powrót


Biuletyn kolekcjonerski


Rok  1999 *****  Numer specjalny ***** 2(15)


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK - adres redakcji: "4K"- Henryk Paciej, 45-222 Opole, ul. Chabrów 50m19

email: henrykp@miramex.com.pl Internet: http://www.miramex.com.pl/witka/4K/Biuletyn.htm


PKK.bmp (85194 bytes)

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE - ZARZĄD GŁÓWNY - KOMISJA KRAJOZNAWCZA - PODKOMISJA KOLEKCJONERSTWA KRAJOZNAWCZEGO W LUBLINIE

 

KOLEKCJONERSTWO

W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

 

Opracował Adam Czarnowski - 1989

 


powrót

Słowo wstępne

W"Biuletynie kolekcjonerskim" numer 4 z 1996 roku, w publikacji pt: "Ostatnia informacja PKK" można wyczytać, że: "...ostatnią wydaną publikacją Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego z siedzibą w Lublinie, była broszura informacyjna z 1989 roku pt. "Kolekcjonerstwo Krajoznawcze". Dowiadujemy się z niej, że w roku 1989 upływa dziesięć lat od powołania prze Komisję Krajoznawczą ZG PTTK Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego. Inicjatywy organizacyjne tej działalności sięgały natomiast ponad piętnastu lat. Z okazji tego skromnego jubileuszu, oprócz specjalnego zebrania Podkomisji z udziałem zaproszonych gości i wystawy zbiorów krajoznawczych, zostanie wydana okolicznościowa broszura. Broszura licząca 12 stron opracowana została przez Adama Czarnowskiego pt. "Kolekcjonerstwo Krajoznawcze w PTTK" i powielona w Warszawie w nakładzie podobna 200 egzemplarzy a pod firmą ZG PTTK, Komisja Krajoznawcza, Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w Lublinie. I ślad po tym wydawnictwie zaginął. Może ktoś coś wie na ten temat?..."

Podczas pobytu w Lublinie udało mi się odszukać maszynopis tej broszury. Ponieważ w tym roku mija 20 lat od kiedy Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego została powołana oraz 25 lat od ustanowienia wyróżnień kolekcjonerskich: Plakietka Zbiorów Krajoznawczych oraz Exlibris Krajoznawcy Bibliofila, postanowiłem w tej formie przypomnieć o tym i w ten sposób uczcić pionierów kolekcjonerstwa krajoznawczego w PTTK. Jednocześnie przypomnienie działalności PKK pozwoli, na miarę obecnych możliwości, do kontynuowania efektywnej działalności PKK. A niniejsza publikacja Zespołu do Spraw Kolekcjonerskich - Komisji Krajoznawczej ZG PTTK będzie faktycznie ostatnią publikacją byłej Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego - Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.


powrót

Kolekcjonerstwo w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym

W 1989 roku minęło 10 lat od powołania Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. 15 lat wcześniej ustanowiono odznaki: Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych i Exlibris Krajoznawcy Bibliofila. Prace nad organizacją ruchu kolekcjonerskiego w PTTK zaczęły się jeszcze dawniej.

Jest to już dziś historia, która zaciera się w pamięci, nawet tych, którzy byli promotorami tego ruchu.

Data skromnego jubileuszu Podkomisji, schyłek jej trzeciej kadencji, a zwłaszcza zbliżający się Kongres Krajoznawstwa Polskiego skłaniają do sporządzenia "bilansu działalności". Szczególnie uzasadnione wydaje się utrwalenie historii tworzenia i rozwoju agendy społecznej jaką jest Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, a także jej roli i dokonań w PTTK.

I. Początki ruchu kolekcjonerskiego w PTTK 1951-1979.

Pierwsze inicjatywy w zakresie kolekcjonerstwa pojawiły się już w latach 1950-tych. Były one związane głównie z tworzeniem muzeów. Ujawniały się też w środowisku młodzieżowym.

Działania te wyrosły na bogatych tradycjach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zapoczątkowanych przez takich działaczy jak Zygmunt Gloger, Aleksander Janowski, Leopold Węgrzynowicz i wielu innych.

Specyfika lat powojennych: masowy udział w ruchu turystyczno-krajoznawczym i upowszechnianie się licznych zainteresowań, m.in. gromadzenia różnych przedmiotów, były motorem poczynań kolekcjonerskich. Znaczna liczba członków PTTK zbierała pamiątki z wędrówek oraz różne pamiątki z przeszłości. Wkrótce podjęto próbę wyjścia na zewnątrz z takimi zbiorami; zaczęły się pokazy indywidualne i organizowane przez ogniwa PTTK.

Jedną z pierwszych tego rodzaju imprez była tzw. giełda-pokaz urządzony w 1966 r. przez kolegów z Oddziału PTTK Warszawa - Śródmieście na I Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym im. Al. Janowskiego.

Takie inicjatywy skłoniły działaczy z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK do nadania ruchowi kolekcjonerskiemu kształtów organizacyjnych. Kierowano się przesłankami programowymi, a mianowicie: kolekcjonerstwo służy rozwijaniu i popularyzacji wiedzy o kraju, chroni przedmioty kultury materialnej i związane z obyczajowością przed zniszczeniem i zapomnieniem, wzbogaca ruch kulturotwórczy.

Poczynania organizacyjne w zakresie ruchu kolekcjonerskiego miały następujący przebieg:

- Dyskusja nad tymi projektami (m.in. podczas CZAK w Warszawie), zatwierdzenie ich przez Komisję krajoznawczą ZG PTTK i przyjęcie przez Zarząd Główny PTTK.

II. Działalność Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w latach 1979-1989

Pragniemy krótko przedstawić sprawy organizacyjne, a omawiamy szerzej prace programowe.

  1. Organizacja
  2. 1979.09.14 - Pierwsze zebranie Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w składzie: przewodniczący Tadeusz Sobieszek (Lublin), wiceprzewodniczący Adam Czarnowski (Warszawa), sekretarz Tadeusz Chmielewski (Lublin), członkowie: Mieczysław Kołodziejczyk (Lublin), Wojciech Lipniacki (Szczecin), Zygmunt Nasalski (Lublin).

    W czasie I kadencji działały dwa formalne ogniwa terenowe" Klub Kolekcjonerów Krajoznawców przy Komisji Krajoznawczej ZW PTTK w Krakowie (przew. Roman Biniek) i Klub Kolekcjonerów Krajoznawców "Chomik" przy Oddziale Rzemieślniczym PTTK w Lublinie (przew. Wojciech Kowalski). Grupy kolekcjonerów ujawniły się w Komisjach Krajoznawczych PTTK w Opolu i Warszawie, a także w Oddziałach w Elblągu, Jędrzejowie i Wałbrzychu.

    1982.05.15 - Początek II kadencji Podkomisji KK ZG PTTK w składzie:

    Adam Czarnowski (Warszawa) przewodniczący, Stanisław Misztal (Lublin) wiceprzewodniczący, Tadeusz Chmielewski (Lublin) sekretarz (do 30.VI.1983), Wojciech Kowalski (Lublin) sekretarz (od 1.VII.1983, przed tym członek podkomisji), Mieczysław Kołodziejczyk (Lublin), Jerzy Komorowski (Wrocław), Wojciech Lipniacki (Szczecin), Zygmunt Nasalski (Lublin), Witold Nastiuszonek (Warszawa).

    W czasie kadencji dokooptowano kolegów:

    Roman Biniek (Kraków) od 1.XII.1983, Jerzy Nowak (Zabrze) od 1.II.1984 i Jan Zienkiewicz (Łódź) od 1.VI.1984.

    Ze składu Podkomisji ubył w końcu 1983 Tadeusz Chmielewski z Lublina.

    Siedzibą Podkomisji była nadal Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy ZW PTTK w Lublinie, a jej biurowe agendy od 1.VII.1983 prowadził kierownik tej Pracowni Sławomir Bracław.

    Działalność w terenie rozwijały kluby i inne zespoły organizacyjne o profilu kolekcjonerstwa: w Krakowie, Koszalinie, Lublinie, Pile, Przemyślu, w Warszawie oraz w pewnym stopniu w Gliwicach.

    1986.10.20 - Początek III kadencji Podkomisji KK ZG PTTK w składzie: Adam Czarnowski - przewodniczący (Warszawa), Stanisław Misztal - wiceprzewodniczący (Lublin), Sławomir Bracław - sekretarz (Lublin), Roman Biniek - członek (Kraków), Mieczysław Kołodziejczyk - członek (Lublin), Wojciech Kowalski - członek (Lublin), Wojciech Lipniacki - członek (Szczecin), Janusz Motyka - członek (Przemyśl), Witold Nastiuszonek - członek (Warszawa), Jerzy Nowak - członek (Zabrze), Marek Wyszkowski - członek (Lublin).

    Od połowy 1988 r. współpracował z Podkomisją Tadeusz Konieczka (Inowrocław). Podkomisja mianowała konsultantów w osobach: Stefan Anioła (Poznań), Tadeusz Czosnyka (Wojcieszów), Zygmunt Kałuża (Rzeszów), Krzysztof Kończewski (Piła), Jerzy Morgulec (Warszawa). W terenie działały kolekcjonerskie kluby i inne zespoły organizacyjne w Jeleniej Górze, Krakowie, Lublinie, Pile, Przemyślu i Rzeszowie oraz epizodycznie w Gliwicach, Grudziądzu, Kielcach i Łęczycy.

    Uprawnienia Jurorów Zbiorów Krajoznawczych uzyskali (w okresie trzech kadencji): Tadeusz Jan Chmielewski (Lublin), Adam Czarnowski (Warszawa), Bolesław Filipowski (Bielsko-Biała), Zygmunt Kałuża (Rzeszów), Mieczysław Kołodziejczyk (Świdnik), Jerzy Komorowski (Piła), Wojciech Kowalski (Lublin), Krzysztof Kończewski (Piła), Wojciech Lipniacki (Szczecin), Zygmunt Nasalski (Lublin), Witold Nastiuszonek (Warszawa), Jacek T. Rogoża (Opole), Tadeusz Sobieszek (Lublin), Marek Wyszkowski (Lublin).

  3. Działalność programowa

a) Prace problemowe

W pierwszych latach działalności Podkomisji określono formułę programową, a później rozwijano ją i upowszechniano.

Przyjęto zasadę, że za zbiory krajoznawcze uważa się takie, które umożliwiają poznanie tematu związanego z krajem i popularyzują go. Kolekcja musi więc umożliwiać poznanie danej dziedziny wiedzy krajoznawczej (jej wycinka, problemu, regionu itp.)

Istotny jest nie tylko sam zbiór, ale odpowiedni układ przedmiotów oraz informacja o nich i o temacie, który prezentują.

Jako szczególnie cenne uznaje się kolekcjonerstwo powiązane z osobistym uczestnictwem zbieracza w imprezach turystyczno-krajoznawczych, ze zwiedzaniem terenu, jak i z działalnością organizacyjną.

Ważne jest trwałe zabezpieczenie cenniejszych zbiorów i niedopuszczenie do ich rozproszenia.

Dalszym nurtem działalności kolekcjonerów-krajoznawców jest upowszechnianie wiedzy o kraju przez odpowiednie wykorzystanie swoich kolekcji; do organizowania pokazów i wystaw, do ilustrowania prelekcji, upoglądowianiu wykładów szkoleniowych, urządzaniu wystroju wnętrz, do prowadzenia inwentaryzacji, do opracowań autorskich, współdziałania z placówkami muzealnymi itp.

Ranga kolekcjonerstwa została parokrotnie uwypuklona na węzłowych naradach PTTK. I tak:

W 1980 r. Kongres Krajoznawczy w Płocku przyjął do Krajoznawczego Programu Turystyki (poz.31) sformułowania: "Należy rozwijać i popierać zbieractwo i kolekcjonerstwo krajoznawcze związane z turystyką....".

W 1985 r. Plenum ZG PTTK poświęcone udziałowi Towarzystwa w kulturze narodowej podjęło m.in. uchwałę o popieraniu kolekcjonerstwa krajoznawczego.

Ponadto problematyka i znaczenie kolekcjonerstwa były referowane na licznych centralnych i regionalnych naradach zajmujących się historią, dokumentacją i kulturą:

1984 - w Krakowie i Ameliówce,

1985 - w Krakowie, Elblągu i Pile,

1986 - w Tucholi,

1987 - we Wrocławiu, Łańcucie i Piotrkowie.

W 1988 r. referowano sprawy kolekcjonerstwa na Ogólnopolskich Sejmikach Przedkongresowych w Krakowie, Uniejówie i Białymstoku. Specjalną imprezą problemową był Ogólnopolski Sejmik pt. Rola Kolekcjonerstwa Krajoznawczego z udziałem środowisk z poza PTTK odbyty w Lublinie 1989 r.

Mając na uwadze dalsze upowszechnianie kolekcjonerstwa Komisja dokonała nowelizacji systemu odznak, który z upływem czasu stał się niewystarczający. W latach 1985-1987 wypracowano nowe zasady (Wojciech Lipniacki, Adam Czarnowski), konsultowano je z innymi członkami Podkomisji oraz w szerokim gronie działaczy terenowych i Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Komisja ta zatwierdziła regulamin odznak w maju 1988 r., a w czerwcu przyjęło go Prezydium ZG PTTK z mocą obowiązującą od 1.01.1988 r.

Liczba uzyskanych odznak przedstawia się następująco:

W starym systemie (1975-1987)

W nowym systemie wpłynęło kilkanaście wniosków.

Poza działalnością popularyzatorską Podkomisja przywiązuje dużą uwagę do pogłębiania specjalistycznych problemów kolekcjonerstwa. W tym zakresie Podkomisja inicjuje określone prace badawcze i metodyczne oraz patronuje ich realizacji przez kolegów podejmujących poszczególne zagadnienia.

W ten sposób powstały opracowania dotyczące: odznak i znaczków naszego Towarzystwa, ekslibrisów, pocztówek, filatelistyki oraz historii i metod kolekcjonerstwa krajoznawczego m.in. publikowane w broszurach (wykaz w części "Publikacje").

b) Imprezy

Do najważniejszych imprez należały ogólnopolskie sesje problemowe z referatami naszych działaczy oraz innych zaproszonych specjalistów i połączone z nimi wystawy zbiorów krajoznawczych. Głównym inicjatorem i organizatorem była Podkomisja (a realizatorami różne ogniwa terenowe PTTK, Muzea itp.):

1982 - Kolekcje autorskie - Szczecin (ZW PTTK),

1983 - Pamiątki po PTTK - Lublin (Muzeum Okręg. RPK),

1985 - Odznaki i znaczki turystyczno-krajoznawcze - Łódź

(Muzeum Historii m. Łodzi, ZW PTTK),

1987 - Ekslibris i bibliofilstwo Krajoznawcze - Lublin (Muzeum Okręgowe,

RPK, Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki UM),

1989 - Zbiory pocztówek w kolekcjonerstwie krajoznawczym - Zamość

(Muzeum Okręgowe, RPK).

Inna formą spotkań problemowych były terminarze połączone z pokazami:

1986 - Warsztaty kolekcjonerskie - Kielce (RPK),

1987 - Międzywojewódzkie Seminarium - Piła (ZW PTTK),

1989 - 70-lecie Polski Niepodległej w zbiorach kolekcjonerstwa - Lublin.

Ważną role spełniały pokazy i wystawy zbiorów:

1984 - Pokaz Młodzieżowych Zbiorów Krajoznawczych - Kraków (Klub Kolekcjonerów Krajoznawców przy ZW PTTK).

oraz pokazy młodzieżowych Zbiorów na Ogólnopolskich Turniejach Turystyczno-Krajoznawczych:

1986 - Piotrków Trybunalski, 1987 - Piwniczna, 1988 - Uniejów, 1989 - Pokrzywna (Rada ds. Młodzieży ZG PTTK a z ramienia Podkomisji Jerzy Nowak).

Organizowano też pokazy na Centralnych Zlotach Aktywu Turystycznego:

1983 - Chorzów, 1984 - Lublin, 1985 - Frombork, 1986 - Zgorzelec, 1987 - Elbląg, 1988 - Częstochowa, 1989 - Łęczyca.

W latach 1986-1988 odbyły się pokazy zbiorów członków Podkomisji organizowane w sali ZG PTTK w Warszawie.

W 1989 r. Podkomisja zorganizowała z okazji XXI Międzynarodowej Konferencji Organizacji Turystycznych Krajów Socjalistycznych w Krakowie, wzorcową wystawę zbiorów krajoznawczych.

Ponadto miały miejsce giełdy i wystawy kolekcjonerskie organizowane przez różne jednostki terenowe PTTK. Częściowo przy współpracy lub pod patronatem Podkomisji. Do najważniejszych należały urządzane 1-2 razy rocznie:

oraz

Liczne pokazy odbyły się na różnych imprezach PTTK jak rocznice, narady, zloty, itp., a urządzał je aktyw kolekcjonerski zespołowo oraz indywidualnie:

1981 - Siedlce, Przemyśl, Bielsko-Biała, Kraków,

1982 - Kraków, Opole, Warszaw, Limanowa,

1983 - Warszawa, Kraków, Przemyśl, Szczawnica,

1984 - Koszalin, Przemyśl, Ruda Śląska, Złotoryja,

1985 - Kielce, Międzygórze, Kraków,

1986 - Tuchola, Kraków,

1987 - Łęczyca, Chorzów, Pszczyna, Kraków, Przemyśl,

1988 - Kraków, Lublin, Oświęcim,

1989 - Bystra, Jelenia Góra, Lublin.

W 1989 r. odbyła się w Grudziądzu I Międzynarodowa Wystawa "Architektura w Ekslibrisie" (Oddział PTTK, KMPiK, Grudziądzkie Towarzystwo Kultury i inni).

Nasi koledzy prezentowali też swoje zbiory na wielu wystawach PTTK np. w Muzeach, Klubach Międzynarodowej Książki i Prasy, domach kultury itp., wydano z tej okazji szereg katalogów.

W ruchu wystawienniczym uczestniczyło ogółem kilkudziesięciu kolekcjonerów związanych z PTTK oraz kilkunastu zaproszonych z innych środowisk.

c) Publikacje

Staraniem Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego ZG PTTK i przy współudziale kolegów - działaczy PTTK, opracowano i wydano następujące broszury informacyjne i metodyczne (po 16 stron):

  1. I Wystawa Kolekcjonerów Krajoznawców PTTK zorganizowana z okazji Kongresu Krajoznawczego w Płocku 11-13 kwiecień 1980 r.(informator - oprac. A. Czarnowski),
  2. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze PTTK (broszura informacyjna - oprac. T. Chmielewski) - wyd. 1981 r.,
  3. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze w PTTK broszura informacyjna - oprac. T. Chmielewski) - wyd. 1982 r.,
  4. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze - Informator i Katalog imprez kolekcjo- nerskich PTTK w latach 1971-1981 (oprac. W. Kowalski) - wyd. 1984 r.,
  5. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze (broszura informacyjna - oprac.zb.) wyd.1985 r,
  6. I Ogólnopolski Pokaz Krajoznawczych Zbiorów Młodzieżowych PTTK - wspólnie z Klubem Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK w Krakowie (oprac. R. Binek, A. Czarnowski) wyd. 1984 r.,
  7. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze (broszura informacyjna - oprac.zb.) wyd.1985 r,
  8. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze - Rys historyczny kolekcjonerstwa (broszura metodyczna - oprac. A. Czarnowski) - wyd. 1985 r.,
  9. Odznaki i znaczki turystyczno-krajoznawcze - broszura Ogólnopolskiej Sesji i Wystawy Kolekcjonerów Krajoznawców PTTK, Łódź 9.II. - 30.III.1985 (oprac. zbiorowe) - wyd. 1985 r.,
  10. Konserwacja i przechowywanie znaczków metalowych (dodatek do w/w boroszury, oprac. M. Kołodziejczyk). - wyd. 1985 r.,
  11. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze (broszura informacyjna - oprac.zb.) wyd.1986 r,
  12. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze - Gromadzenie i przechowywanie fotografii. (broszura metodyczna) - wspólnie z Komisją Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK - (oprac. A. Czarnowski) - wyd. 1986 r.,
  13. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze (broszura informacyjna - oprac.zb.) wyd.1987 r,
  14. Międzywojewódzkie Seminarium Kolekcjonerskie - Piła, wspólnie z Komisją Krajoznawczą ZW PTTK w Pile ( ref. oprac. zbiorowe) - wyd. 1987 r.,
  15. Sesja Bibliofilska - Broszura Ogólnopolskiej Sesji Kolekcjonerów Krajoznawców PTTK pt.: "Ekslibris i bibliofilstwo krajoznawcze" - Lublin, 4.IV.87 (oprac. zbiorowe) - wyd. 1987 r.,
  16. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze - Układ i opracowanie zbiorów (broszura metodyczna - oprac. W. Lipniacki) - wyd. 1987 r.,
  17. Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie - Regulaminy (oprac. W. Lipniacki),
  18. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze - Odznaki organizacyjne i kadr PTTK (broszura metodyczna - oprac. R. Binek) - wyd. 1987 r.,
  19. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze - Rodzaje zbiorów cz. I. (broszura metodyczna - oprac. A. Czarnowski i M. Wyszkowski). - wyd 1987 r.,
  20. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze - Rodzaje zbiorów cz. II. (broszura metodyczna - oprac. A. Czarnowski i M. Wyszkowski). - wyd 1987 r.,
  21. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze (broszura informacyjna - oprac.zb.) wyd.1988 r,
  22. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze - Katalog pocztówek PTK cz. I (oprac. A. Czarnowski) - wyd. 1988 r.,
  23. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze (broszura informacyjna - oprac.zb.) wyd.1989 r,
  24. Przygotowano do druku:

  25. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze - Kolekcjonerstwo w PTTK - (broszura na 10-lecie Podkomisji KK ZG PTTK i 15-lecie odznak kolekcjonerskich - oprac. A. Czarnowski).
  26. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze - Katalog pocztówek PTK cz. II (oprac. A. Czarnowski)
  27. Kolekcjonerstwo Krajoznawcze - Zbiory filatelistyczne (broszura metodyczna - oprac. Z. Kałuża).

Ponadto wydano (przy współudziale RPK w Zamościu):

oraz z inicjatywy Oddziału PTTK w Grudziądzu:

- Zabytkowa Architektura miast polskich w ekslibrisie - katalog Ogólnopolskiej Sesji pt. "Ekslibris i bibliofilstwo krajoznawcze" (oprac. T.Czosnyka).

Podkomisja wydała tez szereg druków ulotnych o charakterze informacyjnym. m.in. w językach: niemieckim i rosyjskim.

Klub Kolekcjonerów Krajoznawców przy ZW PTTK w Krakowie wydaje broszurę pt.: "Informator kolekcjonera". W latach 1981-1989 ukazało się 15 zeszytów (red. R. Binek).

Niektórzy nasi Koledzy byli również autorami artykułów zamieszczanych w różnych publikacjach ogólnopolskich i regionalnych oraz innych opracowań.

III Podsumowanie

Jak wynika z przedstawionych materiałów, organizacyjne i programowe podstawy ruchu kolekcjonerskiego w PTTK tworzyły się w ciągu kilkunastu lat począwszy od około 1953 r. Następny okres to popularyzacja różnych form praktycznych tego ruchu.

Obecnie wydaje się, że trudno jest oczekiwać w tym zakresie większych nowości. Chodzi raczej o dalsze upowszechnianie zbieractwa, zwłaszcza wśród młodzieży, jako zamiłowania, które wspomaga poszerzenie wiedzy o kraju. Rotacja pokoleń stwarza stała potrzebę utrzymywania organizacyjnych form i wzajemnych powiązań ruchu kolekcjonerskiego w PTTK m.in. w postaci ekspozycji, opracowań itp. Należy przy tym mieć na uwadze inspirowanie i wykorzystanie specyfiki kolekcjonerstwa: indywidualnych zainteresowań i koncepcji twórczych; trzeba zwłaszcza wspierać takie kierunki jak gromadzenie dokumentacji historycznej, społecznej, kulturowej - w tym związanej z działalnością naszego Towarzystwa.

W dobie narastania problematyki technicyzacji, ekonomiki oraz zagadnień materialnych ruch kolekcjonerski pełni szczególną rolę: sprzyja humanizacji zainteresowań oraz zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego i takie jest jego nadrzędne znaczenie.

powrót


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 1997 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: lipiec 07, 2004.