Biuletyn kolekcjonerski


Rok 1996 * * * Wrzesień * * * Numer 3


 

    

Plakietka Zbiorów Krajoznawczych

Wyróżnienie kolekcjonerskie w PTTK

powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

powrót do spisu treści BK3

Doczekaliśmy się nareszcie wszyscy trzeciego numeru "Biuletynu kolekcjonerskiego" a w nim kolejną porcję informacji. Do Opola w dalszym ciągu wpływają ankiety na temat kolekcjonerstwa a zawarta w nich deklaracja działalności wraz z danymi personalnymi stanowią podstawę wpisu do Klubu "4K". Uzyskano łącznie 170 odpowiedzi, natomiast chęć działania wyraziło 66 osób i tyle we wrześniu 1996 r. jest członków powstającego Klubu "4K". Oczekuję w sprawie uprawomocnienia działalności klubu propozycji od samych zainteresowanych w postaci projektu statutu lub regulaminu działalności a także własnych oczekiwań dotyczących klubu. W tym numerze biuletynu trochę miejsca przeznaczono dla głosów kolekcjonerów w ramach tzw. "Wolnej trybuny kolekcjonerów". Chciałbym w dalszym ciągu uzyskiwać opinie na różnorodne tematy z dziedziny kolekcjonerstwa, ale także porady praktyczne dotyczące kolekcjonerstwa, informacje o planowanych imprezach, relacje z nich, ciekawe propozycje a nawet ogłoszenia o wymianach eksponatów do kolekcji itp., itd. a w biuletynie znajdzie się miejsce na ich opublikowanie. Od ilości nadsyłanych materiałów zależeć będzie częstotliwość wydawania biuletynu.

Korespondencyjna forma konsultacji nad regulaminami odznak kolekcjonerskich rozpoczęła działalność "Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców", czyli w skrócie "4K". Najbardziej aktywnych członków klubu będziemy "wykorzystywać" w ramach Zespołu do Spraw Kolekcjonerskich przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, który kontynuuje działalność dawnej Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego.

Proszę o jakiekolwiek uwagi dotyczące kolekcjonerstwa krajoznawczego w PTTK lub przynajmniej o drobne informacje na widokówce, w celu utrzymywania korespondencyjnych kontaktów klubowych.

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK zadecydowała, że redagowany społecznie biuletyn kolekcjonerski, będzie powielany przez ZG PTTK a rozsyłany z Opola w zaadresowanych do siebie przez samych zainteresowanych kopertach ze znaczkami, które proszę dostarczać na adres wymieniony poniżej. Z krajoznawczym i kolekcjonerskim pozdrowieniem:

Henryk Paciej

45-221 Opole

ul Chabrów 50/19

lub

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK

00-075 Warszawa

ul. Senatorska 11

powrót do spisu treści BK3


KOLEKCJONERSTWO KRAJOZNAWCZE W PTTK JAKO RUCH KULTUROTWÓRCZY.

(w 90-lecie utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego)

 powrót do spisu treści BK3

Ruch kolekcjonerski ma wysoce użyteczne społecznie, kulturotwórcze znaczenie. Nadrzędną jego przesłanką jest zabezpieczenie przed zagładą i zapomnieniem przedmiotów kultury materialnej oraz związanych z obyczajowością. Prawidłowo gromadzone zbiory mają też przydatność naukową, umożliwiają dokumentację, badanie i upowszechnienie wiedzy.

Działalność kolekcjonerska wpływa na rozwój intelektualny, wzbogaca osobistą wiedzę, pobudza wyobraźnię aktywizuje twórczo inspirując podejmowanie opracowań związanych z różnymi przedmiotami i z bogatą problematyką. Kolekcjonerstwo daje osobiste zadowolenie oraz umożliwia zagospodarowanie czasu wolnego w sposób interesujący i pożyteczny. Niejednokrotnie też udział w ruchu kolekcjonerskim stanowi rekompensatę wobec wyobcowania ze środowiska i ułatwia więź z grupami społecznymi; ponadto wydatnie wspiera rehabilitację zdrowotną, aktywizuje też młodzież w zakresie przyswajania wiadomości przydatnych w nauczaniu. Na takich też w zasadzie przesłankach opiera się kolekcjonerstwo w PTTK tyle, że traktuje się je specjalistycznie określając jako: kolekcjonerstwo krajoznawcze. Owa specjalistyka polega - w skrócie - na takim gromadzeniu zbiorów, aby umożliwiały one poznanie tematu związanego z jakąś dziedziną wiedzy o kraju ( o regionie, problemie, ludziach itd. ). Oto tok działalności kolekcjonerskiej: od gromadzenia popularnych pamiątek z uczestnictwa w wycieczkach i innych imprezach - do tworzenia wyspecjalizowanych kolekcji różnych przedmiotów i ich opracowania; następna faza to wykorzystanie zbiorów w popularyzacji krajoznawstwa i w dokumentacji krajoznawczych treści; a wreszcie zabezpieczenia zbiorów aby się nie rozproszyły. Istnieją więc w działalności kolekcjonerskiej dwa nurty: popularny, łatwiejszy w praktyce, o potencjalnych walorach rozwojowych, który służy krzewieniu zainteresowań krajem ojczystym i nurt pogłębiony o kierunkach badawczych i twórczych. Efekty kolekcjonerstwa krajoznawczego są wymierne. Dzięki zamiłowaniu naszych kolegów, pogłębionym czynnikami emocjonalnymi i wspartymi określoną wiedzą, odnalezione zostały i oddane w służbę społeczną róże przedmioty. Odkryto je nieraz podczas turystycznych wypraw i penetracji terenu, niejednokrotnie wśród rupieci, w składach makulatury i złomu, albo przejęto lub wykupiono od nie znających merytorycznej wartości rzeczy posiadaczy. Trafiały się przedmioty cenne, ale przeważnie tzw. drobiazgi, lecz jakże liczące się w krajoznawczym zbiorze i wzbogacające wiedzę o regionie, zagadnieniu, dziejach - o kulturze. Jakieś zapomniane ilustracje: fotografie, pocztówki stały się źródłem służącym do poznania obiektu, który uległ zniszczeniu lub znacznym przemianom, do poznania szczegółów stroju, obyczajów, epizodów historii ojczystej ... Stare prymitywne narzędzie dało świadectwo sposobu i rodzaju pracy, a jakiś inny przedmiot - sposobu życia, co jest przecież cząstką regionu, a więc i kraju. Jakiś pisany dokument, odznaka, błaha pamiątka przypomniały o treści działalności określonej grupy społecznej, organizacji - często ogniwa naszego Towarzystwa ... Odpowiednio opracowane zbiory krajoznawcze służą do upoglądowienia wykładów i prelekcji, do wystroju lokali klubów, biur i schronisk, do prac inwentaryzacyjnych, badawczych i autorskich, do urządzania pokazów i wystaw towarzyszących m.in. imprezom turystyczno - krajoznawczym lub organizacyjnym PTTK (np. na CZAK). Osobno trzeba wymienia wystawy ukazujące dorobek kolekcjonerski w Towarzystwie a eksponowane w Płocku, w Łodzi, wielokrotnie w Warszawie, Lublinie, Krakowie i innych miastach. Najwyższą rangę w kulturotwórczej roli kolekcjonerstwa mają ekspozycje stałe. Kolekcjonerzy - krajoznawcy przyczynili się do utworzenia w PTTK kilkudziesięciu muzeów i izb regionalnych, etnograficznych, biograficznych, pamięci narodowej itp., a także zasilili zbiory: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi, Muzeum Blachy Turystycznej w Poznaniu oraz zbiory pamiątek i działalności naszego Towarzystwa w różnych miastach oraz wiele innych. Nie zapominamy - w 90 rocznicę utworzenia Towarzystwa - o szczytnych tradycjach tego ruchu, o jego twórcach jak m.in.: Tytus Chałubiński - działacz Towarzystwa Tatrzańskiego, a zwłaszcza Zygmunt Gloger - pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Aleksander Janowski - ojciec krajoznawstwa, Leopold Węgrzynowicz - przewodniczący kół krajoznawczych młodzieży szkolnej PTK. Dzięki takim działaczom - kolekcjonerom utworzono w okresie międzywojennym 26 muzeów i kilkadziesiąt mniejszych ekspozycji stałych. Niektóre z nich stały się zaczątkiem muzeów regionalnych i państwowych. Cały zaś ten ruch przyczynił się do krzewienia znajomości kraju i uczuć patriotycznych.

Tak przedstawione kolekcjonerstwo jest ważką częścią warsztatu działacza turysty - krajoznawcy i liczy się w dorobku osobistym lub zespołowym: indywidualnego członka PTTK, koła, oddziału, klubu lub komisji, pracowni regionalnej, placówki muzealnej PTTK itd., a wreszcie w dorobku ogólnospołecznym. I taki właśnie rodzaj kolekcjonerstwa jest fragmentem tradycyjnej działalności programowej naszego Towarzystwa: zostało to współcześnie uznane przez Kongresy Krajoznawstwa w Płocku (w 1980 r.) i Opolu (w 1990 r.) oraz zatwierdzone przez Zarząd Główny PTTK, a realizowane przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK - Podkomisję Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, obecnie Zespół do Spraw Kolekcjonerskich, stanowiąc wkład w kulturotwórczą działalność społeczną.

Adam Czarnowski

powrót do spisu treści BK3


Wolna trybuna kolekcjonerów


Filokartysta

powrót do spisu treści BK3 

Gromadzenie pocztówek wymaga dużego zasobu wiadomości z różnych dziedzin i poznania tajników warsztatu kolekcjonera. Dużą pomocą w tym zakresie służy zbieraczom czasopismo "Filokartysta" ukazujące się co kwartał. Pism to wydawane jest w pięknej szacie graficznej. Artykuły ujęte są w przystępną i ciekawa formę, zawierają informacje praktyczne i ciekawostki. W treści podawane są też adresy kolekcjonerów poszukujących pocztówek o różnej tematyce i posiadających je do wymiany. Zamieszczane są również ogłoszenia o imprezach, aukcjch, książkach itp.

"Filokartystę" można kupić w większych antykwariatach i księgarniach. Można też zaprenumerować, a także nabyć poszczególne numery, w Redakcji: Korporacja Polonia, 00-451 Warszawa, ul. Rozbrat 6 lokal 10. Telefon 629-99-44.


Co to jest kolekcja krajoznawcza ?

powrót do spisu treści BK3

Kolekcja krajoznawcza to zbiór przedmiotów, który przyczynia się:

- do poszerzenia wiedzy o regionie i kraju,

- do lepszego poznania wybranego tematu,

- do popularyzacji wiadomości krajoznawczych.

Ważna jest nie tyle liczba przedmiotów w zbiorze ale odpowiedni ich układ, zaopatrzenie w informację, uwypuklenie określonej tematyki.

Szczególnie cenne jest kolekcjonerstwo wynikające z osobistego udziału zbieracza w imprezach turystyczno- krajoznawczych, w zwiedzaniu terenu i różnych obiektów oraz z uczestnictwa w działalności organizacyjnej PTTK.

Przy gromadzeniu zbiorów potrzebna bywa pomoc specjalistów. Są to: pracownicy naukowi uczelni i muzeów oraz fachowych stowarzyszeń, a także zaawansowani, długoletni kolekcjonerzy. Ponadto niezbędna jest literatura fachowa.

Adam Czarnowski


Przeźrocza

 powrót do spisu treści BK3

 Cieszę się , że zaliczono mnie do klubu kolekcjonerów. Nie rozumiem dlaczego w nazwie 4K. Chyba zbyteczny symbol. Mam nadzieję, że w nowych regulaminach uwzględniono nowe techniki umożliwiające w bardzo szybki sposób powiększanie zbiorów w pamięci komputerowej lub na dyskietkach. Uważam, że w tym wypadku zaliczyć można tylko zbiory źródłowe na podstawie których dane do komputera wprowadzono. Owszem komputer jest bardzo przydatny do uporządkowania i archiwizacji zbiorów. Mam nadzieję, że gdy odzyska się dokumentację z poprzedniej Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego to wiele informacji o dotychczas zakwalifikowanych zbiorach się uporządkuje. Uprzednio jako autorzy Henryk + Maria Hadasz zarejestrowano następujące zbiory (ilość wg obecnego stanu):

nagrodzone Plakietką Zbiorów Krajoznawczych:

- 1. przeźrocza "Rośliny Polskie" (około 6000)

- 2. widokówki z mapką (776).

nagrodzone Exlibrisem Krajoznawcy Bibliofila:

- 3. biblioteka krajoznawcza (około 13 tyś. tomów),

- 4. jw. lecz tylko przewodniki (około 900 pozycji),

- 5. jw. lecz z tematem przyroda (około 600 pozycji),

Żona Maria zmarła w 1993 r. Z obecną żoną powiększono zbiory i obecnie jako wspólne zbiory Henryk + Teresa Hadasz, oprócz ww. posiadamy następujące zbiory:

- 6. przeźrocza krajoznawcze oraz z imprez (Polska, Niemcy, Czechosłowacja) uporządkowane wg systematyki gatunków, krain lub imprez latami (około 65 tyś. sztuk), - w tym zestawy udźwiękowione około 2,5 tyś. sztuk,

- 7. mapy krajoznawcze + plany miast (około 500 sztuk),

- 8. znaczki PTTK (kadrowe, rajdy, inne imprezy) 401 sztuk,

- 9. widokówki z napisem nazw miejscowości (około 600 ),

Nieuporządkowane zbiory to: - skały i skamieliny (ok. 200), - proporczyki (ok. 400), - medale otrzymane na imprezach lub jako wyróżnienie (40), - dyplomy z imprez lub jako wyróżnienia (około 200). Znaczki rajdowe, dyplomy, odznaczenia, medale otrzymaliśmy osobiście.

Przeźrocza uporządkowane przechowywane są w magazynkach lub w pudełkach opisanych, a te w szufladkach, a te znów w dużych regałach szafy. Znaczki i widokówki są umieszczone na wkładkach formatu A4 w odpowiednich segregatorach. Trudności są w uporządkowaniu proporczyków i dyplomów, ze względu na różne rozmiary.

Henryk Hadasz


Propozycje tematów

 powrót do spisu treści BK3

Deklaruję chęć działania w klubie "4K" i chętnie nawiążę kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach. Interesują mnie głównie odznaki związane z PTTK (imprezy turystyczne, odznaki regionalne, funkcyjne, turystyki kwalifikowanej itp.), za które oferuję w zamian: również odznaki w ilości około 1000 sztuk, proporczyki i plakietki związane z PTTK, literaturę (książki, mapy, czasopisma) krajoznawczą.

Na łamach "biuletynu kolekcjonerskiego" wdzięczny będę za poruszenie tematów związanych z :

- metodami przechowywania i ekspozycji posiadanych zbiorów odznak,

- literaturą związaną z kolekcjonerstwem i możliwościami jej nabycia.

 

Ryszard Zwierzyna


Popieram inicjatywę

  powrót do spisu treści BK3

Już ponad 40 lat jestem działaczem PTTK i każda pozytywna inicjatywa podjęta dla wzmocnienia i ożywienia naszego Towarzystwa bardzo mnie cieszy. Za tą niewątpliwie piękną kolekcjonerską działalność jaką Kolega z powodzeniem prowadzi należą się Koledze słowa uznania i podziękowania. Ziemia Opolska i samo miasto Opole z którego Kolega kieruje pracami bardzo mnie urzekły podczas wędrówek i udziału w różnych imprezach. Nigdy nie zapomnę roku 1970 kiedy to, po przejściu ponad 200 km trasy na Górze Św. Anny wraz z Heniem Tomkiewiczem pomagaliśmy Kol. Jurkowi Stemplewskiemu i innym w organizacji zakończenia XVIII Centralnego Rajdu Pieszego p.n. "Szlakami Miast Piastowskich" i III Zlotu Młodzieży Szkolnej p.n. "Poznajmy piękno ludowej Ojczyzny". Przygotowaliśmy wspaniałe dekoracje w amfiteatrze, ognisko itp. Wykonane prace zniszczyła nam straszna burza jaka przeszła w nocy nad Górą Św. Anny. Rankiem wykonaliśmy wszystko ponownie i impreza była udana. Wydarzenia te publikowała "Trybuna Opolska" nr 257 z dnia 17.09.1970 r. w artykule pt. "Klawo było!". Nawiązując do naszego "Biuletynu"- uważam, że w kolejnych numerach na pierwszej lub ostatniej stronie należy zamieszczać zdjęcie i krótki opis ciekawego obiektu i miejscowości.

Antoni Tomaszewski


Zbierajmy ślady naszych dni

 powrót do spisu treści BK3

Kolekcjonujmy!

w bogaty zestaw, w skarb potrójny !!!

Wśród życia dróg i ścieżek licznych

na szlakach naszych turystycznych

zbierajmy nasze te pamiątki -

te widokówki i pieczątki,

plakietki, znaczki, ekslibrisy ...

te czyjeś wpisy i podpisy,

pożółkłe zdjęcia dawnych twarzy,

i daty żółtych kalendarzy,

a jest tych żółtych dat bez liku!

Ratujmy, chrońmy od śmietników

te starodruki i annały,

te książki monet poczerniałych

i te zżerane rdzą metale

zbierajmy skrzętnie i wytrwale.

Choć może skroś jesienne dni

już wieczór życia zorzą lśni -

zbierajmy nasze te pamiątki,

być może czyichś marzeń szczątki,

daremne zrywy i złudzenia,

ocalmy je od zapomnienia.

Połączmy to w nasz wspólny skarb

dla tych co przyjdą po nas - w dar.

Wszak nie przyniesie nam to ujmy!

Kolekcjonujmy!

Zbierajmy życie nie zrażeni

na własność przyszłych pokoleni

zbierajmy w Przyszłość zapatrzeni!

A czas pomnoży to stokrotnie.

To nic, że mija .... bezpowrotnie!

 

Eugeniusz Matkowski - Lublin, 17.04.1983 r.

 powrót do spisu treści BK3


Wykaz członków 4K - stan na dzień 1996.09.01

powrót do spisu treści BK3

Nazwisko Imię Miejscowość Kolekcjonuje Wyróżnienie
Ajdacki Paweł Otwock Ma,Np,Do .
Bracław Sławomir Lublin - .
Czapiga Jolanta Warszawa Ks,Nu .
Czernicki Józef Międzygórze Od,Wi,Ks .
Czerny Jacek Rzeszów - .
Głaz Włodzimierz Międzygórze Wi,Nu,Zp .
Hadasz Henryk Kędzierzyn-Koźle Sl,Ks,Od,Wi,Sk,Pr P,E
Hormański Adam Lubawka Ks,Od,Re,Ma,Zd .
Kaftan Halina Opoczno - .
Kałuża Zygmunt Rzeszów Ks,Fi,Wi,Od,Ro P,E,J
Kamysz Franciszek Opole Ks .
Kołodziejczyk Irena Świdnik Od P,E,J
Kołodziejczyk Mieczysław Świdnik Od P,E,J
Kempiński Czesław Jaworzno - .
Kończewski Krzysztof Pi3ł Od,Sp,Ex .
Koprowski Czesław Międzygórze Ka .
Kosakowska Janina Łomża Pr .
Kowalski Andrzej Warszawa Od,Wi .
Kowalski Wojciech Lublin Od,Ks,Wi,Nh P,E,J
Krzewiński Stanisław Bielsko-Biała - .
Kwaczyński Jerzy Żyrardów Pl,Zd,Zp,Ks,Me .
Maler Katarzyna Głubczyce Re,Ks,Ma,Zd .
Małecki Bolesław Wrocław - .
Maniecki Waldemar Bielsko-Biała Od,Fi .
Matyja Zdzisław Bieruń Nowy Od,Ks,Ma .
Mazurski Krzysztof R. Wrocław Ks,Ma,Pa .
Melułowicz Joanna Głubczyce Re .
Michalczyk Tadeusz Sopot Od .
Paciej Henryk Opole Od,Ks,Ma P,
Papierski Mieczysław Prudnik Od,Pr .
Paprot Kazimierz Nowa Dęba - .
Pawlik Jerzy Katowice - .
Piechowiak Bogdan Wągrowiec Wi,Zd .
Piegza Janina Międzygórze Fi,Ks,Od .
Popielarz Kazimierz Zgorzelec - .
Prabucki Krystian Lubań Ma,Ks,Zd .
Przybylski Włodzimierz Łódź Od,Re .
Pszczyński Korneliusz Opole - .
Romanowski Piotr Ostrowiec Świętokrzyski Ks,Ma .
Rosłan Krzysztof Wrocław Ks,Ma .
Rzeźniowiecki Zdzisław Jelenia Góra - .
Smoter Władysław Braszowice .
Sobkowicz Barbara Kalisz Ks .
Stańczyk Krzysztof Warszawa - .
Stopikowski Henryk Grudziądz Ex P,E
Szepiel Adam Białystok Ks,Od,Ma,Re .
Sznapka Michał W. Lubliniec Od .
Tokarski Mieczysław Włodawa Od,Re .
Tomaszewski Antoni Warka Od .
Turowiecki Jerzy Gdańsk-Oliwa Od .
Wacowska Janina Będzin Ks,Wi .
Wechowski Lesław Białystok - .
Wesołek Kazimierz Środa Wlkp. Re,Pl .
Węgrzynowski Janusz Przemyśl Od,Pl,Np .
Wijas-Grochalska Elżbieta Opole - .
Witkowska Jadwiga Olsztyn Ks,Wi .
Wojtczak Barbara Łódź Od,Wi,Pl,Me P,P,E
Woliński Edward Lubartów Od,Pr .
Wyszkowska Hanna Lublin Od,Ks,Wi,Fi P,
Wyszkowski Marek Lublin Od,Ks,Wi,Me P,E,J
Zawiślak Ryszard Rzeszów Od,Ks,Nu,Me .
Zdunek Józef Krotoszyn Fi,Nu,Pl,Ex .
Zieliński Jan Szczecin - .
Zwierzyna Ryszard Lubawka Od,Pr,Pl,Ks .

 powrót do spisu treści BK3

Legenda - skróty nazw kolekcji wymienionych w ankiecie

Od

41

odznaki krajoznawcze

Ks

37

książki, przewodniki, foldery, wydawnictwa

Wi

20

widokówki, pocztówki

Ma

17

mapy

Pl

9

plakietki

Re

9

regionalne

Fi

9

znaczki pocztowe

Pr

7

proporczyki

Nu

6

numizmaty

Zd

6

stare zdjęcia

Me

5

medale

Ex

4

ekslibrisy

Sk

4

skały

Np

3

nalepki, kapsle

Pi

2

pieczątki

He

2

herby

Nh

1

nalepki hotelowe

Ka

1

kalendarze

Do

1

dokumenty

Sp

1

piosenki

Lb

1

bajki ludowe

Lp

1

pieśni ludowe

Ls

1

stroje ludowe

Sl

1

przeźrocza

Po

1

porcelana

Pa

1

pamiątki

Or

1

odznaczenia

Ko

1

kartki świąteczne

Zp

1

przedmioty zabytkowe

Ro

1

obrazki religijne

P

10

Plakietka Zbiorów Krajoznawczych

E

8

Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila

J

5

Juror Imprez Kolekcjonerskich

powrót do spisu treści BK3


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców - przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK 


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 1997 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: lipiec 07, 2004.