Zmiana osobowa w Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

Rezygnację z pracy w Komisji złożyła kol. Anna Głowinkowska, a za wieloletnią w niej pracę, zwłaszcza w sprawach regionalnych pracowni krajoznawczych, serdecznie Jej podziękowano.
Na wakujące miejsce weszła w dniu 8. grudnia 2007 r. kol. Danuta Grodzka z Węgrowa -
kolejna z listy wyborczej na XVI KNAK, która była już członkiem Komisji w kadencji 2001-2005.
Powołano Ją równocześnie w skład Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.