nie wiedzieli - opowiada Leszek Białkowski. - My też często korzystamy z wiedzy muzealników.

Szczególnie cenne kolekcje prywatne często przekazywane są placówkom kultury, czasem zbiory zapoczątkowują nowe muzea. Niedawno muzeum Woli wzbogaciło się o olbrzymią kolekcję platerów firm warszawskich ze zbioru byłego prezesa WKK, Tadeusza Wysiadeckiego, który gdy znalazł się w krytycznej sytuacji zdrowotnej, natychmiast zgłosił się do notariusza, by zadysponować swoimi zbiorami. Zbiory patriotyczne i pamiątek z okresu okupacji przekazał Muzeum Niepodległości. Znalazło się tam wiele unikatowych rzeczy. Inny były prezes klubu, Ryszard Sielski, przekazał ogromny zbiór pamiątek do Muzeum Hymnu Narodowego w Bendominie. Dwa tysiące woluminów przekazał do Muzeum Wyspiańskiego. Był m.in. egzemplarz sztuki Wyspiańskiego z jego autografem.

Członek WKK Jerzy Morgulec, który ma 30 tysięcy kart pocztowych, przygotowuje się do wydania drukiem encyklopedii ich wydawców.

Gdyby nie pasja kolekcjonerów, wiele rzeczy byłoby zniszczonych przez tych, którzy nie dostrzegają na co dzień ich wartości. - W Lwówku Śląskim jest baszta lubawska, którą zagospodarowali harcerze. Jeden z naszych kolegów Jóźkowiak, imienia nie pamiętam, pomagał im założyć tam harcówkę - mówi Białkowski. Uzgodnili z władzami miasta, że odgruzują basztę. Przez kilka lat chodząc na wycieczki, na wyprawy, nazbierali mnóstwo rzeczy. Pytali gospodarzy po wsiach "Czy możemy sprzątnąć strych, a jeśli macie państwo coś niepotrzebnego do wyrzucenia, weźmiemy." Zgromadzili w ten sposób takie

skarby, że jest to już oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jednocześnie młodzież nauczyła się szacunku do przedmiotów z pozoru niepotrzebnych.

***

Spotkania WKK odbywają się w każdą środę w Warszawskim Ośrodku Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w godz. 16-18. Pokaz kolekcji w Muzeum Techniki można oglądać we wtorki i czwartki w godz. 9-17, w środy, piątki i soboty w godz. 9-16, w niedzielę w godz. 10-17.

JOANNA PIEŃCZYKOWSKA

Artykuł opublikowany w "Życiu Warszawy" z dnia 13 stycznia 1997 r.


powrót

Przechowywanie znaczków - odznak

Podczas spotkania kolekcjonerów w Łodzi jeden z kolekcjonerów - falerystów wymienił cztery podstawowe zasady należytego przechowywania odznak. Ponieważ napływają listy od kolekcjonerów z zapytaniami na temat konserwacji i przechowywania, postaram się przypomnieć te zasady, gdyż są one bardzo praktyczne. Oto one:

  1. znaczek nie może ulegać uszkodzeniu,
  2. w każdej chwili powinien być łatwy do odszukania,
  3. całość kolekcji powinna być przejrzysta, łatwa do oglądania, selekcjonowania,
  4. magazynowanie powinno mieć powyższe trzy cechy i nie powinno zajmować zbyt dużo miejsca.

Najczęściej jest tak, że początkujący zbieracz przynosi znaczek z imprezy w której brał udział i wkłada go do szuflady. Lepszy sposób to włożenie go do pudełka - pojemnika, ale tak w tym, jak i w poprzednim przypadku brak jest wszystkich zasad przechowywania.

Czasami zdarza się, że początkujący zbieracz przypina znaczek na makatę, słomiankę, duży proporczyk i zawiesza na ścianie, ciesząc oczy swoimi zdobyczami. Znaczki narażone są wtedy na działanie takich czynników zewnętrznych jak: kurz, wilgoć, uszkodzenia mechaniczne, a przy większej ilości znaczków potrzeba dużo powierzchni ścian.

Innym sposobem, który praktykują doświadczeni kolekcjonerzy, jest przechowywanie znaczków w albumach. Typowe albumy fotograficzne mają jednak zbyt wiotkie kartki, co przy ciężkich znaczkach naraża kartki i znaczki na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego lepiej wykonać karty albumowe z twardej tektury a pomiędzy kartkami ze znaczkami stosować wkładkę z grubego płótna, filcu lub flaneli, lub przyczepiać znaczki na co drugiej karcie albumowej. Karty ze znaczkami wraz z przekładkami mogą być spięte w segregatory lub ustawiane obok siebie na półce.

Czym kierować się przypinając znaczki na karty - zależy od indywidualności kolekcjonera. Znam takiego, który przypina je według roku wydania, najczęściej jednak przypinane są według tematów kolekcji, przy czym najbardziej wartościowa jest pełna kolekcja znaczków określonego tematu np.: seria znaczków z imprezy typu zlot czy rajd od pierwszego do ostatniego znaczka. Oczywiście jeśli imprezy cykliczne jeszcze trwają to zbiór jest ciągle otwarty i trzeba pamiętać o miejscu na nowe znaczki.

Tu wchodzimy już w tematykę przygotowań wystaw kolekcjonerskich, co nie jest przedmiotem tych rozważań. Z tego punktu widzenia najlepiej jednak jest przygotować karty ze znaczkami w taki sposób, aby w każdej chwili można wyciągnąć z półki czy segregatora kartę z potrzebnym tematem, którą wraz z odpowiednim opisem kolekcji, można zaprezentować od razu na wystawie.

Henryk Paciej z Opola


powrót

OGŁOSZENIA

W Internecie pod adresem http://www.miramex.com.pl/witka/IMPRKRAJ.HTM znajdują się na bieżąco aktualizowane informacje o imprezach krajoznawczych a zwłaszcza kolekcjonerskich, takich jak np.: wystawa, pokaz, giełda, sesja, sympozjum itp. Jeżeli chcesz aby informacja o organizowanej przez Ciebie lub w Twojej miejscowości imprezie znalazła się w tym miejscu, to zgłoś to na adres redakcji "Biuletynu kolekcjonerskiego" (patrz stopka) lub lepiej wyślij email: witka@miramex.com.pl Możesz też, po imprezie krótko opisać: co i jak było, a my o tym też napiszemy. Między innymi możesz tam już znaleźć:

Centralny Zlot Krajoznawców

Forum Publicystów Krajoznawczych

Galeria Warszawskiego Klubu Kolekcjonerów

Imprezy zapowiadane na stronach ZG PTTK

Kongres Krajoznawstwa Polskiego

Ogólnopolski Indywidualny Rajd Motorowy "Ratusze w Polsce"

Przegląd Książki Turystyczno-Krajoznawczej "Tour Salon"

Sejmiki Przedkongresowe

Śląskie Sympozja Krajoznawców

Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik"

Wystawy ekslibrisów

Poniżej zobacz niektóre informacje.

Warszawski Klub Kolekcjonerów ma swą Galerię która mieści się w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ul. Podleśnej. Chętnie widzimy wystawców. Do dyspozycji jest 7 gablot przeszklonych. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami dla wystawiającego. Czas ekspozycji - 6 tygodni. Kontakt z nami (dla zbieraczy warszawskich i bliskich okolic): każda środa roku (oprócz świąt) w kawiarni Warszawskiego Ośrodka Kultury przy ul. Elektoralnej 12, w godz. 16-18. Pożądane są zbiory jednorodne, mające charakter jednolitego zbioru. Kontakt: Warszawski Klub Kolekcjonerów, Warszawski Ośrodek Kultury, ul. Elektoralna 12 - każda środa w kawiarni w godz. 16-18, lub pocztą na adres: Leszek Białkowski, ul. Wysockiego 20 m 201, 03-388 Warszawa, tel. 811-56-22

Mała Galeria Ekslibrisu w Grudziądzu prezentuje stale wystawy ekslibrisów, zmienianych tematycznie co 2 miesiące. Adres: Klub "Centrum" Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, tel. 465-90-50

powrót


 Wydawnictwo "KOLEKCJONER" poleca:

  • "Opole na dawnej pocztówce"
  • "Brzeg na dawnej pocztówce"
  • "Bystrzyca Kłodzka na dawnej pocztówce"
  • "Racibórz na dawnej pocztówce"
  • "Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej na dawnej pocztówce"
  • "Rejencja Opolska na dawnej pocztówce"

Zamówienia można kierować na adres:

PHU  "ARTIM"

ul. Oleska 121

45-231 Opole

telefon (0-77) 457-72-17

Wydawnictwo "Kolekcjoner"

ul. Ozimska 17a

45-057 Opole

telefon (0-77) 454-64-12

powrót


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców -
przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK

 powrót


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 1999 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: lipiec 07, 2004.