Logo4nks.jpg (10462 bytes)

Nr 05 i 06/2007

Powrót

"Dzień wagarowicza" w Gliwicach

Zaśnieżony pierwszy dzień wiosny należało jakoś uczcić – inaczej niż zwykle. Dlatego Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody z Gliwic zamiast spotkać się jak zawsze w siedzibie Oddziału PTTK – urządził wystawę zbiorów krajoznawczych w I Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Zimnej Wody w Gliwicach. W dodatku przed południem, a nie o godzinie 17.00, jak to było w zwyczaju. W ramach tzw. Rajdu Gimnazjalistów swoje zbiory przedstawili:

Aleksandra Czechowska-Gąbka:
- Widokówki z przedwojennych Pilchowic – 1 album,
- Szlaki turystyczne woj. katowickiego - 5 zeszytów,
- Inwentaryzacja krajoznawcza woj. kat. – 21 zeszytów,
- Świat Gliwickich Legend - wycinki z gazet,
- Piękna nasza Polska cała,
- Zbiór widokówek i zdjęć z Gliwic,
- Album odkryć i wynalazków,
- Albumy dla kolekcjonerów – 5 zeszytów.

Jadwiga Szandar:
- Album zdjęć p.n. „Śląskie impresje”,
- Kroniki SKKT-PTTK SP 39 - 5 albumów.

Teresa i Henryk Hadaszowie:
- Widokówki z mapkami - 6 albumów,
- Gatunki flory i fauny w systemie informatycznym: 14 rodzajów, 7950 opisów gatunków, 7011 zdjęć.

Krystyna Foryś:
- Kroniki Klubu Kraj. i Ochrony Przyrody z Gliwic - od 1981 do 2007 r. - 11 albumów,
- Kapliczki, krzyże i figury na moich szlakach turystycznych – 376 zdjęć w 3 albumach.

Wystawę odwiedziło dziewięćdziesiąt pięć osób, w tym większość - to młodzież szkolna, ale była też pani kurator, pan dyrektor I LO, pani prezes Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, przewodnicy i nauczyciele. Wymienieni złożyli swoje podpisy w naszej klubowej Kronice. Warto dodać, że Gabriela Rościszewska zorganizowała konkursy krajoznawcze a Alfred Kremser oprowadzał po wieży kościoła Wszystkich Świętych. Młodzież zwiedzała też palmiarnię gliwicką.

Krystyna Foryś

Materiał przygotowany do numeru majowego elektronicznego wydania "Na szlaku"
Dodatek: zdjęcia wykonane przez Krystynę Foryś.

g7_1182.jpg (62872 bytes)
g7_1182 - stare widokówki z Pilchowic

g7_1189.jpg (70573 bytes)
g7_1189 - wydawnictwa PTTK Gliwice

g7_1190.jpg (53748 bytes)
g7_1190 - sala wystawy

g7_1191.jpg (53432 bytes)
g7_1191 - informatyczny zbiór "Flora i Fauna"

g7_1193.jpg (67737 bytes)
g7_1193 - sala wystawy

g7_1199.jpg (73530 bytes)
g7_1199 - zwiedzająca młodzież

g7_1201.jpg (68100 bytes)
g7_1201 - młodzież z LO w Gliwicach

g7_1202.jpg (63407 bytes)
g7_1202 - balet z LO, który również zwiedził wystawę

g7_1209.jpg (59851 bytes)
g7_1209 - informatyczny zbiór "Flora i Fauna" i autor

g7_1211.jpg (61866 bytes)
g7_1211 - autorzy wystawy

 Powrót


Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie (1)

Otrzymałem ostatnio kilka listów w sprawie odznak kolekcjonerskich. Niektóre dotarły bezpośrednio inne zaś okrężną drogą. Ponieważ występuje znów zainteresowanie odznakami kolekcjonerskimi, wydaje się celowym przypomnienie regulaminu odznak. Na początek przepisy ogólne regulaminu odznak a w następnych wydaniach zasady sędziowania imprez kolekcjonerskich oraz regulaminy poszczególnych stopni odznak a na koniec podamy wzór wniosku na którym należy zgłaszać spełnienie wymogów regulaminu krajoznawczych odznak kolekcjonerskich.

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1 Kolekcjonerstwo krajoznawcze jest atrakcyjną formą poszerzania wiedzy o kraju, jest też działaniem kulturotwórczym. Do rozwoju tego ruchu przyczyniają się odznaki kolekcjonerskie. Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK ustanowiła system krajoznawczych odznak kolekcjonerskich, na który składają się:

- odznaka popularna „Chomik" dla młodzieży szkolnej,

- stopień podstawowy „Plakietka zbiorów krajoznawczych" i „Ekslibris krajoznawcy bibliofila",

- odznaka „Kolekcjoner krajoznawca" srebrna dla średnio zaawansowanych,

- odznaka „Kolekcjoner krajoznawca" złota dla zbieraczy o dużej aktywności i wyrobieniu specjalistycznym.

1.2 Ustala się, że na wystawach, pokazach, spotkaniach, giełdach wymiennych oraz innych imprezach kolekcjonerskich organizowanych przez PTTK może być eksponowany każdy zbiór o charakterze turystycznym lub krajoznawczym, jednakże o punkty sędziowskie i zaświadczenia dla przyznania odznak, a także o nagrody na imprezach centralnych mogą się ubiegać jedynie ci kolekcjonerzy, których zbiory odpowiadają wymogom zbioru krajoznawczego (zobacz punkty 1.3 do 1.5 regulaminu oraz punkt 2 Zasad sędziowania imprez kolekcjonerskich).

1.3 Zbiorem krajoznawczym (kolekcją krajoznawczą) jest celowo opracowany zestaw przedmiotów wybranych przez kolekcjonera dla zobrazowania konkretnej myśli (idei), zagadnienia lub problemu wchodzącego w zakres krajoznawstwa. Zbiór powinien odznaczać się walorami estetycznymi. Walory naukowe, muzealne, artystyczne podnoszą wartość zbioru, ale nie są obowiązkowe, zaś wartość materialna (handlowa) przedmiotów nie ma znaczenia przy ocenie zbioru.

1.4 Za pomocą zbioru krajoznawczego można prezentować wyłącznie problematykę odnoszącą się do Polski lub Polaków (grupy lub pojedynczych osób) i spraw z nimi związanych. Powiązania te należy rozumieć w szerokim kontekście, np. związków historycznych, geograficznych, przyrodniczych, kulturowych.

1.5 Zbiory krajoznawcze dzielą się na klasy i grupy:

Pod względem formalnym rozróżnia się następujące klasy:
P)     zbiorów powszechnych,
A) zbiorów autorskich.

Pod względem merytorycznym rozróżnia się następujące grupy zbiorów:
a) proste,
b) złożone,
c) otwarte,
d) zamknięte,
e) regionalne,
f) problemowe,
g) z motywem,
h) okolicznościowe.

Zbiór powszechny można stworzyć z przedmiotów wytworzonych przez naturę lub człowieka, które kolekcjoner znajduje na wycieczce, dostaje, wymienia czy kupuje.

Zbiór autorski obejmuje przedmioty wykonane wyłącznie przez kolekcjonera (np. publicysta gromadzi napisane przez siebie artykuły i książki, fotograf swoje zdjęcia, plastyk - rysunki itp.).

Zbiór prosty składa się z przedmiotów jednego rodzaju, np. tylko znaczki pocztowe lub tylko monety, publikacje, widokówki, plakaty, minerały itp.

Zbiór złożony powstaje z przedmiotów różnego rodzaju związanych tematycznie z treścią kolekcji, np. zbiór pt. „Warszawa" może składać się z książek o tym mieście, przewodników krajoznawczych, planów, widokówek, fotografii, wycinków prasowych i z wielu innych elementów.

Zbiór otwarty ma oznaczony początek, ale nie posiada granicy końcowej, np. zbiór znaczków pocztowych, zaczynający się od pierwszego znaczka polskiego i uzupełniany na bieżąco znaczkami, które się ukazują.

Zbiór zamknięty odznacza się ściśle określonymi granicami czasowymi lub rzeczowymi (np. zbiór poświęcony zabytkom architektury gotyckiej, znaczkom turystyki kajakowej w latach 1945-1985, albo dziełom jednego nieżyjącego twórcy). Pojęcia „zbiór zamknięty" nie należy mylić z pojęciem „zbiór pełny (kompletny) zawierający wszystkie eksponaty, które w zbiorze powinny się znajdować.

Zbiór regionalny jest poświęcony jednemu regionowi czy makroregionowi naszego kraju (np. Śląsk, Pomorze), województwu, gminie, miastu, wsi lub nawet pojedynczemu obiektowi (np. Wawel, Łazienki, pałac w Wilanowie, statek „Dar Młodzieży" itp.)

Zbiór problemowy służy przedstawieniu jakiegoś działu krajoznawstwa polskiego (np. archeologii, architektury, roślin) lub wybranym zagadnieniom (np. architektura romańska w Polsce, polskie parki narodowe itp.)

Zbiór z motywem obejmuje przedmioty stanowiące lub zawierające wybrany przez kolekcjonera motyw (np. barwy narodowe, godło Polski, mapa Polski, syrenka, znak PTTK, orzeł, żubr, szarotka, liść dębu itp.)

Zbiór okolicznościowy składa się z przedmiotów, które wiążą się np. z jakimś dorocznym świętem, (np. 1 Maja, 11 Listopada, Boże Narodzenie), doroczną imprezą lub ważną rocznicą (np. 100-lecie turystyki polskiej, Światowy Dzień Turystyki).

5. PRZEPISY KOŃCOWE

5.1 Komisje Krajoznawcze PTTK, ewentualnie przy współudziale innych komisji, a także instytucji, organizacji kulturalnych, oświatowych, młodzieżowych powinny organizować pokazy, wystawy, spotkania, giełdy wymienne i inne imprezy krajoznawczo - kolekcjonerskie. Najlepsze zbiory powinny być eksponowane na wystawach w czasie ważniejszych imprez krajoznawczych (zwłaszcza na Centralnym Zlocie Krajoznawczym - CZAK i w czasie Dni Turystyki), a także ogólnopolskich zjazdów, sesji, zlotów itp.

5.2 Komisje Krajoznawcze PTTK powinny powołać spośród instruktorów krajoznawstwa co najmniej trzyosobowe zespoły weryfikacyjne. Do ich zadań należy weryfikacja wniosków o nadanie krajoznawczych odznak kolekcjonerskich, wystawianie w tym celu zaświadczeń oraz prowadzenie rejestru wniosków o nadanie odznak ze stwierdzeniem ich przyznania. Ponadto zespoły powinny inspirować organizację imprez kolekcjonerskich i pomagać w ich realizacji.

5.3 Kolekcjoner ubiegający się o nadanie mu odznak kolekcjonerskich powinien wypełnić wniosek na specjalnym blankiecie, który po potwierdzeniu przez zespół weryfikacyjny, powinien być skierowany do Zespołu ds. Kolekcjonerskich Komisji Krajoznawczej ZG PTTK wraz z wymaganymi załącznikami. Zespół ten przyznaje odznakę i prowadzi ich rejestry.

5.4 Zasady sędziowania imprez krajoznawczo - kolekcjonerskich PTTK, między innymi przyznawania punktów sędziowskich, stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

5.5 Organizatorzy imprez krajoznawczych i kolekcjonerskich mają obowiązek wydawać na życzenie zainteresowanych zbieraczy zaświadczenia o liczbie punktów zdobytych na imprezie i o wykorzystaniu zbioru w działalności szkoleniowej lub popularyzującej kolekcjonerstwo krajoznawcze.

5.6 Komisja Krajoznawcza ZG PTTK zleca Zespołowi ds. Kolekcjonerskich realizację wszystkich zadań wynikających z niniejszych regulaminów.

5.7 Interpretacja niniejszych regulaminów należy do Zespołu ds. Kolekcjonerskich Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

5.8 Regulaminy zostały zaakceptowane przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

5.9 Regulaminy weszły w życie 01.07.1987 a zmodyfikowane według powyższego tekstu 16.03.1996 i następnie 31.04.2004.

cdn

  Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2007 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 12, 2007.