REGULAMIN XVII KRAJOWEJ
NARADY AKTYWU KRAJOZNAWCZEGO

I. Narada zwołana jest w celu:
1.1. Oceny i przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w XVI kadencji,
1.2. Ustalenia kierunków działania i uchwalenia wniosków do realizacji w XVII kadencji,
1.3. Wyboru nowej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK na XVII kadencję w składzie 5-9 osób.
II. W Naradzie uczestniczą:
2.1. Z głosem decydującym: delegaci-krajoznawcy zgłoszeni (także nieposiadający uprawnień instruktora krajoznawstwa) według następującego klucza:
a/ jeden delegat z oddziału, w którym działa komisja krajoznawcza, regionalna pracownia krajoznawcza, klub instruktorów krajoznawstwa lub klub krajoznawców,
b/ jeden delegat z zatwierdzonego przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa,
c/ jeden delegat z komisji krajoznawczych działających przy wojewódzkich strukturach (porozumieniach, federacjach) oddziałowych,
2.2. Z głosem doradczym: przedstawiciele władz naczelnych Towarzystwa, zaproszeni goście oraz członkowie ustępującej Komisji, o ile nie są delegatami.
III. Termin nadsyłania zgłoszeń delegata wraz z ankietą osobową (wzór ankiety rozesłany zostanie wraz z zawiadomieniem o KNAK) – możliwe także pocztą elektroniczną, mija 16 grudnia 2009 roku.
IV. KNAK odbędzie się 16 stycznia (sobota) 2009 roku w siedzibie ZG PTTK w Warszawie, ul. Senatorska 11.
V. Koszty organizacyjne i programowe narady ponosi Zarząd Główny PTTK. Koszty przejazdu pokrywają jednostki delegujące.
VI. Dokumentem uprawniającym do udziału w naradzie jest:
a/ zaproszenie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK,
b/ mandat delegata wydany w dniu narady przez sekretariat narady, na podstawie przesłanego zgłoszenia i ankiety oraz po okazaniu legitymacji PTTK z aktualnie opłaconymi składkami członkowskim.
VII. Kandydatami do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK mogą być osoby będące i niebędące delegatami, z opłaconymi składkami członkowskimi za 2009 r.
VIII. Kandydatów mogą zgłaszać delegaci, ustępująca Komisja Krajoznawcza oraz członkowie Zarządu Głównego obecni na Naradzie, podając dane personalne kandydata i uzasadniając zgłoszenie.
IX. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie – w razie nieobecności: na piśmie.
X. Porządek narady obejmuje:
1.Otwarcie narady, wybór przewodniczącego obrad, jego zastępcy i sekretarza
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Powierzenie prezydium obrad roli komisji mandatowej, powołanie komisji uchwał i wniosków (3-osobowej),
4. Omówienie działalności Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w XVI kadencji,
5. Potwierdzenie przez prezydium obrad prawomocności obrad,
6. Dyskusja,
7. Powołanie komisji wyborczej (3-osobowej), zgłoszenie kandydatów, ustalenie listy kandydatów,
8. Powołanie komisji skrutacyjnej (3-osobowej),
9. Wybory (w głosowaniu tajnym),
10. Ogłoszenie wyników wyborów,
11. Ukonstytuowanie się Komisji Krajoznawczej ZG PTTK: wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza (w wyborach tajnych),
12. Przyjęcie wniosków z KNAK
13. Zakończenie obrad
XI. Narada jest prawomocna, jeżeli bierze w niej udział co najmniej 50 proc. delegatów. Prawomocność stwierdza prezydium obrad.
XII. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów (w głosowaniu jawnym).
XIII. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie delegatom, głosowanie odbywa się przez podniesienie mandatu, głosy oblicza prezydium obrad.
XIV. O wyborze do Komisji Krajoznawczej decyduje zwykła większość głosów. Jeżeli zachodzi potrzeba wyborów uzupełniających, wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów.
XV. Uchwałę o przyjęciu do wiadomości składu Komisji Krajoznawczej podejmuje Zarząd Główny PTTK
XVI. Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ma obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Komisji Krajoznawczej w terminie dwóch miesięcy po podjęciu uchwały przez ZG PTTK.
XVII. Dokumentami z KNAK PTTK są:
– lista obecności delegatów,
– protokół komisji mandatowej,
– regulamin KNAK,
– sprawozdanie ustępującej Komisji Krajoznawczej,
– protokół z KNAK,
– uchwały i wnioski narady,
– protokół z posiedzenia komisji skrutacyjnej,
– skład osobowy Komisji Krajoznawczej z podziałem na funkcje.
XVIII. Dokumenty z KNAK PTTK powinny być przekazane do Archiwum ZG PTTK

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 13/XVII/2009 z dnia 22.11.2009 r.