Ogólnopolski Kurs
Instruktorów Krajoznawstwa

Zapraszamy na kurs dla kandydatów na instruktorów krajoznawstwa regionu oraz instruktorów krajoznawstwa Polski, który odbędzie się przed zlotem "CZAK 2009".
Kurs jest organizowany w porozumieniu z Komisją Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK.
Miejsce kursu: Ojców - Dom Wycieczkowy PTTK "Zosia" (Ojców - Złota Góra)
Czas trwania: 15-17 sierpnia 2009 r.
Wpisowe od uczestnika wynosi 280,00 zł. (bez noclegów, śniadań i kolacji - 140,00 zł.)
Zgłoszenia prosimy przesłać w terminie do 30 maja 2009 r. na adres:

Oddział PTTK w Ojcowie
32-047 Ojców 15

Wpłata wpisowego z dopiskiem "kurs instruktorów krajoznawstwa" na konto:
Oddział PTTK w Ojcowie, BS Wolbrom O/Skała nr 74 8450 0005 0020 0200 0013 0001
O przyjęciu decyduje data zgłoszenia i wpłata wpisowego. Potwierdzenie uczestnictwa w kursie wraz ze szczegółowym programem zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres uczestnika kursu w terminie do 15 lipca 2009 r. W ramach pełnej wpłaty (280,00 zł.) na kurs zapewniamy:
• 3 noclegi: 14/15, 15/16 i 16/17 sierpnia 2009 r. (DW PTTK "Zosia", Ojców Złota Góra)
• wyżywienie od kolacji 14 sierpnia (piątek) do obiadu 17 sierpnia (poniedziałek),
• wykładowców,
• materiały,
• odwóz do Krakowa w dniu 17 sierpnia 2009 r. (godziny wieczorne, po zakończeniu kursu).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu 17/18 sierpnia 2009 r. w Ojcowie za dodatkową odpłatnością na miejscu wynoszącą 30,- zł. Prosimy o odpowiednią adnotację w karcie zgłoszenia.
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z regulaminem instruktora krajoznawstwa, kandydat na kurs powinien spełniać następujące warunki:
• posiadać przynajmniej średnie wykształcenie,
• mieć ukończone 18 lat,
• wykazać się działalnością krajoznawczą w PTTK przynajmniej przez 4 lata,
• mieć opanowane wiadomości przewidziane programem kształcenia ogólnego kadry programowej PTTK.

Ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z otrzymaniem uprawnienia instruktora krajoznawstwa.
Ramowy program kursu przewiduje zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami krajoznawczymi, historią PTTK, formami popularyzacji krajoznawstwa, zasadami inwentaryzacji krajoznawczej, regionalizmem w działalności PTTK, zadaniami instruktorów krajoznawstwa, prezentacje prac krajoznawczych uczestników kursu, zajęcia w terenie.
Przewidziany jest sprawdzian pisemny oraz indywidualne rozmowy z kandydatami na instruktorów.

Kierownikiem Kursu jest kol. Józef Partyka. Prosimy, aby każdy uczestnik kursu przywiózł ze sobą materiały krajoznawcze (np. prezentacje multimedialne, zbiory), które będą pomocne w prezentowaniu własnych osiągnięć krajoznawczych.

W zgłoszeniu na kurs należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę wstąpienia do PTTK, wykształcenie, przynależność do Oddziału PTTK, rekomendację z oddziału PTTK, adres pod który należy przesłać potwierdzenie przyjęcia na kurs.

Przewodniczący Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa dr Józef Partyka
Prezes Oddziału PTTK w Ojcowie mgr Janusz Glanowski

Obowiązuje zgłoszenie na załączonych tutaj Kartach zgłoszenia