DOKUMENTY V KONGRESU KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO A ZADANIA KOMISJI KRAJOZNAWCZEJ ZG PTTK NA XVI KADENCJĘ

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, przyjmując w swojej działalności jako kierunkowe zasady określone w Rezolucji Programowej i Przesłaniu – dwóch dokumentów przyjętych podczas V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, postanawia:

  1. Kontynuować kształtowanie postaw patriotycznych polegających na obronie takich wartości, jakimi są Ojczyzna, Państwo, codzienna odpowiedzialność w działaniu, uczciwość i tolerancja,
  2. Poprzez bieżącą działalność, a także poprzez organizowanie imprez krajoznawczych stwarzać możliwości harmonijnego rozwoju każdego krajoznawcy, bez względu na miejsce zajmowane w społeczeństwie, angażując pozytywne emocje i intelekt abstrahując od barier stworzonych przez wiek, sprawność fizyczną, stan posiadania i formalne wykształcenie,
  3. Zdając sobie sprawę z bogactwa wnoszonego dziedzictwa oraz potencjału posiadanych możliwości ochraniać i umacniać tożsamość każdego krajoznawcy celem wyeliminowania istniejących jeszcze kompleksów mentalnych,
  4. Stale i konsekwentnie budzić świadomość kształtującej roli krajobrazu i konieczności jego ochrony w życiu jednostek ze szczególnym uwzględnieniem zabytków, parków narodowych, krajobrazowych, etnograficznych, muzeów i wszelkich innych obiektów krajoznawczych,
  5. Poprzez posiadaną wiedzę i doświadczenie swoich członków podejmować próby systematycznego ujmowania wielu odległych od siebie dziedzin nauki, a także inicjować badania naukowe, upowszechniać ich wyniki i zmierzać tym samym do systematycznego opisu regionów.
  6. Podczas realizacji każdego z wyżej wymienionych zadań Komisja powinna kierować się nadrzędnym celem, jakim jest propagowanie krajoznawczych zachowań, szczególnie wśród młodzieży z potraktowaniem języka jako podstawowego elementu dziedzictwa kulturowego.
  7. Niniejszy dokument Komisja przyjęła w formie uchwały podczas plenarnego posiedzenia w Suwałkach w dniu 29 kwietnia 2006 roku z zaleceniem jej stosowania przez wszystkich krajoznawców, kluby i komisje krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
  8. Uchwała niniejsza stanowi załącznik nr 1 do protokołu z dnia 29 kwietnia 2006 roku.