Biuletyn kolekcjonerski


Rok 1997 * * * Marzec * * * Numer 2(7)


Znaczek pamiątkowy dla uczestników

I Ogólnopolskiej Wystawy

Znaczka Turystycznego w Opolu w 1974 r.

 powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

 powrót

 Nowy pomysł utworzenia Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego PTTK, wzorowanego na Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK oraz Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, powstaje w trudnym okresie gospodarki rynkowej. Dlatego trudno przewidywać co z tego wyjdzie. Jedno jest pewne: gdyby taki ośrodek powstał w czasach działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w Lublinie, to kolekcjonerstwo nie padło by po likwidacji Zarządów Wojewódzkich PTTK - tak jak to się stało. Natomiast uratowano by wiele kolekcji po kolekcjonerach którzy odeszli na "wieczną wartę" lub którzy z różnych względów pozbywali się swoich zbiorów. Znam kolegę, który całe życie zbierał opakowania po herbacie - najpopularniejszym napoju turystów, rajdowców, wycieczkowiczów, a w momencie pojawienia się na rynku dziesiątek czy nawet setek gatunków herbaty, uznał, że z emerytury nie jest w stanie kontynuować zbierania i postanowił komuś przekazać swoje zbiory. Po wielu próbach przekazania zbiorów zdecydował wysłać zbiory do Klubu Kolekcjonerów "Chomik". Gdyby istniał COKK PTTK, to jednym z głównych jego zadań byłoby przejmowanie takich kolekcji, wykonanie z nich wystaw krajoznawczych i udostępnianie w galerii , w muzeach PTTK, na imprezach itp.

Kolekcjonerzy chcą spotykać się z innymi kolekcjonerami, aby wymieniać doświadczenia, uzupełniać braki w kolekcji, poddać pod osąd publiczny swoje zbiory krajoznawcze. Gdyby istniał COKK PTTK, to innym jego zadaniem byłoby organizowanie takich spotkań. Oczywiście można próbować to robić społecznie, tak jak jeszcze robi to Klub w Lublinie, ale jeden "Chomik" wiosny nie czyni a z rozmów przeprowadzonych z organizatorami wiemy, że jest coraz trudniej organizować takie imprezy. Ale lepiej przestać gdybać i zapytać wszystkich kolekcjonerów, czy pomysł z COKK PTTK ma sens i szansę realizacji? Czy coś należy dodać lub zmienić? Zasyłając kolekcjonerskie i krajoznawcze pozdrowienia - czekam na listy

Henryk Paciej 45-221 Opole ul Chabrów 50/19

lub przez Internet na adres e-mail: henrykp@miramex.com.pl


Rozmieszczenie kolekcjonerów z "4K"

  powrót

Skąd są kolekcjonerzy z "4K" - legenda:

----- - 7 - 8
  - 3 - 5
  - - 2
  - - 1
  - - 0

Wolna trybuna kolekcjonerów


PROJEKT

ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYCH CENTRALNEGO OŚRODKA KOLEKCJONERSTWA KRAJOZNAWCZEGO PTTK W OPOLU

 powrót

1. Cel: podniesienia rangi kolekcjonerstwa krajoznawczego, jego roli dydaktycznej, dokumentalnej i popularyzacyjnej oraz koncentracja działań dotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego w specjalistycznym, dobrze wyposażonym ośrodku.

2. Organizacja: Ośrodek winien składać się z następujących pionów:

A. KRAJOWEGO CENTRUM KOLEKCJONERSTWA KRAJOZNAWCZEGO PTTK , w ramach którego działałyby:

1. Bank Informacji Kolekcjonerskich (kolekcjonerzy, kolekcje).

2. Archiwum Kolekcji Krajoznawczych (przekazanych lub zdeponowanych przez zainteresowanych).

3. Oficyna Wydawnicza "Kolekcje".

B. GALERII KOLEKCJONERSTWA KRAJOZNAWCZEGO PTTK (wystawy stałe na miejscu i ruchome we współpracy z Muzeami Regionalnymi PTTK i kolekcjonerami)

C. KORESPONDENCYJNEGO KLUBU KOLEKCJONERÓW KRAJOZNAWCÓW PTTK (siedziba klubu)

3. Program i zadania COKK w zakresie:

3.1. dokumentacji i upowszechnienia informacji kolekcjonerskich:

- zbieranie informacji o kolekcjonerach krajoznawcach w PTTK,

- zbieranie informacji o kolekcjach krajoznawczych w PTTK,

- wspólnie z Polska Federacją Organizacji Kolekcjonerskich i przy współudziale Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz innych resortów zwołać naradę na temat aspektów prawnych kolekcjonerstwa (między innymi.: status kolekcjonera, odpowiedzialność prawna przy gromadzeniu zbiorów, wywożenie za granice, ubezpieczenie zbiorów prywatnych i wystaw itp.),

- udzielanie informacji o zasobach kolekcjonerskich w PTTK w oparciu o zbierane informacje,

- przetwarzanie i upowszechnianie informacji o kolekcjonerstwie krajoznawczym w PTTK,

- prowadzenie studiów nad metodologią opracowywanie zbiorów krajoznawczych,

- opracowywanie wykazu sprzętu i urządzeń do przechowywania, konserwowania i ekspozycji różnych rodzajów zbiorów oraz aktywizacji ich producentów z przedsiębiorstw i spółek PTTK,

- szerzenie rzetelnej wiedzy o kraju ojczystym - jego dziejach, kulturze, walorach przyrodniczych, regionach i ludziach poprzez kolekcjonerów i ich kolekcje krajoznawcze,

3.2. archiwizacji kolekcji krajoznawczych:

- podejmować działania w kierunku przejmowania zbiorów, pamiątek i dokumentów kolekcjonerskich po zmarłych działaczach PTTK i innych,

- określenie zasad prawnych i finansowych przekazywanych lub zdeponowanych kolekcji krajoznawczych,

3.3. wydawnictw kolekcjonerskich:

- wydawanie kolejnych numerów "Biuletynu Kolekcjonerskiego",

- wznowienie wydawania broszur informacyjno-metodycznych oraz poradników i ich szerszy kolportaż,

- opracowywanie bibliografii publikacji kolekcjonerskich,

- opracowanie i wydanie małego leksykonu kolekcjonerstwa zawierającego historię, nazewnictwo, przepisy prawne, dane o zbiorach itp.,

- podejmowanie odpowiednich kontaktów z redakcjami periodyków krajoznawczych o uruchomienie działów kolekcjonerskich, a także rozbudowywania tej tematyki,

3.4. wystaw kolekcjonerskich:

- organizowanie i eksponowanie odpowiednich wystaw kolekcjonerskich w różnych środowiskach i w różnorakich tematach, ale przede wszystkim podczas krajowych imprez PTTK,

- prowadzenie stałej galerii kolekcjonerskiej w ZG PTTK lub w innym miejscu,

- prowadzenie promocji zbiorów (zwłaszcza posiadaczy odznak kolekcjonerskich) przez ułatwianie im organizacji wystaw i pokazów oraz wydawania odpowiednich informacji (katalogów),

- nawiązanie współpracy z Komisją Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w sprawie wykorzystywania muzeów regionalnych PTTK jako bazy do organizacji wystaw i konkursów kolekcjonerskich,

- organizowanie przy okazji wystaw kolekcjonerskich prelekcji związanych tematycznie z wystawą,

3.5. działalności klubowej:

- obsługa administracyjna i finansowo-księgowa działalności Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców,

- doprowadzenie do tego aby regionalne pracownie krajoznawcze były bazą działalności kolekcjonerskiej a w przypadku ich braku skupiać kolekcjonerów w klubach instruktorów krajoznawstwa,

- prowadzenie obsługi centralnego referatu weryfikującego odznaki kolekcjonerskie,

- propagowanie systemu odznak kolekcjonerskich,

- propagowanie kolekcjonerstwa wśród młodzieży szkolnej, zwłaszcza poprzez upowszechnianie odznak kolekcjonerskich,

- organizacja sejmików - giełd kolekcjonerskich, ogólnopolskich lub regionalnych przy współpracy z klubami kolekcjonerskimi,

- szkolenie sędziów wystaw - giełd kolekcjonerskich.

4. Siedziba: Opole (miejsce pierwszych krajowych wystaw kolekcjonerskich PTTK, miejsce IV Kongresu Krajoznawczego, miejsce wydawania "Biuletynu Kolekcjonerskiego" i utworzenia Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców).

Opracował: Henryk Paciej - Opole

Ciekawe co o tym sądzą czytelnicy "Biuletynu Kolekcjonerskiego". Oczekuję na uwagi i propozycje, które przedłożę na najbliższym zebraniu członkom Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.


Fantastyczny pomysł

 powrót

Otrzymałem projekt utworzenia Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego i stwierdzam, że jest to pomysł fantastyczny, lecz jak sądzę mało realny ze względu na koszty. Dzisiaj przesłanie kolekcji jest drogie a przecież wiąże się to z kosztami przejazdu kolekcjonera, odpowiednim zabezpieczeniem zbiorów, czasem ubezpieczeniem.

Propozycje popieram w całej rozciągłości, choć miejsce w Opolu jeszcze pogarsza sprawę kosztów, gdyż nie jest to centralne położenie. Poprawki "mini" naniosłem. Z braku czasu nie jestem wstanie nic więcej napisać. Może później.

 

Henryk Stopikowski - Grudziądz


Jak Feniks z popiołów

 powrót

Cieszy mnie, że Kolega podjął trud mobilizacji kolekcjonerów- krajoznawców, a jest to, jak wiadomo rzesza niezbyt podatna na wszelkie rygory organizacyjne itp. Niemniej jednak pewna tzw. biurokracja jest niezbędna, aby ogarnąć i zapewnić koordynację działań. Chodzi tu nie tylko o ewidencje i wymianę adresów, zdobywanie odznak, organizację wystaw, spotkań itd. ...

Myślę że dosyć już jest przypominania chlubnych i niezbyt chlubnie zakończonych zaszłości. Dziesięciolecie Podkomisji (PKK) można równocześnie nazwać: PADŁO KOLEKCJONERSTWO KRAJOZNAWCZE! Taki był jednak fatalny zbieg okoliczności. Teraz trzeba, aby to się odrodziło, jak Feniks z popiołów. Nie powinno być dwoistości organizacyjnej - albo jeden Zespół (typu klubowego), albo jeden przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, co uważam za lepsze z wielu względów praktycznych. Co się zaś tyczy stałej siedziby takiego Zespołu, to już decyzja Kolegi jak praktyczniej: Lublin czy Opole. Teraz wydaje się, że Lublin się wypalił i może jest na uboczu. Warszawa raczej nie wchodzi w rachubę, bo kto tutaj się tym zajmie. Jest wprawdzie Pracownia Regionalna, ale nigdy się tam do spraw kolekcjonerskich nie dotykano.

Moja osobista opinia o projekcie CENTRALNEGO OŚRODKA jest pozytywna. Brakuje jednak takich, niezbędnych założeń jak: zasady finansowania wraz z obsadą personalną oraz lokalizacja.

Istotniejsze jednak, w chwili obecnej są realia. Otóż ZG PTTK ma już zamknięty budżet na rok 1997 i jest całkiem wątpliwe, aby doszły jakieś niespodziewane fundusze. Ponadto idea kolekcjonerska, a w szczególności potrzeba zorganizowania osobnej jednostki organizacyjnej dla tych spraw nie jest spopularyzowana wśród działaczy, a tym bardziej we władzach PTTK, a wydaje się też, że nie jest dostatecznie (nie mówiąc już dobrze) rozumiana.

Niezależnie od tego, patrząc obiektywnie na działalność programową Towarzystwa, trzeba stwierdzić, że np. turystyka górska a równie fotografia mające swoje CENTRA są tradycyjną, ważką dziedziną prac programowych Towarzystwa od jego zarania; kolekcjonerstwo zaś - chociaż były tradycje - nigdy się tak dalece nie przebiło!

W tej sytuacji proponuje: - generalną ofensywę promocyjną kolekcjonerstwa krajoznawczego. Sprawa jest długofalowa i wymagająca cierpliwości, pozyskania szerszej bazy w postaci działaczy, mających wpływ na "górę", a także biura ZG i Komisji Krajoznawczej.

Adam Czarnowski - Warszawa

P.S.

W "Kurierze Polskim", co dwa tygodnie wydawany jest wznowiony "Kolekcjoner Polski" (np. patrz w numerze z 23 stycznia 1997 r.)


Szansa uratowania dorobku

 powrót

 Pomysł powołania Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego uważam za bardzo słuszny, gdyż tylko zinstytucjonalizowanie działalności daje szansę rozwoju kolekcjonerstwa krajoznawczego. Przykładem była Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego. Po jej rozwiązaniu w ruchu kolekcjonerskim zauważa się regres.

Henryku, Twoje wielkie zaangażowanie w integracji ruchu kolekcjonerskiego uwieńczone zostało dużym sukcesem. Jednak społecznie niewiele więcej można zrobić, szczególnie przy takim rozproszeniu kolekcjonerów.

Przedłożone założenia programowo-organizacyjne są bardzo ambitne, zapewniają rozwój kolekcjonerstwa, podniesienie jego rangi w Towarzystwie i sprostają oczekiwaniom kolekcjonerów.

Uważam, że COKK daje dużą szansę uratowania dotychczasowego dorobku wielu działaczy w zakresie kolekcjonerstwa krajoznawczego.

Z kolekcjonerskim pozdrowieniem

Wojciech Kowalski - Lublin

Prezes Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców "CHOMIK"


Przestroga

 powrót

Drogi Kolego Redaktorze! Ci nasi kolekcjonerzy nie są tacy bezinteresowni, a nawet powiedziałbym wyrafinowani. Chciałbym wszystkich kolekcjonerów przestrzec przed zamianą. Mówię o Koledze XX z YY ( Red.: nazwisko podane do wiadomości ale celowo go nie podaję, gdyż sądzę, że sprawa się wyjaśni). Przysłał do mnie swoje zapotrzebowanie na wymianę i jakie ma braki w kolekcji. Posłałem list z propozycją, że mogę wymienić cztery znaczki, a było to w listopadzie. Jeszcze pod koniec listopada zadzwonił do domu z pytaniem: czy mu już wysłałem zaproponowane znaczki. Odpowiedziałem, że już wysłałem i jakie ja mam życzenia. Od tego momentu nie mam żadnej wiadomości, nawet o tym czy otrzymał przesyłkę. Kamień w wodę. Jest to drobne chamstwo! Co z tego, że ładnie pisze jak inaczej robi. Chce korespondować a nie potrafi się zachować jak dorosły człowiek! Z turystycznym pozdrowieniem!

 Włodzimierz Przybylski - Łódź


Aneks do ostatniej informacji PKK

powrót

Po przeczytaniu ostatnich biuletynów (szczególnie "Ostatniej informacji PKK" w numerze 4 "Biuletynu kolekcjonerskiego"), podaję dalsze szczegóły z okresu "końcowej fazy" pracy Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w Lublinie, a więc z lat 1988 - 1991. W tym czasie było chyba kilka zebrań Podkomisji w Lublinie - zawsze z okazji jakichś imprez kolekcjonerskich, przeważnie był to CHOMIK lub Sympozjum 8 - 9.10.1988. Oczywiście Podkomisja nadawała Odznaki Kolekcjonerskie, Ekslibrisy, Plakietki Zbiorów Krajoznawczych, nadawała uprawnienia Konsultanta Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego lub Jurora Zbiorów Krajoznawczych. W Podkomisji była ścisła (nie całkiem, o czym za chwile) ewidencja przyznanych odznak - np. ja otrzymałem za swoje zbiory następujące wyróżnienia:

Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila - nr 229 z 23.08.1986 - za zbiór książek o tematyce krajoznawczej,

Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych - nr 218 z 07.08.1987 - za zbiór "Tatry w filatelistyce",

Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych - nr 236 z 30.08.1988 - za zbiór "Madonny Polskie",

Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych - nr 247 z 28.04.1990 - za zbiór "Ratusze i Zamki Polskie w filatelistyce,

Odznakę Kolekcjoner Krajoznawca -srebrną - nr 3 z 28.04.1990 - za zbiór "Tatry w filatelistyce" i 3 plakietki (tu wyraża się pewien bałagan w ewidencji, bo za to samo dostałem ponownie srebrną odznakę Kolekcjoner Krajoznawca, tym razem pod nr 8 z 10.01.1991),

Odznakę Kolekcjoner Krajoznawca - złotą - nr 7 z 10.01.1991 - za trzy artykuły o tematyce kolekcjonerskiej.

Konsultantem Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego oraz Jurorem Zbiorów Krajoznawczych zostałem mianowany 29.04.1989.

Nie podaję tego, aby się chwalić, ale aby uzmysłowić, że była prowadzona całkiem rzetelna ewidencja nadawanych wyróżnień - i nie widzę powodu, dla jakiego nie można tej ewidencji odnaleźć w "papierach" Podkomisji "na strychu" w Oddziale Lubelskim PTTK?

Co do "zewnętrznych" odznak nadania wyróżnień - to Podkomisja wydawała odpowiednie bardzo ładne dyplomy (Ekslibris, Konsultant, Juror), odznaki były nadawane z numeracją na piśmie (do czasu wybicia autentycznych odznak), natomiast Plakietki Zbiorów Krajoznawczych stanowiły piękne odlane plakiety, których sporo powinno jeszcze zostać w Oddziale Lubelskim.

Co do wybicia odznak - pod koniec działalności mojej w Podkomisji (z dat powyżej cytowanych, są to lata 1990 - 1991), to był przygotowany i zapłacony projekt graficzny Odznaki Kolekcjonerskiej (niestety nie pamiętam, co na nim było) - projekt, bardzo ładny był przygotowany przez znanego i cenionego grafika krakowskiego Pana Trzebiatowskiego ("starsi" turyści górscy pamiętają wspaniałe znaczki rajdowe projektowane przez Kol. Trzebiatowskiego!). Przecież to wszystko musi być w "papierach" po byłej Podkomisji. Nie wyobrażam sobie, że to gdzieś zniknęło - należy po prostu przejrzeć ów "strych" i skrzynie z papierami Podkomisji w Lublinie.

Szkoda, że później działalność Podkomisji zanikła - na "wyborach" na nową kadencje nie byłem, bo mnie nikt nie prosił, teraz dowiedziałem się, że Podkomisję przejął Kol. Wyszkowski z Lublina - a następnie o Podkomisji słuch zaginął ...

To tyle na razie. Życzę dotarcia wreszcie do archiwum i materiałów byłej Podkomisji i reaktywowania nowej Podkomisji. Przecież nie byłoby to nadmiernie kosztowne - zebranie kilku osób (w porywach w Lublinie zbierało się ok. 4 - 5 osób przyjezdnych), a zebrania odbywały się tylko podczas jakichś planowanych wcześniej imprez kolekcjonerskich - na które uczestnicy (i duża cześć Podkomisji) przyjeżdżała za własne pieniądze, jak na normalną imprezę typu rajd, czy wycieczka. Pozdrawiam serdecznie.

 Zygmunt Kałuża - Rzeszów

e-mail: zygmuntk@rci.bitbank.rzeszow.pl


Kolekcjonować nie dla odznak

 powrót

Po lekturze dotychczas wydanych "Biuletynów kolekcjonerskich" nasunęło mi się parę uwag i myśli z którymi chciałbym się podzielić.

Zgadzam się z kol. Władysławem Smotrem, bo i mnie "bolą regulaminy". Wszystko co zgromadziłem: przewodniki, mapy, plakietki, odznaki (nie tyle co ww. kolega), to ma dla mnie większe lub mniejsze znaczenie emocjonalne.

Każdy z tych przedmiotów przypomina mi określone miejsce gdzie byłem, bądź pewne fakty z życia nie tylko mojego. Posiadam np. mapę wydaną przez Wojskowy Instytut Geograficzny Warszawa 1938 r., którą mój ojciec zabrał ze śmietnika w dawnych koszarach wojskowych w Radomiu, gdzie Niemcy przetrzymywali polskich zakładników, miedzy innymi jego. Ojca już dawno nie ma ale ten kawałek "papieru" o nim przypomina.

Chcę na tym przykładzie pokazać, że należy zbierać, kolekcjonować przedmioty, nie dla odznak (one też są potrzebne), regulaminów, ale po to by wyrabiać w oglądających je - nawyk pewnej dociekliwości, z jaką też historią, wydarzeniem lub faktem jest związany. Szczególnie należy dbać o to by tym oglądającym była młodzież i sama kolekcjonowała - tworzyła pewną ciągłość. Wielkie, rozbudowane regulaminy odstraszają ją. Uczmy ją mądrze zbierać i kolekcjonować. Róbmy giełdy kolekcjonerskie, wystawy - bo co po nas pozostanie a konkurencja jest duża np. telewizja, która "przywiązuje" do siebie nie pozwalając na dłuższe wypady, wycieczki.

Pozdrawiam turystycznie

Piotr Romanowski - Ostrowiec Św.

Przewodnik Neolitycznych Kopalni Krzemienia

w Krzemionkach k/Ostrowca - w Górach Świętokrzyskich


Nowości kolekcjonerskie z Internetu

 powrót

 W ostatnich miesiącach daje się zauważyć szczególnie dynamiczny rozwój polskiego Internetu, a zwłaszcza WWW. Motorem napędowym tego wyścigu są głównie firmy komputerowe i nie komputerowe, które jakby ocknęły się z długotrwałego zastoju i nagle wszystkie, jak jeden mąż, rzuciły się do uruchamiania własnych witryn internetowych. Trend ten może cieszyć, ale póki co, zacytuję za pismem "INTERNET" nr 1'97 (17) - a jest to pierwszy polski magazyn użytkowników sieci Internet - kilka ciekawostek związanych z kolekcjonerstwem:

 Miesięcznik fotograficzny FOTO http://www.foto.com.pl/

Najstarszy polski miesięcznik fotograficzny FOTO istnieje od 1975 roku i zajmuje się taką tematyką, jak: nowe aparaty, także APS i cyfrowe, testy filmów i papierów oraz techniczne aspekty fotografowania. Ponadto prezentuje nowości z polskiego rynku i informacje o polskich galeriach. W FOTO publikowane są wywiady ze znanymi polskimi fotografami, włącznie z ich pracami oraz najlepsze zdjęcia wykonane przez amatorów pochodzące z różnych konkursów. Od grudnia '96 wymienione wyżej atrakcje dostępne są także w Internecie.

 Karty bankowe http://www.petex.bielsko.pl/~sebmal/karty.htm

Znaleźć tu można wiele informacji o coraz popularniejszych kartach bankowych (kredytowych). Wymieniono tu istniejące rodzaje kart, stosowane zabezpieczenia, opisano karty procesorowe. Są też porady: jak uzyskać kartę kredytową, o czym trzeba pamiętać dokonując transakcji. Całość uzupełnia wykaz bankomatów w Polsce i odnośniki tematyczne.

 Kolekcja komputerów http://www.ftech.net/~kevan/collection/items_computers.html

Ludzie kolekcjonują różne rzeczy - także komputery. Oto jedna z kolekcji, obejmująca 60 różnych komputerów, wśród których jest wiele popularnych ośmiobitowców takich jak : Armstrad CPC 6128, Spectrum +3, Spectrum QL, ZX 81, Apple II, nie zabrakło także egzotycznego sprzętu, jak np.: Oric I, Einstein, Sharp MZ-711. O każdym komputerze jest tu krótka informacja i w większości przypadków także zdjęcie.

 Katalog komputerów http://www.digiweb.com/~hansp/ccc/

Spora porcja informacji na temat modeli komputerów wyprodukowanych na świecie w przeciągu okresu od roku 1938 aż do października 1995.Zaletą tego katalogu jest jego wielkość, obejmuje on bowiem aż 2863 komputery.

 Wirtualne Muzeum Komputeryzacji http://www.comlab.ox.ac.uk/archive/other/museums/computing.html

Witryna posiada dużą liczbę odnośników do stron poświęconych historii komputeryzacji

 Historical Computer Society http://www.cybersteet.com/hcs/hcs.htm

Witryna stowarzyszenia zajmującego się zbieraniem historycznych materiałów dotyczących komputeryzacji, a także samych komputerów. Można tu znaleźć rys historyczny komputeryzacji ułożony chronologicznie oraz kilka informacji o zabytkowych eksponatach. Jest także lista poszukiwanych "zabytków".

 Computer Museum of America http://www.computer-museum.org/

Bardzo dobrze wykonany zbiór zdjeć wraz z opisami "zabytkowych" urządzeń do liczenia. Można tu obejrzeć zdjęcia zwykłego liczydła, a także maszyn elektronicznych, takich jak MARK I i ENIAC.

 Drzewo genealogiczne http://www.galttech.com/educ.shmtl

Ciekawy programik z zupełnie niecodziennej kategorii - chodzi mianowicie o tworzenie i modyfikowanie rodzinnego drzewa genealogicznego, można znaleźć w postaci spakowanego pliku o nazwie "kitkin.zip" , którego wielkość wynosi 414 KB, pod adresem:

 World Wide Web Catalog, Yellow Pages of The Internet - cena 120,- zł.

Ciekawą pozycją jest płyta CD zawierająca około 230 MB stron zaczerpniętych z Internetu. Materiały są uporządkowane tematycznie, a tematy to między innymi: zwierzęta, sztuka, samochody, piwo, hobby, komputery, finanse i biznes, historia, filozofia, psychologia, religia, nauka, telekomunikacja, UFO.


Pytania do czytelników "Biuletynu kolekcjonerskiego" są następujące:

Czy tego typu informacje wyszukiwać i zamieszczać?

Czy te nowinki kolekcjonerskie i około-kolekcjonerskie da się jakoś umiejętnie wykorzystać w kolekcjonerstwie krajoznawczym?

Ilu kolekcjonerów ma dostęp do Internetu?

Jeżeli posiadasz swój adres E-mail to podaj go do wiadomości.

Na marginesie podam, że z niektórymi kolekcjonerami wymieniam już listy za pomocą poczty elektronicznej, wykorzystując Internet.

Henryk Paciej Opole

henrykp@miramex.com.pl


Wykaz członków 4K - stan na dzień 1997.01.01

 powrót

Nazwisko, Imię Ulica,

nr_d, nr_m

Kod

Miejscowość

m-m

Telefon

Kolekcje Wyr.
Ajdacki

Paweł

Sportowa

11 m 50

05-400

Otwock

0-22

779-3356

Ma,Np,Do
Bartold

Adam

Przybyszewskiego 34

51-151

Wrocław

0-71

325-2723

Od,Ks,Wi, Pl,Pr P
Bracław

Sławomir

Husarska

8 m 48

20-555

Lublin

0-81

560-666

-
Czapiga

Jolanta

Belgradzka

18 m 89

02-793

Warszawa

-

Ks,Nu
Czernicki

Józef

Pocztowa

2

57-514

Międzygórze

0-72

135-144

Od,Wi,Ks
Czerny

Jacek

Matejki

2

35-064

Rzeszów

-

-

?

Głaz

Włodzimierz

Śnieżna

7

57-514

Międzygórze

0-72

135-122

Wi,Nu,Zp
Hadasz

Henryk

Ligonia

7 m 4

47-220

Kędzierzyn-

Koźle

-

Sl,Ks,Od, Wi,Sk,Pr P,E
Hormański

Adam

40-lecia WOP

1

58-420

Lubawka

-

Ks,Od,Re,Ma,Zd
Jaworska-Maćkowiak

Celina

Narutowicza

139 m 31

90-146

Łódź

0-42

781-694

Od,Wi,Ma,Ks
Kaftan

Halina

Partyzantów

38b m 23

26-300

Opoczno

0-45

26-84

-
Kałuża

Zygmunt

Podwisłocze

18 m 157

35-310

Rzeszów

0-17

657-712

Ks,Fi,Wi, Od,Ro P,E,J
Kamysz

Franciszek

pl. Teatralny

4-5 m 79

45-056

Opole

0-77

544-594

Ks
Kempiński

Czesław

Sportowa

13 m 3

32-510

Jaworzno

-

-
Kołodziejczyk

Irena

Parcelowa

5

21-040

Świdnik

-

Od P,E,J
Kołodziejczyk

Mieczysław

Parcelowa

5

21-040

Świdnik

-

Od P,E,J
Konieczka

Tadeusz

Łokietka

15 m 36

88-100

Inowrocław

-

Re,1863, 1919
Kończewski

Krzysztof

Rogozinska

39 m 8

64-920

Piła

0-67

130-308

Od,Sp,Ex
Koprowski

Czesław

Śnieżna

8

57-514

Międzygórze

-

Ka
Kosakowska

Janina

Gielczynska

1

18-400

Łomża

0-86

164-718

Pr
Kowalski

Andrzej

Majdańska

16 m 84

04-088

Warszawa

0-22

100-674

Od,Wi

?

 

Kowalski

Wojciech

Zuchów

2 m 9

20-047

Lublin

0-81

248-35

Od,Ks, Wi, Nh P,E,J
Krzewiński

Stanisław

Jutrzenki

25 m 15

43-300

Bielsko-Biała

0-33

145-980

-
Kwaczyński

Jerzy

Okrzei

8 m 21

96-300

Żyrardów

-

Pl,Zd,Zp, Ks,Me
Maćkowiak

Tadeusz

Narutowicza

139 m 31

90-146

Łódź

0-42

781-694

Od, He, Ma,Ks
Maler

Katarzyna

Parkowa

5

48-100

Głubczyce

0-77

858-044

Re,Ks, Ma, Zd
Małecki

Bolesław

Zielonogórska

9 m 4

53-617

Wrocław

-

-
Maniecki

Waldemar

Czwartaków

3 m 4 skr.p.19

43-303

Bielsko-Biała

0-33

180-667

Od,Fi
Matyja

Zdzisław

Węglowa

45 m 16

43-155

Bieruń Nowy

0-32

116-2812

Od,Ks,Ma
Mazurski

Krzysztof R.

Samolotowa

3 m 10

54-130

Wrocław

0-71

510-732

Ks,Ma,Pa
Melułowicz

Joanna

Klasztorna

10 m 7

48-100

Głubczyce

-

Re
Michalczyk

Tadeusz

23 Marca

91d m 52

81-820

Sopot

-

Od
Paciej

Henryk

Chabrów

50 m 19

45-221

Opole

0-77

556-583

Od,Ks,Ma P,
Papierski

Mieczysław

Kościuszki

62/5

48-200

Prudnik

0-77

362-338

Od,Pr
Paprot

Kazimierz

Aleja

Zwycięstwa 1

39-460

Nowa Dęba

-

-
Pawlik

Jerzy

Markietki

89

40-211

Katowice

0-32

389-251

-
Piechowiak

Bogdan

Jeżyka

22 m 7

62-100

Wągrowiec

0-67

620-947

Wi,Ma,Zd,Me,Pl,Ex
Piegza

Janina

Śnieżna

18

57-514

Międzygórze

0-72

135-159

Fi,Ks,Od
Popielarz

Kazimierz

Iwaszkiewicza

24 m 5

59-900

Zgorzelec

-

-
Prabucki

Krystian

Energetyczna

2

58-800

Lubań

-

Ma,Ks,Zd
Przybylski

Włodzimierz

Pabianicka

74/76 m 72

93-548

Łódź

0-42

843-995

Od,Re
Pszczyński

Korneliusz

Wrocławska

6c m 32

45-707

Opole

0-77

745-362

-
Rauchfleisz

Tadeusz

Mikołaja z Ryńska 3 m 38

86-300

Grudziądz

-

Ks,Ma
Romanowski

Piotr

Oś. Ogrody

15A m 18

27-400

Ostrowiec Św.

-

Ks,Ma
Rosłan

Krzysztof

Studzienna

13 m 31

53-304

Wrocław

-

Ks,Ma
Rześniowiecki

Zdzisław

Wyczółkowskiego 31

58-500

Jelenia Góra

0-75

219-31

-

 

Smoter

Władysław

70 woj. wałbrzyskie

57-206

Braszowice

0-72

151-816

Od.Pt,Pl, Me,Pi P
Sobkowicz

Barbara

Nowy Świat

2 m 9

62-800

Kalisz

0-62

756-72

Ks
Stańczyk

Krzysztof

Picassa

9 m 44

03-188

Warszawa

0-22

614-9412

-
Steć

Zdzisław

Traugutta

4 m 2

71-314

Szczecin

0-91

874-738

Od,Nu
Stopikowski

Henryk

Bydgoska

18 m 117

86-300

Grudziądz

0-51

276-75

Ex P,E
Szepiel

Adam

Scaleniowa

23 m 28

15-780

Białystok

0-85

530-008

Ks,Od, Ma,Re
Sznapka

Michał W.

Grunwaldzka

25 m 17

42-700

Lubliniec

0-34

627-49

Od
Tokarski

Mieczysław

Kotnarowskiego

2 m 5

22-200

Włodawa

0-82

727-700

Od,Re
Tomaszewski

Antoni

Fabryczna

3a m 22

05-660

Warka

-

Od
Turowiecki

Jerzy

Śląska

66

80-389

Gdańsk-Oliwa

0-58

535-726

Od
Wacowska

Janina

Plac 3 Maja

4

42-500

Będzin

0-32

167-6929

Ks,Wi
Wechowski

Lesław

Niedźwiedzia

28A m 1

15-540

Białystok

0-81

434-488

Wi,Ma, Ks,Fi,Nu
Wesołek

Kazimierz

Paderewskiego

17

63-000

Środa Wlkp.

-

Re,Pl
Węgrzynowski

Janusz

Lelewela

10 m 72

37-700

Przemyśl

0-10

782-871 w.2378

Od,Pl,Np
Wijas-Grochalska

Elżbieta

Bytnara Rudego

12d m 904

45-265

Opole

0-77

553-030

-
Witkowska

Jadwiga

Warszawska

77 m 3

10-083

Olsztyn

0-89

275-666

Ks,Wi
Wojtczak

Barbara

Ziołowa

3 m 18 bl.130

91-364

Łódź

0-42

583-858

Od,Wi, Pl, Me P,E
Woliński

Edward

Słowackiego

20 B

21-100

Lubartów

-

Od,Pr
Wyszkowska

Hanna

Krak. Przedm.

2 m 9a

20-002

Lublin

0-81

248-16

Od,Ks, Wi, Fi P,
Wyszkowski

Marek

Krak. Przedm.

32 m 9a

20-002

Lublin

0-81

248-16

Od,Ks,

Wi,Me

P,E,J
Zawiślak

Ryszard

Podwisłocze

8 m 77

35-310

Rzeszów

0-17

657-218

Od,Ks, Nu,Me
Zdunek

Józef

Pukackiego

25

63-700

Krotoszyn

-

Fi,Nu, Pl,Ex
Zieliński

Jan

3 Maja

1 m 73

71-214

Szczecin

-

-

?

Zwierzyna

Ryszard

Boczna

24 m 7

58-420

Lubawka

0-79

811-625

Od,Pr, Pl,Ks

 powrót

Legenda - skróty nazw kolekcji oraz ich ilości wg ankiet

(15 osób nie wymieniło swoich kolekcji w ankiecie)

Od

46

odznaki

Ks

42

książki (przewodniki, foldery, wydawnictwa)

Wi

23

widokówki (pocztówki)

Ma

22

mapy

Pl

12

plakietki

Re

10

regionalne

Fi

10

znaczki pocztowe

Pr

9

proporczyki

Nu

8

numizmaty

Me

7

medale

Zd

6

stare zdjęcia

Ex

5

ekslibrisy

Sk

4

skały

Pi

3

pieczątki

He

3

herby

Np

3

nalepki, kapsle

Nh

1

nalepki hotelowe

Ka

1

kalendarze

Do

1

dokumenty

Sp

1

piosenki

Lb

1

bajki ludowe

Lp

1

pieśni ludowe

Ls

1

stroje ludowe

Sl

1

przeźrocza

Po

1

porcelana

Pa

1

pamiątki

Or

1

odznaczenia

Ko

1

kartki świąteczne

Zp

1

przedmioty zabytkowe

Ro

1

obrazki religijne

Odznaki kolekcjonerskie (wyróżnienia)

P

11

Plakietka Zbiorów Krajoznawczych

E

8

Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila

J

5

Juror Imprez Kolekcjonerskich

 powrót


Tu może być reklama Twojej Firmy

przydatna

kolekcjonerom z całej Polski.

Czekamy!!!

  powrót


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców -
przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 1997 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: lipiec 07, 2004.