ORGANIZACJA SEJMIKÓW PRZEDKONGRESOWYCH

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego pod hasłem: "Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei, wartości. Powinności krajoznawców" odbędzie się od 10 do 12 września 2010 roku w Olsztynie. Zostanie on poprzedzony sejmikami organizowanymi przez poszczególne środowiska naszego towarzystwa. Tematyka sejmików związana będzie nie tylko z głównym nurtem tematycznym kongresu, ale również ze specyfiką problematyki danego regionu. Wiodący temat VI kongresu nawiązuje do ważnego wydarzenia z ostatnich lat: wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz zmian dokonujących się na naszym kontynencie. Celem kongresu jest ukazanie silnych tysiącletnich więzi naszego kraju z cywilizacją europejską mimo rozmaitych barier politycznych rozdzielających nasz kontynent, jest również próbą określenia nowej sytuacji krajoznawstwa w obrazie jednoczącej się Europy. Zakłada się, iż VI kongres obradować będzie w czterech zespołach tematycznych:

I. Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce. Tradycja, współczesność, przyszłość.

II. Miejsce i rola krajoznawstwa w społeczeństwie opartym na wiedzy.

III. Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy.

IV. Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w naszym kraju.

Dotychczas odbyły się następujące sejmiki:

1 - W dniach 23-25 kwietnia 2009 r. odbył się sejmik pod hasłem "Wzajemne przenikanie kultur w regionie łódzkim a nowe możliwości ruchu krajoznawczego" organizowany przez oddziały: "Łódzki", "Zgierski" i w Pabianicach.

2 - W dniu 25 maja 2009 r. we Fromborku odbył się sejmik zorganizowany przez Oddział PTTK "Ziemi Elbląskiej" pod hasłem: "Dziedzictwo Mikołaja Kopernika a możliwości rozwojowe turystyki we Fromborku".

3 - Sejmik przedkongresowy w Poznaniu, w dniu 4 czerwca 2009 r., przebiegał pod hasłem "Nieprzemijające wartości ruchu krajoznawczo-turystycznego w szkole" i stanowił istotny element obchodów 90. rocznicy rozpoczęcia zorganizowanej działalności turystyczno-krajoznawczej w szkolnictwie polskim.

4 - Oddział PTTK Marynarki Wojennej przy Klubie MW w Gdyni był we wrześniu 2009 r. współorganizatorem ogólnopolskiego XXIV Seminarium Krajoznawczego Wojska Polskiego "Fortyfikacje Nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej".

5 - Oddział PTTK "Ziemi Gliwickiej" zorganizował w dniach 25-26 września 2009 r. sejmik pod hasłem "Edukacja regionalna w szkołach Gliwic".

6 - Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK zorganizowało w dniu 28 września 2009 w Gdyni sejmik pod hasłem: "POMORZE - krajobrazy kultury i wartości".

7 - Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował w dniu 2.10.09 r. sejmik przedkongresowy pod hasłem "Wielokulturowość Warmii i Mazur wczoraj i dziś".

8 - Regionalne Forum Oddziałów Małopolskich i Oddział PTTK "Ziemi Tarnowskiej" zorganizowały w dniu 17.10 2009 r. w Tarnowie sejmik pod hasłem "Przenikanie kultur na terenie Małopolski".

9 - W dniu 19 listopada 2009 roku został zorganizowany sejmik krajoznawczy - przedkongresowy Oddziału PTTK w Ropczycach pod hasłem "Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei i wartości. Powinności krajoznawców".

10 - W dniu 21 listopada 2009 roku w Muzeum Lubelskim odbyła się Sesja Krajoznawcza "W 80 rocznicę Pierwszego Kongresu Krajoznawczego" organizowana przez Oddział Miejski PTTK w Lublinie. Sesji towarzyszyła wycieczka krajoznawcza "Śladami Aleksandra Janowskiego".

11 - W dniu 27 listopada 2009 roku w miejscowości Ostromecko koło Bydgoszczy, obradował Wojewódzki Sejmik Przedkongresowy PTTK pod hasłem przewodnim "Krajoznawstwo jako element budowania tożsamości regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego".

12 - W dniach 20-21 lutego 2010 r. Lubuskie Porozumienie Oddziałów zorganizowało sejmik pod hasłem - "Kultura i turystyka transgraniczna między społeczeństwami Województwa Lubuskiego, Brandenburgii i Saksonii".

13 - Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy "Krajoznawstwo w Małopolsce" odbył się 27.II.2010 roku w Krakowie.

14 - W Gdyni Oksywiu, 17 marca 2010 r. odbył się wojewódzki, przedkongresowy sejmik krajoznawczy PTTK pod hasłem "Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle".

15 - W dniach 23-24 marca 2010 roku jako sejmik przedkongresowy została zorganizowana w Lublinie i Żółkwi I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Transgraniczny potencjał turystyczny Roztocza", gdzie głównym organizatorem była Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.

16 - "Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka" - pod takim hasłem w dniach 23 i 24 kwietnia 2010 r. odbył się w Katowicach Ogólnopolski Sejmik Przedkongresowy.

17 - "Władysław Jagiełło jako postać związana z Puszczą Kozienicką i jej wpływ na ruch turystyczny w regionie" - to sejmik zorganizowany w dniu 6 maja przez Oddział PTTK w Pionkach,

18 - 14 maja 2010 odbył się w Gdyni sejmik pod nazwą: Bernard Chrzanowski "Na Kaszubskim Brzegu" - 100 rocznica wydania przewodnika.

19 - 04 czerwca 2010 odbył się sejmik w Opolu, "Krajoznawstwo Śląska Opolskiego na szlakach europejskich" połączony z XXIII/16 Śląskim Sympozjum Krajoznawców poświęconym losom czesko-polskiego pogranicza, z bazą w Krnovie (Czechy), w dniach 04-06.06.2010

20 - 16 czerwca 2010 roku odbył się w Lublinie sejmik pod hasłem "Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK a edukacja regionalna",

21 - 19 czerwca w Trzcinicy odbył się Podkarpacki Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy "Współistnienie kultur na Podkarpaciu od średniowiecza do XVIII wieku" organizowany przez Podkarpackie Forum Oddziałów PTTK, Oddział Miejski PTTK w Rzeszowie i Oddział PTTK w Jaśle,

22 - 28 sierpnia we Wrocławiu odbędzie się Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy "Dziedzictwo kulturowe Źródłem krajoznawstwa" organizowany przez Dolnośląskie Porozumienie Oddziałów PTTK we Wrocławiu,

- Treści związane z VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego uwzględniał XXXIX Centralny Zlot Krajoznawców PTTK (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK i Oddział Krakowski PTTK), który odbył się 18-23 sierpnia 2009 na terenie Krakowa i Małopolski, oraz zorganizowane przez Oddział Poznański PTTK w dniach 24-27 września 2009 - XIV Forum Publicystów Krajoznawczych - Powiat Nowotomyski 2009.

Stan na 12.07.2010 r.