Logo4nks.jpg (10462 bytes)

Nr 08/2007

Powrót

Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie (3)

Dzisiaj przedstawię załącznik do regulaminu odznak kolekcjonerskich traktujący o zasadach sędziowania na imprezach kolekcjonerskich. Przypomnę, że Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK ustanowiła system krajoznawczych odznak kolekcjonerskich, na który składają się:
- odznaka popularna „Chomik" dla młodzieży szkolnej,
- stopień podstawowy „Plakietka zbiorów krajoznawczych" i „Ekslibris krajoznawcy bibliofila",
- odznaka „Kolekcjoner krajoznawca" srebrna dla średnio zaawansowanych,
- odznaka „Kolekcjoner krajoznawca" złota dla zbieraczy o dużej aktywności i wyrobieniu specjalistycznym.

ZASADY SĘDZIOWANIA IMPREZ KOLEKCJONERSKICH PTTK

1. USTALENIA WSTĘPNE

1.1 Zbiory krajoznawcze, których posiadacze ubiegają się o odznaki kolekcjonerskie powinien oceniać zespół złożony z trzech sędziów mianowanych przez Zespół ds. Kolekcjonerskich Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. W składzie zespołu oceniającego musi być co najmniej jedna osoba mająca uprawnienia sędziego lub upoważniona do sędziowania i przewodzenia. Do czasu mianowania dostatecznej liczby sędziów Zespół ds. Kolekcjonerskich może upoważnić instruktora krajoznawstwa (co najmniej w stopniu Instruktora Krajoznawstwa Polski) do pełnienia obowiązków sędziego. Upoważnienie może być wydane na podstawie rekomendacji zainteresowanej Komisji Krajoznawczej PTTK. Odstępstwa od tej zasady dotyczą wyłącznie punktów 2.2 i 3.3 regulaminu odznak.

1.2 Organizator wystawy ma prawo przeprowadzenia eliminacji dla nadesłanych (okazanych) zbiorów z uwagi na:
a) zbyt wielką liczbę zgłoszeń w stosunku do możliwości ekspozycyjnych,
b) dużą różnicę poziomu zbiorów.
Eliminacji powinien dokonać zespół złożony co najmniej z dwóch osób, w tym jedna musi mieć uprawnienia sędziowskie lub posiadać upoważnienie Zespołu ds. Kolekcjonerskich Komisji Krajoznawczej ZG PTTK do pełnienia funkcji sędziego.

2. WYMOGI KLASYFIKACYJNE ZBIORU

Każdy zbiór podlegający ocenie sędziowskiej jest rozpatrywany ze względu na jego elementy kolekcjonerskie (struktura zbioru) oraz elementy krajoznawcze (wartość poznawczą, popularyzatorską).
Zbiór musi odpowiadać warunkom zawartym w punktach od 1.3 do 1.5 regulaminów krajoznawczych odznak kolekcjonerskich.
Elementy kolekcjonerskie:
1) sposób opracowania zbioru,
2) stan i dobór eksponowanych walorów,

Elementy krajoznawcze:
3) plan (koncepcja) i realizacja,
4) wybór tematu,
5) objętość zbioru.

3. ZASADY PUNKTOWANIA

Zbiór może uzyskać maksymalną notę sędziowską - 25 punktów. Za każde z wyżej wskazanych pięciu kryteriów można przyznać najwyżej po 5 punktów. Każdemu zbiorowi, który ma podlegać werdyktowi sędziowskiemu przyznaje się wstępnie maksimum tj. 25 punktów, zaś ocena sędziowska sprowadza się do odejmowania punktów za usterki lub braki dostrzeżone przez zespół sędziowski.

4. ELEMENTY KOLEKCJONERSKIE

4.1 Sposób opracowania zbioru.
Maksymalna liczba punktów: 5.
Przyjmuje się jako warunek obowiązkowy, że zbiór powinien mieć:
- tytuł,
- wstęp wprowadzający,
- „metryczki" objaśniające poszczególne przedmioty ujęte w zbiorze.
Zbiór powinien być opracowany z maksymalną starannością i dbałością o jego wartość estetyczną.
Po 1 punkcie można odjąć za: brak tytułu, brak tekstu wprowadzającego, brak „metryczek" objaśniających, za „metryczki" niewystarczające lub błędne. Można też odjąć za nie dość staranne opracowanie zbioru 1 lub 2 punkty.

4.2 Stan i dobór eksponowanych walorów
Maksymalna liczba punktów: 5.
Stan eksponowanych przedmiotów powinien być bez zarzutu. Wyjątek stanowić mogą przedmioty pochodzące sprzed 1939 r. Za usterki, uszkodzenia, zanieczyszczenia itp. odejmuje się od 1 do 5 punktów.
Przedmioty eksponowane w zbiorze powinny odznaczać się nowatorstwem, odkrywczością i podkreślać krajoznawczy charakter zbioru. Cenne jest także to, że się je z trudem zdobywa. Za brak takich przedmiotów w zbiorze odejmuje się 1 lub 2 punkty.

5.ELEMENTY KRAJOZNAWCZE

5.1 Plan zbioru i jego rozwiązanie.
Maksymalna liczba punktów: 5.
Plan może być ustalony dowolnie, jednak musi uwzględniać charakter kolekcji. Należy też zawsze brać pod uwagę krajoznawczy punkt widzenia. Przyjęty plan musi być konsekwentnie realizowany w całym zbiorze. Odejmuje się od 1 do 3 punktów; za brak określonego planu w zbiorze, za niezgodność kolekcji z planem lub za plan nie uwzględniający specyfiki zbioru 1 punkt, za plan ujmujący temat zbyt wąsko 1 punkt.

5.2 Wybór tematu.
Maksymalna liczba punktów: 5.
Ocenia się indywidualne ujęcie i rozwinięcie myśli jaką zbiór ma wyrazić, swoistość i samodzielność pomysłu i twórczy sposób jego realizacji.
Za brak oryginalności odejmuje się od 1 do 4 punktów.

5.3 Objętość zbioru.
Maksymalna liczba punktów: 5.
Jako zbiór pełnowartościowy uznaje się zbiór pełny (kompletny) - punkt 1.5 regulaminów. Kompletność zbioru oceniają sędziowie oceniający na podstawie jego tytułu i wstępu wprowadzającego. Za zbiór pozbawiony niektórych koniecznych elementów odejmuje się 1 punkt. Za przedmioty zbędne w zbiorze odejmuje się 2 punkty, zaś za zbyt małą objętość zbioru - 2 punkty.

6. KLASY - GRUPY ZBIORÓW

Odrębnej ocenie podlegają zbiory dla następujących klas kolekcjonerskich:
- klasa zbiorów powszechnych,
- klasa zbiorów autorskich (punkt 1.5 regulaminów).
Organizatorzy wystawy mogą wprowadzić ponadto klasę honorową, w której eksponuje się zbiory sędziów i osób zaproszonych. Zbiory w tej klasie nie podlegają ocenie.

7. NAGRODY

Nagrody powinny być przyznawane za najlepsze zbiory wystawione w każdej klasie i grupie. Powinny mieć one charakter nagród rzeczowych. Najwłaściwszymi są dyplomy, plakietki, pomoce kolekcjonerskie, literatura fachowa i krajoznawcza, pamiątki regionalne. Nagrody powinny być zróżnicowane stosownie do klasy i grupy zbiorów.

cdn

  Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2007 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 12, 2007.