.

logo-NKS.jpg (6145 bytes)

5
----
2002

Powrót

Kolekcjonerstwo na KNAK 2002

Wieloletnią tradycją wśród krajoznawców było organizowanie Krajowej Narady Aktywu Krajoznawczego w połączeniu z Centralnym Zlotem Krajoznawców. Tym razem przepisy stanowiły, że KNAK wybierająca nową Komisję ma odbyć się po XV Walnym Zjeździe PTTK. W oddziałach PTTK, tam gdzie w sprawozdaniach wykazano komisję krajoznawczą lub klub krajoznawców, wybrano po 1 delegacie. Także Regionalne Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa wybrały po 1 delegacie. W ten sposób delegatami na KNAK zostało 65 osób, z których 54, tj. 85% przyjechało do Warszawy 12. stycznia br. W KNAK mogli wziąć udział członkowie ustępującej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK oraz zaproszeni goście, z czego skorzystało 16 osób. Łącznie udział wzięło 70 osób. Działający pod patronatem Komisji Krajoznawczej klub „4K”, czyli Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców, nie miał swojego delegata. Na pismo, aby prawa delegatów otrzymał czteroosobowy Zespół ds. Kolekcjonerstwa, odpowiedź była odmowna, a uzasadnieniem był fakt nieformalnego istnienia klubu: braku regulaminu, wyboru władz, braku sprawozdawczości. Wśród delegatów i zaproszonych gości na KNAK było jednak 15 członków„4K”, co jest liczbą znaczącą i wymowną. Obradom przewodniczył Marian Czyżewski z Gdyni, zastępcą przewodniczącego był Wojciech Napiórkowski z Płocka, a sekretarzem i protokolantem Jadwiga Targońska z Lublina. Ponadto do prezydium KNAK zostali zaproszeni Członkowie Honorowi: wiceprezes ZG PTTK Franciszek Midura, przewodniczący ustępującej Komisji Włodzimierz Łęcki, najstarszy stażem w Komisji Jerzy Pawlik oraz dziekan Kręgu Seniorów Janusz Żmudziński. Rolę Komisji Mandatowej delegaci powierzyli prezydium KNAK, zaś do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Polę Kuleczkę z Zielonej Góry – przewodnicząca, Annę Głowinkowską z Żyradowa i Stanisława Harajdę z Olsztyna. Włodzimierz Łęcki omówił sprawozdanie z pracy komisji w XIV kadencji, które wcześniej dostarczono delegatom, oraz przedstawił propozycje tematów do realizacji dla nowej Komisji.

W ramach dyskusji Franciszek Midura za szczególnie ważne tematy do realizacji uznał inwentaryzację krajoznawczą oraz weryfikację instruktorów krajoznawstwa. Ponadto głos w dyskusji zabierali: Tadeusz Martusewicz z Warszawy, Robert Respondowski z Gliwic, Franciszek Kamysz z Opola, Janusz Ptasiński z Ursusa, Krzysztof R. Mazurski z Wrocławia, Anna Becker-Kulińska z Warszawy, Krzysztof Kruszyński z Gdańska, Maciej Maśliński z Ostrowa Wlkp., Benedykt Wilkowski z Krakowa, Janusz Motyka z Przemyśla i Henryk Paciej z Opola. O sprawach kolekcjonerskich mówił Janusz Motyka – postulował, aby kolekcjonerstwa krajoznawczego nie spychać na margines. Natomiast Henryk Paciej przedstawił działania klubu „4K”, przypomniał o projekcie powołania przy RPK w Opolu Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, który nie doczekał się realizacji oraz omówił stan prac związanych z uporządkowaniem odznak regionalnych.

Po udzieleniu absolutorium (przy jednym głosie wstrzymującym się), przystąpiono do wyborów najpierw Komisji Wyborczej, następnie Komisji Skrutacyjnej i wreszcie nowej Komisji Krajoznawczej. Wcześniej KNAK przez aklamację powierzyła Jerzemu Pawlikowi z Katowic godność Członka Honorowego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Natomiast członkami nowej Komisji Krajoznawczej po wyborze zostali: Anna Becker-Kulińska z Warszawy, Marian Czyżewski z Gdyni, Anna Głowinkowska z Żyrardowa, Danuta Grodzka z Węgrowa, Stanisław Harajda z Olsztyna, Pola Kuleczka z Zielonej Góry, Włodzimierz Łęcki z Poznania, Maciej Maśliński z Ostrowa Wlkp, Krzysztof R. Mazurski z Wrocławia, Wojciech Napiórkowski z Płocka, Jerzy Pabian z Kielc, Henryk Paciej z Opola, Józef Parktyka z Ojcowa, Małgorzata Pawłowska z Suwałk i Grażyna Przybył z Poznania.

Należy zwrócić uwagę, że w tym gronie jest trzech członków „4K”. Czas pokaże, czy nowi członkowie Komisji, których jest 8, wykażą zrozumienie dla kolekcjonerstwa, a może przystąpią do Klubu.

Komisja na pierwszym posiedzeniu wybrała na przewodniczącego Krzysztofa R. Mazurskiego, na wiceprzewodniczącą Annę Becker-Kulińską i na sekretarza Wojciecha Napiórkowskiego.

Wśród wniosków i postulatów pod adresem Komisji Krajoznawczej XV kadencji, które delegaci na KNAK przyjęli jednogłośnie są m.in. takie:

    - popularyzowanie kolekcjonerstwa krajoznawczego,
- wykorzystanie „Gościńca” do inspirowania działalności krajoznawczej w oddziałach,
- skoordynowanie działań KK z Radą Programową ds. Młodzieży Szkolnej, m.in. w sprawach popularyzacji odznak krajoznawczych oraz kolekcjonerstwa na ogólnopolskich imprezach młodzieżowych,

Należy jeszcze do nich dodać następujące wnioski:

- formalnego uporządkowania organizacyjnego Klubu, tak żeby delegaci z klubu „4K” mogli zaistnieć na kolejnym KNAK,
- powołanie nowego Zespołu ds. Kolekcjonerstwa w ramach Komisji Krajoznawczej oraz rozważenie realizacji wniosku z Walnego Zjazdu PTTK o powołaniu Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego,
- przywrócenia systemu Odznak Kolekcjonerskich,
- rozważenia możliwości przywrócenia „Biuletynu Kolekcjonerskiego”,
- rozważenia możliwości organizacji Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w oparciu o RPK w Opolu.

Henryk Paciej

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2002 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: czerwiec 03, 2005.