KOMISJA KRAJOZNAWCZA ZG PTTK W 2008 R.

Uwaga
Układ Sprawozdania dostosowany jest do Planu Pracy Komisji na 2008 r.


1. Zebrania Komisji - odpowiedzialny: K. R. Mazurski
Odbyły się cztery spotkania Komisji, po jednym w każdym kwartale, w tym podczas XXXVIII Centralnego Zlotu Krajoznawców "CZAK 2008" w Chełmie. Do Komisji dokooptowano Danutę Grodzką z Węgrowa w miejsce Anny Głowinkowskiej, która w 2007 r. zrezygnowała z pracy w Komisji. Kol. Grodzka była dziesiąta na liście wyborczej XVI KNAK w listopadzie 2005 r.

9. lutego 2008. Warszawa - z udziałem Edwarda Jabłońskiego (opiekuna Komisji z ramienia GKR), Marii Janowicz (kierowniczki Centralnej Biblioteki PTTK) i Witolda Klizy (prezesa Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie) oraz współpracowników; szczegółowo omawiano tematykę przygotowań do CZAK - zatwierdzono jego program i regulamin oraz ustalono zasady przyjęć (pierwszeństwo mają instruktorzy krajoznawstwa z osobami towarzyszącymi, opiekunowie SKKT i nauczyciele, a w dalszej kolejności inne osoby w miarę wolnych miejsc). Dyskutowano również na temat regionalnych pracowni krajoznawczych, m.in. ustalono uzupełnienia ankiety - rozesłanej na początku 2008 r. do wszystkich RPK jako nowy wzór (opracowany przez Włodzimierza Łęckiego - członka ZG, we współpracy z Grażyną Orłowską-Rybicką oraz Małgorzatą Pawłowską), zakres i organizację szkolenia kierowników RPK w Warszawie (M. Wojciechowska, M. Janowicz, G. Orłowska-Rybicka). Oceniono weryfikację Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej - rośnie jej popularność, zdobywanie wyższych stopni, ale równocześnie 40% kronik nie spełnia wymogów regulaminowych. Wykonano płytę CD z inwentaryzacją krajoznawczą gm. Ciężkowice, przeprowadzoną w 2007 r. (R. Respondowski). Członkowie Komitetu Programowego VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego (powołani doń indywidualnie) - K. R. Mazurski, P. Kuleczka i J. Pawlik (ponadto jest w jego składzie także J. Partyka), poinformowali o posiedzeniu Komitetu. Zwyczajowo zatwierdzono sprawozdanie za 2007 r. i przyjęto plan pracy na 2008 r. - oba przygotowane przez przewodniczącego.

25. kwietnia 2008. Warszawa - z udziałem Sekretarza Generalnego Andrzeja Gordona, jego zastępcy Marka Boguszewskiego i E. Jabłońskiego oraz współpracowników; znaczną część czasu poświęcił A. Gordon przedstawiając autorską koncepcję Instytutu Krajoznawstwa. W wyniku ożywionej dyskusji Komisja postanowiła przyjąć następujące stanowisko: "Komisja Krajoznawcza ZG PTTK widzi potrzebę ściślejszej koordynacji i jednoczenia szeroko rozumianej działalności krajoznawczej w naszym Towarzystwie, stąd pozytywnie odnosi się do ogólnej koncepcji zorganizowania ośrodka realizującego takie zadania. W przypadku rozpoczęcia szczegółowych prac nad nią Komisja Krajoznawcza deklaruje włączenie się do ich realizacji". Przewodniczący szeroko omówił decyzje ZG dot. VI KKP - 10-12.09.2010 w Olsztynie, który odbędzie się pod hasłem "Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei, wartości. Powinności krajoznawców" (jego pierwszy człon to przejęta propozycja Komisji). Ważne staje się włączenie wszystkich komisji i krajoznawców do przygotowań. Wskutek braku jasności co do organizacji kolejnego Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej do kontynuowania dalszych prac związanych z przeglądem upoważniono W. Napiórkowskiego. Omówiono szkolenie kierowników RPK, zorganizowane przy współpracy RPK przy Oddziale Wojskowym PTTK w Warszawie i CB PTTK. Oceniono je bardzo wysoko. Przeanalizowano rozliczenia RPK z dotacji ZG stwierdzając, iż ciągle część RPK jest tu nieterminowa i niewłaściwie dokonuje rozliczeń. Dokooptowano D. Grodzką do Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa. Pozytywnie ustosunkowano się do wniosków dot. uczestnictwa niepełnosprawnych w VI KKP, przedstawionych przez M. Maślińskiego, i skierowano je do ZG.

20. sierpnia 2008. Chełm - w poszerzonym posiedzeniu wzięli udział prezes ZG Lech Drożdżyński, E. Jabłoński oraz z Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie prezes Witold Kliza i Jolanta Pawlak-Paluszek. Prezes Drożdżyński przedstawił ogólną sytuację PTTK, oczekiwania wobec Komisji, aspekty tematyczne Kongresu Krajoznawstwa Polskiego i problem ew. zmian statutowych. Zapewnił o stałym informowaniu Komisji o pracach ZG i uwzględnianiu jej w przygotowaniach do Kongresu, omówił spotkanie z konwentem marszałków województw. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej wykonano 20.000 płyt CD z Kanonem Krajoznawczym Polski i rozpowszechniono je wśród szkołach na terenie całego kraju. Podczas ożywionej dyskusji Prezes udzielił szereg wyjaśnień i zapewnił jednocześnie o wykorzystywaniu potencjału Komisji. Przewodniczący Komisji podniósł m.in. sprawę ponownego braku informacji o pracach ZG, dotyczących też samej Komisji, od sierpnia br., oraz informacji o realizacji budżetu Komisji. Szczegółowo przedyskutowano z udziałem W. Klizy przebieg CZAK, w tym problem przyjęć (a właściwie nieprzyjęcia) uczestników. Wzięło w nim udział 207 osób, a ponad osiemdziesięciu osobom odmówiono udziału zwracając im dokonane wpłaty. Przed Zlotem odbył się kurs dla instruktorów i kandydatów na instruktorów krajoznawstwa regionu, którym kierowali J. Partyka i W. Kliza. Omówiono przygotowania do obozu inwentaryzacyjnego w Lanckoronie oraz sprawy RPK, w tym również dokonywanie w odpowiednim czasie prawidłowych rozliczeń finansowych. Zapoznano się także z wynikami wizytacji, przeprowadzonych przez członków Komisji, w Rzeszowie i Siedlcach. Przedyskutowano propozycję wdrożenia komputerowego programu ProgMan dla katalogowania zbiorów RPK, poprawki do Kanonu Krajoznawczego Polski i wstępny regulamin jurora wystaw krajoznawczych, przygotowany przez H. Pacieja.

15. listopada 2008. Warszawa - z udziałem M. Boguszewskiego i A. Czarnowskiego. Na początku zebrania złożono serdeczne gratulacje z okazji 90-lecia urodzin Adamowi Czarnowskiemu - wieloletniemu członkowi Komisji w poprzednich kadencjach, niestrudzonemu krajoznawcy i autorowi różnych opracowań krajoznawczych, zwłaszcza historycznych. Omówiono i oceniono - jako bardzo dobry, XXXVIII CZAK, zwracając jednak uwagę na potrzebę lepszego zabezpieczenia zbiorów na wystawach oraz wzięto pod uwagę sugestie uczestników CZAK dot. ułatwień uczestnictwa osobom niepełnosprawnym w następnych zlotach, począwszy od najbliższego w 2009 r. w Krakowie. Żywą dyskusję wywołał Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej, w którym zgłoszono 98 pozycji (mniej niż poprzednio, ale merytorycznie lepszych). Zwrócono uwagę na potrzebę poprawy informacji o Przeglądzie, pracy jury i uczestnictwa członków Komisji w jego przebiegu, także w kontekście rozmowy przewodniczącego Komisji przeprowadzonej z prezesem WKPK Bogdanem Kucharskim, zobowiązując w efekcie niezrozumienia jej intencji do kontynuowania kontaktów w tym zakresie. Przygotowania do VI KKP przedstawiła ogólnie P. Kuleczka, zaś w dyskusji wyrażono m.in. zaniepokojenie z powodu zagrożenia zbytnim "unaukowieniem" prac Kongresu, co było efektem zaangażowania przez Komitet Programowy do prac merytorycznych tylko pracowników naukowych z pominięciem Komisji. Omówiono przygotowania do spotkania ZIK i IKP, które z inicjatywy Włodzimierza Łęckiego odbędzie się w dniach 17-19.04.2009 r. w Poznaniu w ramach przygotowań do VI KKP. W. Łęcki podjął się organizacji tego spotkania. Obóz w Lanckoronie (24-26.10.2008 r.), prowadzony przez M. Maślińskiego i R. Respondowskiego, a zorganizowany przy współpracy Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie, zgromadził 44 osoby, głównie studentów i doktorantów. Przeprowadzono wizytację RPK w Poznaniu - panuje w niej trudna sytuacja, problemem jest kwestia zbiorów i organizacja OPKKiT. Na podstawie ankiet RPK za 2007 r. M. Pawłowska opracowała szeroką, zbiorczą informację, dotyczącą regionalnych pracowni krajoznawczych (obsada, wykształcenie, adresy, zbiory, sprzęt, dokumentacja itd.). Po przedstawieniu przez nią wyników i po zatwierdzeniu ich przekazano materiał do ZG. Tam też skierowano projekt komputeryzacji pracowni, m.in. w celu objęcia nią katalogów, co umożliwiłoby wprowadzenie ich do internetu, przygotowany przez M. Janowicz, K. R. Mazurskiego i M. Pawłowską. Zapoznano się nadto z zakresem i wynikami dwóch konferencji nt. turystyki i krajoznawstwa osób niepełnosprawnych, w których wzięli udział M. Maśliński i M. Pawłowska.

Frekwencja w zebraniach wyniosła: K. R. Mazurski, M. Maśliński, W. Napiórkowski, H. Paciej, J. Partyka i M. Pawłowska - po 100%, P. Kuleczka - 75%, D. Grodzka i R. Respondowski - 50%.

2. XXXVII CZAK "CZAK 2008" - odpowiedzialny: K. R. Mazurski.
Odbył się 20-24. sierpnia z bazą w Chełmie. Przyjęto 207 osób, a 83. odmówiono możliwości uczestnictwa. Nowością była przedzlotowa trasa do Lwowa; planowany wyjazd do twierdzy brzeskiej nie odbył się ze względu na małą liczbę zgłoszeń. Wysiłek organizacyjny miejscowych działaczy pod przewodnictwem W. Klizy był bardzo duży, generalnie impreza udana. Szczegółowe sprawozdanie znajduje się na internetowej stronie Komisji.

3. Kurs dla kandydatów na IK - odpowiedzialny: J. Partyka.
Udział wzięło 13 osób, z których 8 zdało końcowy egzamin. Uznano, że kursy takie są szansą dla miejscowego środowiska, powinny być jednak szerzej wykorzystywane przez inne ośrodki. Kierownikiem organizacyjnym kursu był W. Kliza.

4. XVII Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej - odpowiedzialni: P. Kuleczka, W. Napiórkowski. W przygotowaniu Przeglądu i w jego przebiegu uczestniczył tylko W. Napiórkowski, także jako juror. W pracach jury wzięła też udział M. Pawłowska. Zgłosiło się 46 wydawców, którzy nadesłali 98 publikacji - mniej niż w poprzednim roku, za to o wyższym poziomie. Bezwzględnie brakuje większego zaangażowania ogniw PTTK w promocję imprezy.

5. Szkolenie kierowników RPK - odpowiedzialna: M. Pawłowska
Członkowie Zespołu ds. RPK KKraj. ZG PTTK pomagali w przygotowaniu (konsultacje, ustalenie tematyki, wysokości wpisowego itp.) i przeprowadzeniu dorocznego szkolenia kierowników RPK w Warszawie, które odbyło się w dniach 24-25.04.2008 r. Wzięło w nim udział 37 osób, w tym 24 kierowników i pracowników RPK, 6 członków Komisji Krajoznawczej oraz wykładowcy, zaproszeni goście i organizatorzy. W trakcie spotkania omówiono poniższe tematy:

5.1. Biblioteki w Polsce i podstawy prawne ich funkcjonowania. Zbiory i dokumentacja Centralnej Biblioteki PTTK. Pozyskiwanie środków finansowych na nowości wydawnicze, współpraca CB PTTK z pracowniami regionalnymi, z bibliotekami, ośrodkami kultury, uczelniami wyższymi i muzeami (Maria Janowicz).

5.2. Opracowanie formalne i rzeczowe druku zwartego wg polskiej normy (Monika Luty).

5.3. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - jako przykład zastosowania w podziale rzeczowym zbiorów w pracowniach regionalnych. Prezentacja CB PTTK, układu jej zbiorów oraz działalności wydawniczej, informacyjnej. Program MAK i jego zastosowanie w CB PTTK (Maria Janowicz).

5.4. Budowanie katalogów komputerowych wg programu MAK. Prezentacja możliwości MAK-a w Internecie, z wykorzystaniem wyszukiwarki FIDKAR i prezentacja internetowych katalogów CB PTTK (ks. Krzysztof Gonet).

5.5. Wymogi, jakie powinny spełniać rozliczenia finansowe za przyznane w 2008 r. (i następnych) z budżetu ZG PTTK środki. Błędy występujące najczęściej w rozliczeniach (Małgorzata Pawłowska). W trakcie szkolenia uczestnicy zwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprezentowana została także RPK Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK (siedziba, zbiory, dokumentacja, działalność). W części krajoznawczej szkolenia odbyła się wycieczka piesza "Praga, prawobrzeżna dzielnica miasta". Odnotować należy duże zaangażowanie RPK Oddziału Wojskowego i Centralnej Biblioteki ZG oraz bogaty program krajoznawczy.

6. Kursy inwentaryzacji krajoznawczej - odpowiedzialny: M. Maśliński.
W Lanckoronie odbył się kurs potencjalnych inwentaryzatorów. Efektem finalnym stał się elektroniczny katalog krajoznawczy gminy Lanckorona pod wiodącym kierownictwem R. Respondowskiego, przekazany następnie samorządowi gminy z prośbą o upowszechnienie. Kurs w Szczecinie był prowadzony od strony merytorycznej przez M. Maślińskiego.

7. Spotkanie przewodniczących RKIK na XXXVIII CZK 2008 - odpowiedzialny: J. Partyka
Na Zlot przybyło siedmiu przedstawicieli RKIK, z którymi spotkał się J. Partyka i przedyskutował problemy instruktorskie oraz funkcjonowania kolegiów. Byli to: H. Paciej - Opolskie RKIK, R. Wrzosek - Pomorskie RKIK, E. Kowalski - Wielkopolskie RKIK, Cz. Woźniak - Lubuskie RKIK, K. Czerepowicki - Kujawsko-Pomorskie RKIK, Z. Cebula - Podkarpackie RKIK, E. Wieczorek - Śląskie RKIK.

8. Katalogi RPK w formie skomputeryzowanej - odpowiedzialny: K. R. Mazurski
Ideą było skomputeryzowanie w pierwszej kolejności zbiorów bibliotecznych RPK w jednolitym programie, a w dalszym etapie - wprowadzenia ich do sieci internetowej. Po licznych konsultacjach z Centralną Biblioteką PTTK i niektórymi osobami wybrano program ProgMan jako optymalny w warunkach PTTK i odpowiedni wniosek o jego zakup dla RPK skierowano do ZG. M. Pawłowska wzięła udział w pisaniu projektu, przygotowanego i złożonego w grudniu 2008 r. przez Marię Janowicz i CB PTTK do Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotyczącego m.in. komputeryzacji zbiorów RPK.

9. Prowadzenie internetowej strony Komisji - odpowiedzialny: H. Paciej
Zadanie realizowane na bieżąco, strona jest coraz bogatsza w materiały, ale też zależna od ich nadsyłania.

10. Sejmik przedkongresowy - odpowiedzialny: R. Respondowski
Mimo przeprowadzenia rozmów z kilkoma oddziałami nie udało się znaleźć chętnego do współorganizacji, w wyniku czego sejmik się nie odbył. Komisja nie ma uprawnień do samodzielnej organizacji podobnych imprez.

11. Nadzór i współpraca z RPK - odpowiedzialni: M. Pawłowska, W. Napiórkowski
Zgodnie z decyzją Komisji W. Napiórkowski i M. Pawłowska dokonali wizytacji RPK w Siedlcach, Rzeszowie i Poznaniu (Siedlce - po drodze na CZAK; Rzeszów podczas prywatnego wyjazdu, na koszt własny, z Chełma do Rzeszowa; Poznań - przy okazji udziału w pracach jury OPKKiT - bez angażowania dodatkowych środków finansowych). Zapoznano się z sytuacją lokalową poszczególnych RPK, obsadą personalną, zbiorami i ich zabezpieczeniem, pracą bieżącą (m.in. prowadzeniem ksiąg inwentarzowych) oraz występującymi problemami. We wszystkich przypadkach spisano protokół. Wyniki ankiety i sytuację w RPK przedstawili i omówili K. R. Mazurski i W. Łęcki) na zebraniu ZG w grudniu 2008 r. Rozdzielono środki finansowe, przydzielone przez ZG i kontrolowano ich wydanie w 2007 r. M. Pawłowska przygotowała propozycję zarządzenia Sekretarza Generalnego PTTK w sprawie przyznawania regionalnym pracowniom krajoznawczym środków finansowych z budżetu ZG PTTK za pośrednictwem Komisji Krajoznawczej - dokument niezbędny do prawidłowego przyznawania i rozliczania dotacji. Został on przekazany M. Boguszewskiemu do odpowiednich konsultacji merytorycznych. Na podstawie otrzymanych ankiet zespół opracował zasady podziału środków z budżetu ZG PTTK (60 tys. zł) na działalność programową pracowni, czuwał nad ich przekazywaniem i realizacją zadań. Jako że warunkiem przekazania dotacji ZG PTTK, przyznawanej regionalnym pracowniom krajoznawczym w 2008 roku było m.in. przesłanie kopii ksiąg inwentarzowych (zbiorów i sprzętu) - tytułowej strony i ostatnich wpisów (za 2007 r.), a tylko kilka RPK wywiązało się z tego obowiązku, na początku października 2008 r. podjęto kroki, mobilizujące kierowników pracowni do spełnienia ww. obowiązku (pisma, rozmowy telefoniczne, maile, faksy). M. Pawłowska przygotowała projekt "Edukacja ekologiczna kadry programowej PTTK w zakresie NATURA 2000 - II etap", uwzględniającego współpracę RPK w Elblągu, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Rzeszowie i Wałbrzychu. Projekt uzyskał pozytywną opinię Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania odbędzie się od stycznia 2009 r.

12. Historia RPK - odpowiedzialna: Anna Becker-Kulińska
Prowadzono kwerendę źródłową w archiwum ZG oraz pozyskiwano materiały z poszczególnych RPK. Nawiązano kontakty z krajoznawcami w Chełmie, Koszalinie i Toruniu, gdzie w latach ubiegłych działały RPK, w celu uzupełnienia materiałów archiwalnych. Obszerniejsze informacje nadeszły z RPK w Łodzi, Rzeszowie i Toruniu. Niestety, wiele pracowni nie wykazuje w tym zakresie większej chęci do współpracy. Z dotychczas zebranych danych (m. in. opublikowanych z okazji 50-lecia Komisji) zostało przygotowane obszerne opracowanie, z ilustracjami, przy pomocy R. Respondowskiego i zamieszczone na stronie internetowej Komisji. Zawiera ono ogólne dane o tego rodzaju działalności w PTTK, jak i o niektórych poszczególnych pracowniach.

13. Weryfikacja centralnych rejestrów IK - odpowiedzialny: H. Paciej
Centralne wykazy IK podzielono na województwa i wysłano do RKIK celem weryfikacji - do 31.12.2008 r. odpowiedziało zaledwie pięć województw, stąd internetowy wykaz ciągle nie może być do końca zaktualizowany.

14. Działalność kolekcjonerska - odpowiedzialny: H. Paciej wspomagany przez członków Zespołu ds. kolekcjonerstwa: W. Kowalskiego z Lublina, J. Motykę z Przemyśla i H. Stopikowskiego z Grudziądza.
Prowadzenie merytoryczne ogólnopolskiego korespondencyjnego klubu kolekcjonerów krajoznawców "4K", wydawanie "Biuletynu kolekcjonerskiego", stała miesięczna kolumna "Na kolekcjonerskim szlaku" w internetowym miesięczniku "Na szlaku" (www.naszlaku.pttk.pl), prowadzenie referatu weryfikacyjnego odznak kolekcjonerskich, mianowania jurorów wystaw kolekcjonerskich, współorganizacja wystaw kolekcjonerskich na XXXVIII CZK oraz w innych miejscach, uczczenie Jubileuszu 90-lecia urodzin A. Czarnowskiego.

15. Odznaka Krajoznawcza Polski - odpowiedzialny: R. Respondowski
Na podstawie danych, uzyskanych do czasu zebrania, weryfikacja jej wygląda jak poniżej:
NR REFERATU, WERYFIKATOR, MIEJSCOWOŚĆ, STOPIEŃ ODZNAKI: brązowy, srebrny, złoty, z szafirem, razem
X - Andrzej Rumiński - Wrocław 3 1 0 0 4
XI - Zygmunt Cebula - Rzeszów 0 0 0 0 0
XII - Robert Respondowski - Gliwice 1 5 1 1 8
XIII - Henryk Stopikowski - Grudziądz 1 0 0 0 1
XIV - Zbigniew Lewandowski - Warszawa 2 0 4 1 7
XV - Włodzimierz Łęcki - Poznań 0 0 0 0 0
XVI - Jerzy Winsze - Szczecin . . . . .
XVII - Andrzej Danowski - Łódź 2 0 0 2 4
XVIII - Ryszard Wrzosek - Gdynia 12 1 0 0 13
XIX - Małgorzata Pawłowska - Suwałki 0 0 0 0 0
XX - Maciej Maśliński - Ostrów Wlkp. 0 0 0 0 0
Razem - wszyscy weryfikatorzy - OKK - 21 7 5 4 37

Zdobywcy OKP Z Szafirem
1. Andrzej Włodarczyk - Wodzisław Śląski
2. Henryk Szmagaj - Bielsko-Biała
3. Ewa Abramek - Łódź
4. Zbigniew Abramek - Łódź
Na uznanie zasługuje aktywność w zakresie weryfikacji i wynik osiągnięty w tej mierze przez Ryszarda Wrzoska.

16. Inne zadania i sprawy

16.1. Podczas posiedzeń Komisji dokonano po przygotowaniu przez KKIK mianowań 16 osób na stopnie instruktora krajoznawstwa. Stopień ZIK otrzymała 1 osoba, a IKP zostało 15 osób. Wszystkim nowomianowanym instruktorom wysłano dyplomiki i legitymacje. Listę nowomianowanych instruktorów ciągu ostatniego roku odczytano na Forum Krajoznawców podczas CZAK-u (Chełm 2008). Legitymacje są stopniowo wymieniane począwszy od jesieni 2007 r. przy dużym zaangażowaniu współpracowniczki Komisji i członka KKIK Mirosławy Wojciechowskiej. Wymiana legitymacji stanowi także formę weryfikacji wszystkich instruktorów krajoznawstwa. Około 10. wniosków nie rozpatrzono, odsyłając je zainteresowanych do uzupełnienia. Zwykle uściślenia wymaga przebieg działalności krajoznawczej, która jest charakteryzowana dosyć pobieżnie. W niektórych przypadkach brakuje wyraźnego zapisu o posiadaniu Odznaki Krajoznawczej Polski (OKP) w stopniu minimum brązowym. J. Partyka rozpoczął prace nad powołaniem RKIK w Lublinie.

16.2. Uczestnictwo J. Partyki z ramienia Komisji w szkoleniu kierowników RPK, w kolejnym śląskim seminarium krajoznawczym 27-29.06.2008 r. w Opolu i Guntramowicach (Czechy) - wspólnie z H. Paciejem, w zebraniach komitetu organizacyjnego CZAK 2009 w Krakowie.

16.3. Przygotowanie koncepcji spotkania ZIK i IKP i rozpoczęcie przygotowań przez J. Partykę i W. Łęckiego.

16.4. Uporządkowanie przez M. Pawłowską i G. Orłowską-Rybicką większości archiwalnych (do 2007 r.) dokumentów, dotyczących regionalnych pracowni krajoznawczych.

17. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA POLSKI W 2008 R.
Lp. Imię i nazwisko Miejscowość RKIK Nr uprawnień
1 Horst Michacz Jaworzno - Katowice 555/P/08
2 Mieczysław Tokarski Włodawa - Lublin 556/P/08
3 Eugeniusz Badtke Bydgoszcz - Grudziądz 557/P/08
4 Edward Fietko Kraków - Kraków 558/P/08
5 Krzysztof Hubicki Kraków - Kraków 559/P/08
6 Kazimierz Jankowiak Włoszakowice - Luboń 560/P/08
7 Franciszek Mróz Kraków - Rzeszów 561/P/08
8 Maria Topa Dobczyce - Kraków 562/P/08
9 Henryk Wawrzyniak Włocławek - Grudziądz 563/P/08
10 Piotr Sobolewski Kalisz - Luboń 564/P/08
11 Ryszard Bonisławski Łódź - Łódź 565/P/08
12 Zbigniew Kosin Dąbrowa Górn. - Katowice 566/P/08
13 Jan Siciński Łódź - Łódź 567/P/08
14 Krystian Niełacny Ostrów Wlkp. - Luboń 568/P/08
15 Wojciech Suszycki Ostrów Wlkp. - Luboń 569/P/08

18. Mianowanie Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa w 2008 r.
Lp. Imię i nazwisko Miejscowość RKIK Nr uprawnień
1 Jan Janeczek Kiełkowice - Katowice 144/Z/07

Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
(Krzysztof R. Mazurski)
14.02.2009 r.