Biuletyn kolekcjonerski


Rok 1998 *** Październik *** Numer 4(13)


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców - przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


powrót do spisu biuletynów

 

 

 


Słowo wstępne

Na ostatnim CZAK-u pojawiły się w sposób widoczny akcenty kolekcjonerskie. W czasie spotkania uczestników CZAK-u z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK jednym z wiodących tematów było kolekcjonerstwo krajoznawcze. Natomiast wystawa kolekcjonerów z "4K" na CZAK-u opisana jest w tym numerze. Nie doszło do spotkania kolekcjonerów poświęconego sprawom organizacyjnym klubu; w tym regulaminowi. Było jednak wiele rozmów indywidualnych podczas wystawy, a "4K" powiększył się o kilka osób. W poprzednim numerze zamieszczony był projekt statutu wzorowany na klubie kolekcjonerów "Hetman" z USA, który nie bardzo przystaje do PTTK. W tym numerze jest zamieszczony projekt oparty o regulamin obowiązujący w PTTK. Też praktycznie nie do zastosowania w przypadku takiego klubu jak nasz. Skąd wziąć 10 "klubowiczów" z jednego oddziału zgłaszających wniosek o utworzenie klubu przy tym oddziale. Aktualnie jest nas 101 z 34 województw i 58 miejscowości. Należy więc zmodyfikować ramowy regulamin lub zrobić dla nas wyjątek. Ewentualnie rozważyć rejestrację klubu według statutu z poprzedniego numeru. Przychodzą już pierwsze listy akceptujące tenże statut. Czekam na wypowiedzi w tej sprawie a także na wypełnione ankiety dołączone do poprzedniego numeru. Z krajoznawczo-kolekcjonerskim pozdrowieniem:

Henryk Paciej

ul Chabrów 50/19

45-222 Opole

e-mail: henrykp@miramex.com.pl

www: http://www.miramex.com.pl/WITKA/4K/KOL_KRAJ.htm


powrót

Ekslibrisy JANA PAWŁA II

16 października br. mija 20 lat od kiedy papieżem został pierwszy Polak - Karol Wojtyła, który przyjął imiona JANA PAWŁA II. Warto kilka zdań poświęcić na oddziaływanie Tej wielkiej postaci we współczesnym świecie na twórczość graficzną, szczególnie w zakresie małej grafiki jaką są ekslibrisy.

Historia powstawania znaków książkowych dla Ojca Świętego JANA PAWŁA II wiąże się bowiem z tą datą, kiedy na konklawe kardynałowie wybrali papieżem Polaka. Jedynym znakiem wykonanym jeszcze dla arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły jest ekslibris o treści "Ex libris K.W. (Karola Wojtyły)", drzeworyt wykonany w 1969 roku przez jednego z najwybitniejszych polskich grafików Tyrsusa Wenhrynowicza z Krakowa. Jest to niezwykle prosty znak, w rycinie którego artysta umieścił postać Chrystusa Frasobliwego, rzeźby ludowej, których tak wiele można spotkać w rodzinnych stronach Ojca Świętego.

Natomiast za pierwszy znak książkowy wykonany dla JANA PAWŁA II uznany został linorytniczy ekslibris wykonany przez lubelskiego grafika Jana Różańskiego w 1978 roku, tuz po wyborze Kardynała Karola Wojtyły na papieża. Jest to znak o treści: "Ex libris Ojciec Święty JAN PAWEŁ II - Polak. 16.X.1978. By wszyscy mogli wieść życie godne człowieka". Głównym motywem ryciny jest pięć płonących świec, nad nimi rozłożona księga Ewangelii, nad nią widnieje znak krzyża i postać Gołębicy.

W latach 1978-1998 artyści polscy oraz z innych krajów (Argentyny, Belgii, Boliwii, Czech, Francji, Jugosławii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy, Urugwaju i Włoch) łącznie z 18 krajów świata wykonali około 500 znaków książkowych we wszystkich nieomal technikach graficznych. Są wśród nich obok wyznawców religii rzymsko-katolickiej, także wyznawcy prawosławia, protestanci, wyznawcy judaizmu czy islamu.

Wśród tej liczby znaków, są takie które budzą zachwyt. Są one bowiem wyrazem wielkiej czci i miłości, jaką otaczany jest JAN PAWEŁ II w całym świecie. Są to ekslibrisy przedstawiające papieża w geście błogosławieństwa, modlącego się lub pozdrawiającego wiernych. Wszystkich tych twórców - grafików łączy jedno - zauroczenie postacią wielkiego Człowieka -Pielgrzyma - Papieża JANA PAWŁA II.

Ekslibrisy dla papieża - Polaka są bardzo często w naszym kraju eksponowane. Są to osobne ekspozycje ekslibrisów papieskich lub też na motywach sakralnych czy ekslibrisów religijnych, maryjnych. Można je znaleźć również na wystawach ekslibrisów

o motywach patriotycznych, dla wybitnych Polaków, czy motywu orła - godła narodowego lub też zabytków architektury. Są często prezentowane na wystawach poszczególnych autorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych w naszym kraju. Bez względu na technikę graficzną w jakiej zostały one wykonane, poziom artystyczny, wyobrażenie ryciny znaku, są to ekslibrisy będące ozdobą każdej kolekcji.

Niektórzy artyści poświęcili Ojcu Świętemu całe cykle znaków książkowych, jak np. Jan Dubaj z Kielc, Zbigniew Osenkowski z Sanoka, Jakub Stańda z Wrocławia, Grażyna Kulikowska-Antczak z Kalisza, Irena Koźmińska z Kołobrzegu, Daniel Ciok z Ciechanowa, Marian Ciunelis z Ostródy, Kazimierz Zbigniew Łoński z Zamościa, czy też graficy zagraniczni, jak Marzija Żaksygarina z Kazachstanu, Ovidiu Petca i Emil Moritz z Rumuni, Vladimir Hadomsky z Czech, Ada Castro Trevisan z Włoch, czy Mauricio Schvarzman z Argentyny.

W galerii Instytutu Jana Pawła II w Krakowie przy ulicy Kanonicznej 18, prezentowana była wystawa znaków książkowych wykonanych dla papieża Polaka JANA PAWŁA II z okazji 20-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego. Było na niej prezentowanych prawie 400 ekslibrisów wykonanych przez prawie 160 artystów z niemal całego świata. Wystawa ta czynna była od dnia 30 lipca do dnia 15 września br.

Józef Tadeusz Czosnyka z Wojcieszowa

Od Red.

Informacja o wystawie dotarła już po jej zakończeniu - szkoda, że nie wcześniej. To samo dotyczy 50 wystawy "Ekslibrisów wykonanych dla Henryka Stopikowskiego" w Małej Galerii w Grudziądzu od 6.05-30.06.1998 r.

 

Tadeusz Wacław Budynkiewicz - Lublin

Marian Ciunelis - Ostróda

 

Wasilij Leonienko - Ukraina

Jan Dubaj - Kielce

 

Tadeusz Andrusikiewicz - Jelenia Góra


powrót

REGULAMIN KLUBU PTTK "4K"

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne, organizacja Klubu

&1.

Regulamin Klubu PTTK - "Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców" - w skrócie "4K", zwanego dalej Klubem, określa szczegółowe zadania i zasady działania Klubu PTTK oraz kompetencje i tryb pracy jego władz.

&2.

 1. Klub jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK ___________________________________
 2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału PTTK.
 3. Klub może działać na terenie całej Polski w środowisku kolekcjonerów, krajoznawców i turystów.

&3

 1. Klub powstaje za zgodą Zarządu Oddziału PTTK wyrażoną w formie uchwały, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji o chęci jego utworzenia, zgłoszonej przez co najmniej 10 członków zwyczajnych PTTK tego Oddziału.
 2. Walne Zebranie (organizacyjne) Klubu zwołuje w porozumieniu z Zarządem Oddziału PTTK grupa 10-ciu członków zwyczajnych PTTK, która zgłosiła pisemną deklarację o chęci utworzenia Klubu, zapraszając na nie także inne osoby zainteresowane działalnością powoływanej jednostki.
 3. Porządek Walnego Zebrania (organizacyjnego) Klubu powinien obejmować:
 4. 1). zagajenie, wybór prezydium i protokolanta,

  2). zapoznanie uczestników zebrania z uchwałą Zarządu Oddziału PTTK,

  3). stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Klubu,

  4). ustalenie kierunków działania Klubu na okres kadencji oraz zadań na najbliższy okres,

  5). podjęcie uchwały określającej okres trwania kadencji władz Klubu oraz liczebność wybieranych władz Klubu,

  6). wybór Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu,

  7). ukonstytuowanie się wybranych władz Klubu,

  8). inne sprawy organizacyjne (np. przyjęcie nazwy przez Klub, ustalenie dni dyżurów członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej).

 5. Dokumentacja z Walnego Zebrania (organizacyjnego) Klubu powinna być przekazana Zarządowi Oddziału PTTK, najpóźniej w 14 dni od Zebrania Klubu, jako uzupełnienie do złożonej wcześniej, pisemnej deklaracji o chęci utworzenia Klubu.

&4

Klub używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w Art. 5 Statutu PTTK.

&5

 1. Klub może przybrać imię osoby zasłużonej dla Polski, regionu, turystyki i krajoznawstwa, nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego. Może też w swojej nazwie używać dodatkowego oznaczenia o charakterze regionalnym lub środowiskowym a także numeru wynikającego z ewidencji kół i klubów PTTK prowadzonej przez Zarząd Oddziału PTTK.
 2. Klub niezależnie od odznaki organizacyjnej PTTK, o której mowa w &4 niniejszego Regulaminu, może używać dodatkowych oznaczeń organizacyjnych jak proporzec, plakietka, znaczek itp.
 3. Nazwa Klubu, wzór dodatkowych oznaczeń organizacyjnych, o których mowa w ust. 1. i 2., podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału na wniosek Walnego Zebrania Klubu.

&6

 1. Klub może używać pieczęci firmowej podłużnej tzw. "nagłówkowej" w kształcie prostokąta o następującej treści:
 2. "4K" Klub PTTK

  Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców

  Oddział PTTK ___________________________________

  __-___ _______________, ul. _______________________

 3. Klub może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci i druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Klubu a także wynikających z Regulaminu Zarządu Oddziału PTTK.
 4. Na lokalu będącym siedzibą władz Klubu, bądź innym pomieszczeniu użytkowanym przez Klub, powinien znajdować się prostokątny szyld lub wywieszka w kolorze zielonym, zawierająca w górnym lewym rogu znak organizacyjny PTTK oraz napis białymi literami o treści jak przy pieczęci, o której mowa w ust. 1., z pominięciem adresu i kodu.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Klubu

&7

Klub realizuje cele i zadania PTTK określone w rozdziale II Statutu PTTK oraz w Statucie Oddziału PTTK.

&9

 1. Zadaniem Klubu jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie lub środowisku a w szczególności:
 2. 1). umożliwienie turystom i krajoznawcom zrzeszanie się w PTTK oraz podnoszenie ich kwalifikacji w dziedzinie specjalizującej się przez Klub a także umożliwienie korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form działalności Towarzystwa.

  2). (zadania określa Walne Zebranie Klubu)

 3. Poza zadaniami, o których mowa w ust. 1., Klub za zgodą Zarządu Oddziału PTTK może pełnić dodatkowe funkcje Oddziałowej Komisji Krajoznawczej.

&10

W Klubie mogą być tworzone sekcje specjalistyczne w zakresie dyscyplin turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wg zainteresowań członków oraz zespoły dla wykonania zadań powierzonych przez Zarząd Klubu a także Zarząd Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki, zrzeszanie się członków zwyczajnych w Klubie

&11

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

1). obywatel polski lub cudzoziemiec, mający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

2). małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3). małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

&12

Członkostwo zwyczajne PTTK powstaje po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu w poczet członków przez Zarząd Klubu.

&13

Zarząd Klubu może przyjmować członków zwyczajnych PTTK bez względu na ich formalne powiązania ze środowiskiem, w którym działa.

&14

Klub zrzesza członków zwyczajnych Oddziału PTTK opłacających w nim roczną składkę członkowską PTTK oraz dodatkową składkę klubową a także członków zwyczajnych z innych oddziałów PTTK, którzy swą przynależność do Klubu potwierdzają poprzez opłacanie tylko składki klubowej.

&15

Członkostwo zwyczajne w PTTK dokumentowane jest:

1). legitymacją członka PTTK; wklejeniem do legitymacji specjalnego znaczka stanowiącego potwierdzenie opłacenia składki członka PTTK.

2). przynależność do Klubu członków zwyczajnych PTTK z innych oddziałów PTTK dokumentowana jest wg zasad ustalonych przez Zarząd Oddziału PTTK, w uzgodnieniu z Zarządem Klubu.

&16

Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Koła - Klubu PTTK a także Oddziału PTTK, z zachowaniem ciągłości przynależności do PTTK.

&17

 1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
 2. 1). wybierać i być wybieranym do władz PTTK,

  2). zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,

  3). brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

  4). nosić odznakę organizacyjną PTTK.

  Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 1., członek zwyczajny PTTK może realizować w różnych jednostkach organizacyjnych PTTK z wyjątkiem uprawnień w odniesieniu do władz Oddziału.

 3. Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 2-4 oraz uprawnień określonych w ust. 1. Pkt. 1 z uwzględnieniem przepisów ust. 3-5.
 4. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5.
 5. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

&18

Członek zwyczajny PTTK jest zobowiązany:

1). przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,

2). uczestniczyć w działalności PTTK,

3). reprezentować godnie imię turysty polskiego,

4). regularnie opłacać składkę członkowską.

&19

Szczegółowy zakres praw i obowiązków członka PTTK określa "Karta praw i obowiązków członka PTTK, uchwalona przez Zarząd Główny PTTK.

&20

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego PTTK następuje w przypadku:
 2. 1). dobrowolnego wystąpienia,

  2). skreślenia z listy członków przez Zarząd Klubu na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy,

  3). wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

 3. Osobom skreślonym z listy członków PTTK przysługuje odwołanie bezpośrednio do Zarządu Oddziału PTTK w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu Klubu o skreśleniu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu; ich kompetencje oraz organizacja pracy

&21

Władzami Klubu są:

 1. 1). Walne Zebranie Klubu,
 2. 2). Zarząd Klubu,

3). Komisja Rewizyjna Klubu

&22

 1. Władze Klubu pochodzą z wyboru.
 2. Nie można łączyć funkcji we władzach Klubu wymienionych w &22 pkt. 2 i 3
 1. Zasady wyboru członków władz Klubu oraz ich liczbę uchwala Walne Zebranie Klubu. W przypadku Zarządu Klubu nie powinna być ona mniejsza niż 5 osób, zaś w przypadku Komisji Rewizyjnej Klubu niż 3 osoby.
 2. Wybory do Władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
 3. Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo kooptowania nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych.
 4. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykła większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Klubu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

&23

Kadencja Władz Klubu trwa 4 lata.

&24

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu PTTK udział biorą:
 3. 1). z głosem decydującym - wszyscy członkowie Klubu

  2). z głosem doradczym - członkowie honorowi PTTK, osoby zaproszone, w tym przedstawiciele Władz PTTK.

 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
 5. 1). rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej

  2). rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,

  3). udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,

  4). wybór Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu,

  5). wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału - wg zasad ustalonych przez Zarząd Główny, w liczbie określonej kluczem wyborczym uchwalonym przez Zarząd Oddziału,

  6). określenie zadań Klubu na okres kadencji,

  7). podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,

  8). podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.

 6. Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na rok, zawiadamiając członków Klubu o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 7 dni przed jego terminem. Równocześnie Zarząd Klubu o ile nie przesłał sprawozdania na piśmie, informuje o miejscu jego wyłożenia do wglądu.
 7. Walne Zebranie Klubu PTTK jest prawomocne jeżeli:

1). w klubie liczącym do 50 członków bierze w nim udział co najmniej połowa uczestników,

2). w klubach liczących powyżej 50 członków bierze w nim udział co najmniej połowa członków, w przypadkach uzasadnionych na odstępstwo od tej zasady może wyrazić zgodę Zarząd Oddziału, określając równocześnie swoją uchwałą nowy wymóg dla prawomocności Walnego Zebrania Klubu.

&25

 1. Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji:
 2. 1). z inicjatywy Zarządu Klubu,

  2). na wniosek Zarządu Oddziału,

  3). na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,

  4). na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

 3. W przypadku o którym mowa w ust. 1., Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków Klubu, Zarząd Klubu podaje termin, miejsce, sprawy dla których zostaje zwołane oraz wnioskodawcę.
 4. Do Walnego Zebrania Klubu zwołanego w oparciu o ust. 1., stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu.

&26

 1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem Oddziału PTTK.
 2. W skład Zarządu wchodzi 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Zarząd Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. W Zarządzie liczącym powyżej 10 osób, może być wybrane Prezydium Zarządu Klubu w liczbie określonej przez Walne Zebranie Klubu. Wówczas w jego skład, poza osobami o których mowa w ust. 3., wchodzą także wybrani w głosowaniu tajnym członkowie Prezydium.

&27

Prezydium kieruje działalnością Klubu między posiedzeniami Zarządu Klubu w zakresie ustalonym przez Zarząd Klubu z wyjątkiem:

1). zwoływania Walnego Zebrania Klubu,

2). uchwalania planów działalności Klubu oraz preliminarza budżetowego,

3). przyjmowania sprawozdania z działalności Klubu oraz sprawozdań z realizacji preliminarza budżetowego.

&28

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1). zwoływanie Walnych Zebrań Klubu,

2). wykonywanie uchwał władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania Klubu oraz uchwał własnych,

3). uchwalanie rocznych planów działania oraz preliminarza budżetowego,

4). zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w granicach preliminarza budżetowego i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,

5). składanie sprawozdań z działalności Klubu Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu Klubu; przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,

6). zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK; ustosunkowywanie się do nich w możliwie krótkim czasie,

7). przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, wręczanie im w imieniu Zarządu Oddziału legitymacji członka PTTK, prowadzenie ich ewidencji; zbieranie składek członkowskich; wydawanie "Kart Rabatowych PTTK",

8). aktualizowanie ewidencji członków PTTK w oparciu o przepisy Art. 16 ust. 1. pkt. 2. Statutu PTTK i niniejszego regulaminu,

9). organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawianie turystyki i krajoznawstwa we wszystkich formach; powoływanie Sekcji Specjalistycznych,

10). utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami zwyczajnymi PTTK, zrzeszonymi w Klubie,

11). organizowanie podstawowego kształcenia członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,

12). propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami; szerzenie kultury uprawiania turystyki,

13). zapewnienie członkom PTTK możliwie najlepszego przepływu informacji o działalności Klubu oraz macierzystego Oddziału PTTK; informowanie o możliwościach korzystania ze zniżek organizacyjnych PTTK oraz dodatkowych przywilejach wynikających z posiadania "Karty Rabatowej PTTK",

14). współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Klubie przy realizacji zadań Klubu,

15). występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Klubu w ramach obowiązującego "Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK",

16). prowadzenie "Książki pracy Klubu" stanowiącej podstawową dokumentację pracy Klubu oraz innej jak np. "Kronika Klubu",

17). prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału.

&29

 1. Zebrania Zarządu Klubu oraz jego Prezydium powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenia Zarządu Klubu oraz posiedzenia Prezydium są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowane.

&30

Udział w zebraniach i pracach Zarządu Klubu oraz jego Prezydium jest statutowym obowiązkiem wybranych członków Zarządu.

&31

 1. Dla wykonania zadań, Zarząd Klubu PTTK dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów członków Zarządu Klubu w pomieszczeniu wykorzystywanym dla bieżącej działalności Klubu.
 2. Do najważniejszych zadań należy:

1). Prezesa:

1). reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK i na zewnątrz,

2). reprezentowanie Klubu wobec Komisji Rewizyjnej Klubu,

3). kierowanie działalnością Zarządu Klubu; czuwanie nad prawidłową realizacja podejmowanych zadań i uchwał,

4). ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Klubu ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Klubie,

5). zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i jego Prezydium; ustalanie tematyki posiedzeń i termin ich odbywania,

6). podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i jego Prezydium,

7). podpisywanie uchwał Zarządu Klubu oraz uchwał Prezydium.

2). Wiceprezesa:

1). zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności,

2). kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd (np. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej; blokiem spraw dotyczących krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia podstawowego członków, przepływem informacji itp.)

3). przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu i Prezydium w dziedzinach powierzonych przez Zarząd,

4). reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw

3). Skarbnika:

1). nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem Klubu,

2). opracowywanie preliminarzy budżetowych Klubu oraz sprawozdań z ich wykonywania,

3). podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w sprawach finansowych i majątkowych,

4). zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału; współdziałanie z Sekretarzem Oddziału w zakresie wydawania legitymacji członka PTTK i "Kart Rabatowych PTTK",

5). prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych,

6). regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem,

7). podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,

8). nadzorowanie zabezpieczeń majątku Klubu i majątku obcego powierzonego Klubowi.

4). Sekretarza:

1). reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

2). przygotowywanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu,

3). protokołowanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; czuwanie przy współudziale prezesa nad ich realizacja,

4). przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz z prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej,

5). prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Klubu i jej aktualizowanie; przygotowywanie do wręczenia legitymacji członka PTTK i :Kart Rabatowych PTTK:,

6). prowadzenie korespondencji z członkami zwyczajnymi PTTK w przypadku zalegania w opłacaniu składek członka PTTK; przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Klubu w sprawie skreśleń,

7). prowadzenie "Książki pracy Klubu" i innej dokumentującej działalność

8). prowadzenie sprawozdawczości Klubu i terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału.

&33

Uchwały Walnego Zebrania Klubu oraz uchwały jego Zarządu mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału.

&34

 1. Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:
 2. 1). zaniechania działalności,

  2). rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK; Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK,

  3). naruszania podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,

  4). działaniu na szkodę PTTK.

 3. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 4. W przypadku zawieszenia Zarządu Klubu, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Klubu, celem wyboru nowego Zarządu.

Komisja Rewizyjna Klubu PTTK

&35

 1. Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu PTTK, wybrana w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Klubu w składzie 3 członków.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
 3. 1). kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Zarządu Klubu,

  2). dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Klubu, wydawanie zaleceń pokontrolnych,

  3). zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań Komisji Rewizyjnej Klubu,

  4). na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych składanie sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu.

 4. Komisja Rewizyjna działa wg zasad określonych we "Wzorcowym Regulaminie Komisji Rewizyjnej Koła - Klubu PTTK "stanowiącym załącznik nr 3 uchwały nr 1/XIV Głównej Komisji Rewizyjnej z 18 kwietnia 1998 r. w sprawie uchwalenia regulaminów Komisji Rewizyjnej PTTK.

ROZDZIAŁ V

Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Klubu PTTK

&36

 1. Klub realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
 2. 1). części składek członkowskich PTTK,

  2). wpisowego do PTTK,

  3). dodatkowych składek, o których mowa w ust. 2,

  4). dotacji, darowizn i innych świadczeń.

 3. Klub może ustanowić i pobierać niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność Klubu. Wysokość tych składek uchwala Zebranie Klubu, które może upoważnić do tego także Zarząd Klubu.
 4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału PTTK.
 5. Zarząd Oddziału nie odpowiada za zobowiązania Klubu powstałe bez zgody Zarządu Oddziału PTTK. Za tego rodzaju zobowiązania odpowiadają członkowie Zarządu Klubu.

&37

 1. Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym Klubowi winno odbywać się zgodnie z zasadami gospodarności oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Zarządu Oddziału.
 2. Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Klubu winny być ujęte w całości w ewidencji finansowej Klubu.
 3. Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi na rzecz Oddziału, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału ( z wyjątkiem przypadków o których mowa w ust.3.).
 4. Majątek przekazany w użytkowanie Klubowi w przypadku rozwiązaniu Klubu, stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.
 5. W przypadku wydzielenia się Klubu w samodzielny Oddział lub przejścia do innego Oddziału, jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sad Koleżeński PTTK.

ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie Klubu

&38

 1. Rozwiązanie Klubu , uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:

1). zaniechania działalności,

2). spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem Klubu prze okres 1 roku,

3). wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków PTTK uprawnionych do głosowania.

&39

 1. W przypadku rozwiązaniu Klubu uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek Walnego Zebrania Klubu, likwidatorem Klubu są członkowie jego Zarządu.
 2. W przypadku rozwiązania Klubu uchwała Zarządu Oddziału, w przypadkach wymienionych w & 38 pkt. 1). i 2)., likwidację aktywów i pasywów Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.
 3. Koszty likwidacji Klubu pokrywa się z majątku Klubu PTTK a w przypadku jego braku, likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

&40

 1. Niniejszy Regulamin Klubu PTTK uchwalony został przez Zarząd Oddziału PTTK uchwałą nr ___ z dnia .________________ i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Klubu PTTK należy do Zarządu Oddziału PTTK.

 


powrót

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ KLUBU

&1

Komisja Rewizyjna Klubu, zwana w skrócie "KRK", jest społecznym organem kontrolującym działalność klubu.

&2

 1. KRK składa się z 3-7 członków wybranych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym klubu.
 2. Skład KRK winien zapewnić pełna działalność statutową komisji.
 3. W okresie kadencji KRK ma prawo dokooptować na zwolnione miejsca nowych członków najwyżej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 4. Członkowie KRK nie mogą być członkami Zarządu Klubu.

&3

KRK na swym pierwszym posiedzeniu zwołanym w ciągu tygodnia od dnia wyborów, wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

&4

 1. Posiedzenia KRK zwołuje i prowadzi prezes według potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, podając w zawiadomieniu porządek obrad.
 2. Uchwały lub postanowienia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowu członków KRK.
 3. Posiedzenia KRK są protokołowane. Protokół powinien zawierać: skład osobowy uczestników, przebieg zebrania, wnioski i uchwały.
 4. Protokół po odczytaniu na następnym zebraniu i jego przyjęciu podpisuje przewodniczący zebrania i sporządzający protokół.
 5. W posiedzeniu KRK mogą brać udział osoby zaproszone, bez prawa do głosowania.

&5

Udział członków KRK w zebraniach i pracach Komisji jest ich obowiązkiem statutowym.

&6

Do zakresu działania KRK należy:

 1. kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Zarządu Klubu,
 2. dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Klubu oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,
 3. zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań KRK,
 4. na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych składanie sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu.

&7

Do zakresu działania KRK i poszczególnych jej członków oraz metod pracy - KRK stosuje odpowiednie zasady określone Regulaminem GRK oraz Instrukcji o trybie przeprowadzania kontroli społecznej przez Komisje Rewizyjne PTTK, stanowiącej załącznik do Regulaminu GRK.

&8

Prezes oraz upoważnieni przez niego członkowie KRK mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.


 

Propozycja znaczka klubowego nr 2

Propozycja znaczka klubowego nr 3

 


 

Wystawa - pokaz kolekcjonerów krajoznawców z klubu "4K" na CZAK-u 98'

 

Podczas XXVIII Centralnego Zlotu Krajoznawców odbywanego w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowym "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim kolekcjonerzy z klubu "4K" zorganizowali wystawę prezentującą uczestnikom CZAK-u różne możliwości kolekcjonowania i prezentowania swoich zbiorów. Wymienię je alfabetycznie według nazwisk kolekcjonerów: Alfred Feliks z Zawadzkiego zaprezentował komplet odznak, pieczątek i regulaminów z organizowanego od 1982 r. zlotu pod nazwą "Śladami dawnego hutnictwa". Leon Korc z Opola przedstawił zdjęcia i pamiątki ze "Śląskich Sympozjów Krajoznawców". Wojciech Kowalski z Lublina na mapie Polski zaprezentował odznaki i plakietki ze zorganizowanych dotychczas CZAK-ów. Zestaw odznak uzupełniały regulaminy, dyplomy uczestnictwa w CZAK-ach itp. Henryk Paciej z Opola pokazał kolekcje wydawnictw PTTK dotyczących kolekcjonerstwa oraz fragmenty Jego kolekcji odznak pod nazwą "Co Polak nosi w klapie", w tym m.in. planszę z odznakami funkcyjnymi i honorowymi PTTK. Zaprezentował też ciekawy sposób zbierania odznak z imprez turystycznych i krajoznawczych na odpowiednio przygotowanej planszy przez początkujących zbieraczy. Mieczysław Papierski z Prudnika zaprezentował plakietki metalowe oraz widokówki z organizowanego przez siebie od kilkunastu lat ogólnopolskiego indywidualnego rajdu pod nazwą "Ratusze w Polsce". Oddział PTTK Opole przedstawił ciekawą kolekcję 12 plakietek metalowych oraz cieszącą się dużym zainteresowaniem kolekcję pieczątek z niedawno otwartego szlaku "Drewniane budownictwo sakralne". Zainteresowanych informuję, że istnieje możliwość wykonania plakietek (cena ok.10 zł/szt. lub 5 zł/szt. ale bez ozdobnej podkładki) pod warunkiem zebrania przez Oddział PTTK w Opolu (45-018 Opole, ul. Krakowska 17/17) odpowiedniej ilości zamówień. Na wystawie zaprezentował także przykłady odznak swojej produkcji  Zdzisław A. Kowalski z zakładu METALOPLASTYKA w Lublinie.

Podczas wystawy nie oceniano zbiorów według dotychczas obowiązującego regulaminu sędziowania z kilku powodów: po pierwsze za mało kolekcjonerów zgłosiło chęć zaprezentowania swoich kolekcji, po drugie brakowało sponsora do ufundowania choćby symbolicznych nagród, po trzecie zgłaszana jest potrzeba zmian regulaminów odznak kolekcjonerskich (w tym i zasad sędziowania na wystawach i pokazach). Regulaminy te, opracowane jeszcze przez nieistniejącą już Podkomisję Kolekcjonerstwa Krajoznawczego i modyfikowane już przez Zespół do spraw Kolekcjonerskich KK ZG PTTK przy współudziale członków klubu "4K", nie weszły jeszcze w użycie po modyfikacji i zatwierdzeniu przez KK ZG PTTK, z powodu nie wyjaśnienia do końca co stało się z realizacją zamówienia nowych wzorów odznak. Najprawdopodobniej trzeba sprawę zacząć od początku czyli od zabezpieczenia środków na zaprojektowanie i wykonanie odznak oraz opracowanie do nich nowych regulaminów. Prosimy o nadsyłanie do "Biuletynu Kolekcjonerskiego" opinii i propozycji w tym zakresie.

Henryk P. Sabała


powrót

Kolekcjoner ekslibrisów

Henryk Stopikowski urodził się 2 listopada 1935 r. w Grudziądzu. Ukończył studia z dziedziny ekonomii (mgr ekonomii). Obecnie pracuje jako nauczyciel szkół średnich. Jako działacz związany jest m.in. z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (wieloletni prezes zarządu PTTK w Grudziądzu), Grudziądzkim Towarzystwem Kultury (członek zarządu, obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej GTK), Kołem Miłośników Dziejów Grudziądza oraz Kołem Miłośników Książki i Ekslibrisu (przewodniczący Sekcji Ekslibrisu).

Od 1985 r. zajmuje się też kolekcjonerstwem ekslibrisów. Zgromadził kolekcję liczącą 7000 ekslibrisów, pochodzących z całego świata. Obecnie jest to największa kolekcja ekslibrisów w Grudziądzu i regionie grudziądzkim, a także jedna z większych kolekcji w Polsce. W Jego zbiorach znajdują się ekslibrisy, wykonane w wielu technikach graficznych, przez ponad 400 twórców z całego świata. Wśród nich są ekslibrisy wykonane przez twórców profesjonalnych (zawodowych artystów malarzy i grafików), twórców nieprofesjonalnych (amatorów), w tym przez młodzież i dzieci. Częścią Jego kolekcji jest zbiór ponad 100 ekslibrisów Jemu poświęconych czyli wykonanych na Jego nazwisko, przez zaprzyjaźnionych z Nim twórców krajowych i zagranicznych. Utrzymuje z nimi kontakt drogą korespondencyjną oraz prowadzi wymianę ekslibrisów. Wymianę ekslibrisów prowadzi też z kilkunastoma kolekcjonerami tych znaków, liczącymi się w skali kraju oraz poza jego granicami. Współpracuje ze światowym Centrum Ekslibrisu w Saint Niklass (Belgia).

Owocem tych kontaktów są liczne Jego wyjazdy poza teren Grudziądza, na wystawy ekslibrisów lub w celach towarzyskich, podtrzymuje związki z różnymi środowiskami twórców oraz kolekcjonerów. Przed kilku laty odbył m.in. podróż do Kazachstanu (dawne tereny ZSRR), na zaproszenie miejscowych twórców. W kilku miejscowych miastach odbyły się tam wystawy ekslibrisów z Jego kolekcji.

W pewnym sensie uzupełnieniem Jego kolekcji ekslibrisów jest bogaty zbiór literatury na temat ekslibrisu, w postaci książek, broszur, informatorów, katalogów wystaw, czasopism oraz wycinków z gazet.

Opracował i wydał 3 teki ekslibrisów pt. "Ekslibrisy - Architektura Grudziądza". Ukazały się one drukiem w Grudziądzu, w latach 1991 - 1992 i wydane zostały przy pomocy finansowej Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Urzędu Miasta w Grudziądzu. Jest też m.in. współautorem przewodnika "Grudziądz i okolice" (Grudziądz 1990) oraz broszury "Grudziądzanie i ich ekslibrisy" (Grudziądz 1992, cz. I).

Do swoich osiągnięć może zaliczyć bogatą działalność na polu popularyzacji ekslibrisu, m.in. na terenie swojego rodzinnego miasta. Zaczynał ją kiedyś od organizowania niewielkich wystaw, towarzyszących różnym imprezom krajoznawczym. Jest założycielem "Małej Galerii Ekslibrisu" przy Klubie "Centrum" Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, w której czynna jest obecnie 50 wystawa z Jego kolekcji oraz "Szkolnej Galerii Ekslibrisu" przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu, w ramach której zorganizował około 20 wystaw.

Do wielkich Jego osiągnięć należy zorganizowanie w ciągu 10 ostatnich lat 5 razy Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Grudziądzu oraz wydanie drukiem katalogów wystaw pokonkursowych.

Od lat wygłasza też liczne odczyty na tematy ekslibrisu, m.in. w Klubie "Centrum", grudziądzkich bibliotekach i szkołach.

Stanisław Poręba z Grudziądza

 

Od autora publikacji "Wielkie fascynacje mała grafiką" opisującej Jego 50 wystaw w "Małej Galerii Ekslibrisu" w Grudziądzu:

Powstanie w Klubie "Centrum" Małej Galerii Ekslibrisu było dla mnie inspiracją do zaprezentowania tak wielu różnorodnych tematycznie ekslibrisów wykonanych przez znanych i często nieznanych twórców reprezentujących różne techniki graficzne.

W publikacji niniejszej znajdziecie Państwo krótkie notki biograficzne wszystkich twórców, których prace wystawiane były w Galerii. Wielu z nich ma stały kontakt z naszym miastem, wykonują ekslibrisy instytucjom i osobom prywatnym, uczestniczą w konkursach i dużych wystawach.

Wspominam także tych, których już nie ma wśród nas, są to Stanisław Hlinovsky z Czech, Bogusław Szczepańczyk z Wodzisławia Śląskiego i Vytautas Jaštas z Wilna..

Prace niektórych twórców prezentowałem w Małej Galerii Ekslibrisu kilkakrotnie, wobec tego nie mogłem w publikacji zachować kolejności wystaw. Twórcy ci opisani są tylko raz, z podaniem terminów wystaw.

W wielu przypadkach podaję bardzo skromne informacje o autorach. Miałem często trudności z otrzymanie pełnych biogramów, w niektórych zaś przypadkach nie wszystkie znane mi informacje mogłem zamieścić z uwagi na ograniczone ramy tego wydawnictwa.

Zachęcony dużym zainteresowaniem zwiedzających Małą Galerię Ekslibrisu przygotowuję kolejne ekspozycje i uzupełniam brakujące informacje o twórcach. Będę także zapraszać innych kolekcjonerów, by mogli w Grudziądzu zaprezentować swoje cenne zbiory.

Serdecznie dziękuję Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej za udostępnienie pomieszczeń Klubu "Centrum" na te wystawy oraz Grudziądzkiemu Towarzystwu Kultury i innym sponsorom za umożliwienie mi wydania tej publikacji.

Henryk Stopikowski z Grudziądza

powrót


REKLAMA

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

 • REGIONALNY OŚRODEK PROGRAMOWY OPOLE

 • REGIONALNA PRACOWNIA KRAJOZNAWCZA

 • ODDZIAŁ REGIONALNY ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

 

45-083 OPOLE, ul. Barlickiego 2a , tel.(0-77) 453-63-48

(od czasu powodzi do zakończenia remontu gościnnie: ul. Barlickiego 13, tel. jw.)

 

KOMISJE SPOŁECZNE ROP PTTK OPOLE:

 • Opolski Klub Krajoznawców

 • Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

 • Regionalna Komisja Imprez na Orientację

 • Regionalna Komisja Krajoznawcza

 • Regionalna Komisja Młodzieżowa

 • Regionalna Komisja Turystyki Górskiej

 • Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej

 • Regionalna Komisja Turystyki Pieszej

REFERATY WERYFIKACYJNE ODZNAK TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ:

 • górskiej (GOT)

 • imprez na orientację (InO)

 • kolarskiej (KOT)

 • krajoznawczej (OK)

 • pieszej (OTP)

ODDZIAŁY   PTTK  ŚLĄSKA  OPOLSKIEGO:

Brzeg  49-300   Sukiennice 2   416-21-00  
Cisek  47-253   Planetorza 58   -----------  
Chorula  47-320   (Z.P.W."Górażdże")   453-02-91  
Głuchołazy  48-340   Boh.Warszawy 10 (LO)   439-15-69  
Kędzierzyn-Koźle  47-220   Wolności 3   483-45-14  
Krapkowice  47-303   Kilińskiego 1 (Otmęt SA)   466-13-71  
Nysa  48-300   Bracka 4   433-41-71  
Opole O/Miejski 45-018   Krakowska 15/17 454-21-11  454-51-13, 453-89-79
Opole O/Międzyuczelniany   45-060   Katowicka 91/93   454-58-41  
Opole O/Regionalny  45-083   Barlickiego 2a (13)   453-63-48  
Ozimek  46-040   Kolejowa 1 (Huta "Małapanew")   465-12-61  
Prudnik  48-200   Kościuszki 56   436-39-41  
Strzelce Opolskie  47-100   Rynek 4   461-37-31  
Zawadzkie  47-120   Wajdy 1 (Huta "Andrzej")   461-65-11do7  

 

powrót


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców -
przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 1998 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: lipiec 07, 2004.