Nr 07-8/2004

Powrót

Co nowego z odznakami kolekcjonerskimi?

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK obradowała w dniach 30 kwietnia do 3 maja w Międzyrzeczu na Ziemi Lubuskiej. Między innymi zajmowano się odznakami kolekcjonerskimi.

Podjęto decyzję wprowadzenia do stosowania systemu Krajoznawczych Odznak Kolekcjonerskich:

1. CHOMIK dla młodzieży
2. PLAKIETKA ZBIORÓW KRAJOZNAWCZYCH
3. EKSLIBRIS KRAJOZNAWCY BIBLIOFILA
4. KOLEKCJONER KRAJOZNAWCA - srebrna
5. KOLEKCJONER KRAJOZNAWCA - złota

Postanowiono, że w początkowym okresie dopuszcza się możliwość wykupu odznak przez dotychczasowych zdobywców Plakietki i Ekslibrisa na podstawie dostarczonych odbitek dokumentów przyznających. Ze zgromadzonych środków będą wykonywane kolejne partie odznak. Dopuszcza się sprzedaż kompletu odznak dla kolekcjonerów w celach promocyjnych.

Regulaminy odznak będą opublikowane w Internecie oraz na CZAK-u w celu uzyskania opinii od zainteresowanych. Po opracowaniu zebranych opinii i zatwierdzeniu zmodyfikowanego regulaminu przez Komisję Krajoznawczą – wszelkie dalsze sprawy weryfikacyjne oraz interpretacyjne przejmuje Zespół ds. Kolekcjonerstwa KK ZG PTTK.

Korespondencję w tych sprawach należy kierować na adres RPK PTTK Opole,
ul. Barlickiego 2a, 45-083 Opole
, (przypominamy o tradycji „4K” czyli o kopercie zwrotnej z naklejonym znaczkiem), tel./fax (0-77) 453-63-48, e-mail: pttk-orso-opole@xl.wp.pl  .

Errata:

W numerze marcowym „Na szlaku” chochlik sprawił, że nie zamieszczono rys. krzyża harcerskiego o którym był tekst artykułu. Zamieszczono tylko jego współczesną wersję dla pokazania różnic. Przepraszamy autora i uzupełniamy rysunek.


Miasta polskie

W zapoczątkowanym 1 marca 2002 r. cyklu znaczków obiegowych, na których zaprezentowano miasta polskie. Poczta Polska wprowadziła do obiegu dwa kolejne znaczki o wartości 5 gr. (1 stycznia 2004 r.) i 1,25 zł (9 stycznia 2004 r.) przedstawiając:
- znaczek o wartości 5 gr – późnoromański portal ceglany kościoła św. Jakuba i fragment ratusza miejskiego w Sandomierzu.
- znaczek o wartości 1,25 zł - fontannę Neptuna i wieżę Ratusza Głównego w Gdańsku.

Powyższe znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym w formacie 31,25 x 15,5 mm (5 gr) i 25,5 x 31,25 mm (1,25 zł), w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach. Arkusz sprzedażny zawiera 100 znaczków.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu były w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okolicznościowym, stosowanym w Urzędach Pocztowych Sandomierz 1 i Gdańsk 1. Na kopertach umieszczono odpowiednio fragment fryzu ceramicznego dekoracji wewnętrznej kościoła św. Jakuba w Sandomierzu i fragment Sali Czerwonej ratusza gdańskiego z herbem, miasta nad kominkiem.

Na datownikach FDC przedstawiono odpowiednio wielką pieczęć radziecką miasta Sandomierza z XIV w. i pieczęć Nowego Miasta z początku XV w.

Autorem projektów znaczków, kopert i datowników jest artysta plastyk Andrzej Gosik.

Piotr Wieczorek z Warszawy

 

k1-04.jpg (26296 bytes)

 

Po Sandomierzu i Gdańsku przyszła kolej na Lublin, który prezentujemy w cyklu znaczków obiegowych „Miasta polskie”. Poczta Polska wprowadziła go do obiegu 23 lutego 2004 r.

Znaczek wartości 3,45 zł przedstawia fragmenty Pomnika Unii Lubelskiej i Zamku w Lublinie, a wydrukowano go technika rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym w formacie 31,25 x 15,5 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym nakładzie. Arkusz sprzedażny zawiera 100 znaczków.

W dniu wprowadzenia znaczku do obiegu były w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okolicznościowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Lublin 1.

Na kopercie umieszczono sklepienie kaplicy św. Trójcy na Zamku, a na datowniku jeden z najstarszych herbów miasta, przedstawiającym kozę bezoarową, która w przeciwieństwie do kozy domowej jest symbolem zdecydowanie pozytywnym. Jako atrybut bogini Wenus i Bachusa w chrześcijańskiej sztuce romanizmu stała się symbolem ludzkiego dążenia ku rzeczom wzniosłym. Autorem projektów znaczków, kopert i datowników jest artysta plastyk Andrzej Gosik.

Piotr Wieczorek z Warszawy


Wystawa plakatowa

W numerze majowym „Na szlaku” Janusz Zaremba z Kwidzyna opisuje szczegółowo siedem rodzajów wystaw z którymi zetknął się w czasie 50-letniej działalności PTTK. Nie wspomniał o wystawach plakatowych, które stają się ostatnio modne. Polega to na prezentacji uczestników jakiegoś spotkania w postaci plakatów. Plakaty wykonane w jednakowym formacie np. A1 z konieczności przedstawiają w sposób zwięzły prezentowane tematy. Jednakowy format oraz umówiony sposób prezentacji autorskiej powoduje profesjonalne przedstawienie tematów oraz umożliwia ich porównanie.

Właśnie taką wystawę chcę zaproponować członkom Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców „4K”, także i innym zainteresowanym, na najbliższym CZAK-u 2004 w Toruniu. Temat wystawy to „Kolekcjonerzy krajoznawcy w PTTK”. Każdy kolekcjoner krajoznawca na brystolu w formacie A1 (większy wymiar poziomy) ma zaprezentować siebie (w lewym górnym rogu imię, nazwisko i miejscowość oraz zdjęcie kolekcjonera, ewentualne artykuły prasowe), tematy swoich zbiorów nadające się do prezentacji na wystawach (w prawym górnym rogu) oraz zaprezentować jeden (najważniejszy lub najciekawszy) zbiór krajoznawczy (temat na środku u góry a reszta na pozostałej części plakatu). Sposób przedstawienia dowolny. Dobrze byłoby zwięźle opisać sama kolekcję, przedstawić przykłady elementów w postaci fotografii, rysunków itp. Wszystko musi zmieścić się na formacie A1 (około 840 na 594 mm) i być czytelne dla widzów.

Plakaty powinny być osobiście przywiezione na CZAK lub o ile ktoś nie uczestniczy w CZAK-u p przysłane pocztą lub przywiezione przez życzliwych uczestników z miejscowości kolekcjonera. Wystawa plakatowa wzbogaci inne wystawy przewidziane w ramach CZAK-u.

Jednocześnie informuję, że Oddział PTTK w Żarach planuje w miesiącu wrześniu wystawę kolekcjonerską w miejscowym muzeum i na tej wystawie chętnie pokaże wykonane plakaty.

Ponadto trwają uzgodnienia z Komisją Opieki nad Zabytkami, aby w muzeach PTTK będących pod opieką komisji, w dłuższym cyklu prezentować pojedyncze plakaty przedstawiające najbardziej ciekawe a zarazem charakterystyczne dla PTTK kolekcje, które można wykorzystywać w działalności krajoznawczej.

Apeluję do kolekcjonerów krajoznawców z klubu „4K” przede wszystkim, ale także do innych zainteresowanych taką prezentacją o wykonanie plakatu i dostarczenie go do organizatorów CZAK-u w Toruniu. Także o zgodę na prezentację plakatu na wystawie w Żarach oraz w innych miejscach. W ten sposób uczcimy 25-lecie utworzenia Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego oraz 50-lecie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

Henryk Paciej - Przewodniczący
Zespołu ds. kolekcjonerstwa KK ZG PTTK

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 2004 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: listopad 05, 2004.