Forum Krajoznawcze na XXXVIII CZAK-u w Chełmie

Stosownie do zgłaszanych postulatów Komisja Krajoznawcza ZG PTTK i bezpośredni organizator Zlotu - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, przeznaczyli piątkowe przedpołudnie (22 VIII) na czterogodzinne spotkanie z uczestnikami. Tradycyjnie przeznaczono je na poinformowanie ogółu o pracach Komisji i aktualnych problemach krajoznawstwa PTTK oraz na dyskusję nad nimi. Zjawiło się około 70 osób, tj. 1/3 uczestników.
Przebieg Forum wyglądał następująco.
Na samym wstępie uczczono chwilą ciszy zmarłych instruktorów krajoznawstwa, szczególnie Mariana Czyżewskiego, który był w poprzednich kadencjach członkiem Komisji, oraz Tadeusza Dyłę z Rzeszowa.
Przewodniczący Komisji - Krzysztof R. Mazurski, złożył relację z prac prowadzonych przez nią od poprzedniego Zlotu. Wraz z przewodniczącym Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa - Józefem Partyką, i jego członkiem - Henrykiem Paciejem, wręczył on nominacje nowym instruktorom oraz nowym jurorom wystaw kolekcjonerskich. Przedstawione też zostały prace samego Kolegium. Pola Kuleczka ogólnie omówiła znaczenie VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego (Olsztyn 2010) zachęcając do włączenia się w organizację spotkań przed nimi. Henryk Paciej przedstawił propozycje A. Czarnowskiego - nowe konkursy krajoznawcze. M. Maśliński omówił statystyki dotyczące zdobywania ROK. Końcowym fragmentem tej części Forum była multimedialna prezentacja propozycji trasowych następnego Zlotu na terenach podkrakowskich. Dokonał jej prezes Oddziału Krakowskiego PTTK i zarazem skarbnik ZG PTTK Jerzy Kapłon.
Po przerwie rozpoczęła się dyskusja.
Wobec zgłaszanych pytań przewodniczący Komisji uzasadnił zmiany w regulaminie IK, oparte na postulatach KNAK w grudniu 2005 r. Anna Becker-Kulińska - współpracownik Komisji, poinformowała o pracach nad historią regionalnych pracowni krajoznawczych i inicjatyw programowych PTTK o charakterze ogólnospołecznym, zachęcając do włączenia się w nie. Uzupełnieniem był apel przewodniczącego o prace nad historią krajoznawstwa PTTK na różnych szczeblach organizacyjnych. Jerzy Pawlik - Honorowy Członek PTTK i Honorowy Członek Komisji, podzielił się ogólnymi refleksjami o działalności i postawach krajoznawczych oraz o znaczeniu personalizacji dokonań w tym zakresie. Jan Graf (Bielsko-Biała) wyraził uznanie za ideę Odznaki Krajoznawczej Polski i postulował ustanowienie wyróżnienia dla krajoznawców spoza PTTK. Mieczysław Żochowski (Warszawa) poparł tworzenie regionalnych odznak krajoznawczych, ale bez wprowadzania do ich regulaminów obowiązku uczestniczenia w imprezach oddziałowych. Wnioskował też o kontynuowanie kursów inwentaryzacji krajoznawczej oraz utrzymanie obowiązku posiadania OK na stopień IK. Edward Jabłoński - wiceprezes GKR PTTK, zaproponował skrócenie okresu zdobywania odznak krajoznawczych (apelował, aby regulamin OK nie był zamknięty czasowo) i apelował o zgłaszanie uwag do Statutu PTTK wobec przyszłorocznego Walnego Zjazdu PTTK. Ponadto apelował, aby w regulaminach krajoznawczych zapis udziału w imprezach wprowadzany był alternatywnie (powinno proponować się coś w zamian). Przedstawiciel RPK w Grudziądzu zaprezentował wydawnictwo, jakie ukazuje się w tym mieście dla potrzeb Regionalnego Kolegium IK, także w formie internetowej. Franciszek Kamysz (Opole) wyraził troskę o obiekty noclegowe, w tym PTTK, tak ważne dla młodzieży i dla uprawiania krajoznawstwa. Wyraził potrzebę spisu obiektów należących kiedyś do PTTK na nizinach, np. Dom Turysty w Augustowie. Wnioskował ponadto o wprowadzenie zniżek organizacyjnych na wstępy do muzeów PTTK. Maciej Maśliński (członek Komisji) wyjaśnił szczegóły regulaminowe Odznaki Krajoznawczej Polski i przedstawił już zrealizowane oraz planowane kursy inwentaryzacji. Zasadniczym problemem jest jednak brak środków na inwentaryzację i bez wsparcia samorządów terytorialnych nie ma ona większych szans na prowadzenie. Ryszard Kotla (Szczecin) wyraził głęboką troskę o dobre postrzeganie Polski w Europie. Do tego potrzebny jest wysiłek także krajoznawców, w tym poprzez ukazywanie wkładu polskiego do europejskiego dziedzictwa na przedkongresowych sejmikach.
Zgłoszono też prośbę o skierowanie do ZG PTTK wniosku o dofinansowanie pracowni w większym stopniu, jako że rosną problemy z utrzymaniem lokalu, opłaty za energię elektryczną, telefon itp. Paweł Anders zgłosił z kolei inicjatywę dot. bezgotówkowej wymiany książkami (dubletami) pomiędzy pracowniami.

Sporządził: Krzysztof R. Mazurski