Logo4nks.jpg (10462 bytes)

Nr 07/2007

Powrót

Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie (2)

Dzisiaj przedstawię regulaminy poszczególnych odznak kolekcjonerskich. Przypomnę, że Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK ustanowiła system krajoznawczych odznak kolekcjonerskich, na który składają się:
- odznaka popularna „Chomik" dla młodzieży szkolnej,
- stopień podstawowy „Plakietka zbiorów krajoznawczych" i „Ekslibris krajoznawcy bibliofila",
- odznaka „Kolekcjoner krajoznawca" srebrna dla średnio zaawansowanych,
- odznaka „Kolekcjoner krajoznawca" złota dla zbieraczy o dużej aktywności i wyrobieniu specjalistycznym.

2. ODZNAKA „CHOMIK"

2.1 Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK ustanowiła odznakę „Chomik" w celu zachęcenia młodzieży szkolnej, zwłaszcza zrzeszonej w SKKT PTTK, do gromadzenia, opracowywania i wystawiania swych zbiorów krajoznawczych, co ma przyczynić się do pogłębienia wiedzy o kraju.

2.2 Ubiegający się o odznakę powinien przedstawić zbiór złożony z dowolnie wybranych przedmiotów wiążących się z turystyką i krajoznawstwem. Mogą to być na przykład: fotografie, pocztówki, znaczki pocztowe, etykiety zapałczane, foldery, przewodniki, mapy i inne wydawnictwa, znaczki, plakietki oraz proporce z imprez i obiektów turystycznych, bilety na przejazd środkiem lokomocji i do muzeów, przedmioty sztuki ludowej, próbki skał i minerałów, a także inne pamiątki z wędrówek. Prezentowane eksponaty powinny być ułożone zgodnie z dowolnie wybranym tematem, jak np. moja miejscowość i jej okolice, budownictwo zabytkowe i współczesne, wydarzenia historyczne, słynni Polacy, przyroda, jej ochrona itp.

2.3 Odznaka „Chomik" może być przyznana za zbiór wystawiony na dowolnej imprezie krajoznawczej lub kolekcjonerskiej. Nie wymaga się, aby uzyskał on określoną liczbę punktów sędziowskich, musi jednak być nagrodzony lub wyróżniony. Oceny dokonuje zespół wyznaczony przez organizatorów imprezy, w którym powinien być przynajmniej jeden instruktor krajoznawstwa.

2.4 Tryb nadania odznaki określa punkt 5.3

3. PLAKIETKA ZBIORÓW KRAJOZNAWCZYCH I EKSLIBRIS KRAJOZNAWCY BIBLIOFILA

3.1 Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK wprowadziła wyróżnienie kolekcjonerskie „Plakietkę zbiorów krajoznawczych". Ma ona zachęcać krajoznawców do systematycznego gromadzenia, opracowywania i wystawiania swoich zbiorów. Kolekcjoner powinien ukierunkować swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę krajoznawczą i coraz lepiej poznawać wybrane dziedziny krajoznawstwa albo regiony ojczystego kraju.

3.2 Ubiegający się o „Plakietkę zbiorów krajoznawczych" powinien przedstawić zbiór odpowiadający wymogom zawartym w punktach 1.3 do 1.5.

3.3 „Plakietka” może być przyznana za zbiór znajdujący się w posiadaniu kolekcjonera lub wystawiony na dowolnej imprezie krajoznawczej bądź kolekcjonerskiej. Nie wymaga się, aby uzyskał on określoną liczbę punktów sędziowskich, musi być jednak nagrodzony lub wyróżniony. Oceny zbiorów dokonuje dwóch instruktorów krajoznawstwa, którzy posiadają „Plakietkę zbiorów krajoznawczych".

3.4 „Plakietkę" przyznaje się także za kolekcję publikacji krajoznawczych (książki naukowe i popularnonaukowe o tematyce interesującej krajoznawcę, przewodniki, foldery, czasopisma naukowe, popularnonaukowe, albumy, mapy, plany miast, wycinki prasowe itp.).

Kolekcja musi odpowiadać wymogom punktów od 1.3 do 1.5.

Kryterium stanowi kompletność zbioru. Zwłaszcza przy temacie o bogatej literaturze w prezentowanych zbiorach powinny znajdować się wszystkie podstawowe pozycje wydane po roku 1944-1945.

Temat, którego dotyczy niewielka liczba prac, w zbiorze powinien znaleźć się komplet wydawnictw współczesnych. Dodatkowym walorem są pozycje z okresu międzywojennego i dawniejsze.

Ubiegający się o przyznanie „Plakietki" za kolekcję publikacji krajoznawczych otrzymuje równocześnie „Ekslibris krajoznawcy bibliofila".

3.5 „Plakietkę" można zdobywać wielokrotnie za zbiory różniące się od siebie problematyką lub formą opracowania. Wyróżniony kolekcjoner za kolejne zbiory otrzymuje stosowne dyplomy do „Plakietki".

3.6 Tryb nadawania „Plakietki" określa punkt 5.3.

3.7 Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu utraciły moc obowiązujące uprzednio regulaminy „Plakietki zbiorów krajoznawcy" oraz „Ekslibris krajoznawcy bibliofila". Zdobyte dawniej „Plakietki" i „Ekslibrisy" zachowują swą ważność. (można je wykupić na podstawie posiadanych dokumentów przyznania)

4. KOLEKCJONER KRAJOZNAWCA

4.1 Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK ustanowiła odznakę „Kolekcjoner Krajoznawca" srebrną i złotą. Ma ona zachęcać do podnoszenia wartości swych zbiorów krajoznawczych lub opracowania nowych o wysokim poziomie krajoznawczym i kolekcjonerskim. Ma także na celu pozyskanie do współpracy kolekcjonerów - popularyzatorów zbieractwa krajoznawczego oraz autorów prac metodycznych i popularyzatorskich.

4.2 Ubiegający się o odznakę może przedstawić do wyróżnienia zbiór odpowia- dający wymogom punktów od 1.3 do 1.5.

4.3 Odznaka srebrna „Kolekcjoner Krajoznawca" może być przyznana za zbiór wyróżniony poprzednio „Plakietką zbiorów krajoznawczych" lub „Exlibrisem krajoznawcy bibliofila", jeśli po ich otrzymaniu był jeszcze co najmniej dwukrotnie wystawiany na centralnych imprezach krajoznawczych lub imprezach kolekcjonerskich organizowanych przy współpracy Zespołu ds. Kolekcjonerskich Komisji Krajoznawczej ZG PTTK albo w porozumieniu z nim.

W tym przypadku zbiór musi uzyskać dwukrotnie co najmniej 18 punktów lub jednokrotnie co najmniej 21 punktów sędziowskich.

W każdym przypadku w składzie jury musi być co najmniej jeden sędzia ustanowiony przez Zespół ds. Kolekcjonerskich albo osoba upoważniona przez ten Zespół do sędziowania.

Odznakę przyznaje się także:

- za zdobycie trzech „Plakietek zbiorów krajoznawczych",

- za co najmniej trzykrotne wykorzystanie zbioru w działalności szkoleniowej lub popularyzującej kolekcjonerstwo krajoznawcze.

4.4 Odznaka złota „Kolekcjoner Krajoznawca" może być przyznana posiadaczom srebrnego stopnia tej odznaki, jeśli po jej otrzymaniu zbiór był jeszcze co najmniej czterokrotnie wystawiany na imprezach krajoznawczych szczebla centralnego lub na imprezach kolekcjonerskich organizowanych przy współudziale Zespołu ds. Kolekcjonerskich Komisji Krajoznawczej ZG PTTK lub w porozumieniu z nim.

Zbiór taki musi czterokrotnie uzyskać co najmniej 18 punktów lub trzykrotnie co najmniej 21 punktów sędziowskich.

W każdym przypadku w składzie jury musi być co najmniej jeden sędzia ustanowiony przez Zespół ds. Kolekcjonerskich albo osoba upoważniona przez ten Zespół do sędziowania.

Odznakę przyznaje się także:

    - za zdobycie pięciu „Plakietek zbiorów krajoznawczych",

    - za co najmniej siedmiokrotne wykorzystanie zbioru w działalności szkoleniowej lub popularyzującej kolekcjonerstwo krajoznawcze oraz za wygłoszenie odczytu bądź referatu omawiającego zagadnienia merytoryczne, techniczne lub propagandowe z zakresu kolekcjonerstwa krajoznawczego; tekst referatu, publikacji winien być dołączony do wniosku o nadanie odznaki,

    - za napisanie i opublikowanie trzech artykułów lub książki na tematy związane z kolekcjonerstwem krajoznawczym, o ile teksty zostaną dołączone do wniosku o nadanie odznaki.

4.5 Tryb nadania odznaki określa punkt 5.3.

cdn

  Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2007 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 12, 2007.