Koncepcja programowa
VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego pod hasłem: Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei, wartości. Powinności krajoznawców odbędzie się we wrześniu 2010 roku w Olsztynie. Zostanie on poprzedzony sejmikami organizowanymi przez poszczególne środowiska naszego towarzystwa. Tematyka sejmików związana będzie nie tylko z głównym nurtem tematycznym kongresu, ale również ze specyfiką problematyki danego regionu.

Wiodący temat VI kongresu nawiązuje do ważnego wydarzenia z ostatnich lat: wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz zmian dokonujących się na naszym kontynencie.

Celem kongresu jest ukazanie silnych tysiącletnich więzi naszego kraju z cywilizacją europejską mimo rozmaitych barier politycznych rozdzielających nasz kontynent, jest również próbą określenia nowej sytuacji krajoznawstwa w obrazie jednoczącej się Europy.

Zakłada się, iż VI kongres obradować będzie w czterech zespołach tematycznych:

I. Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce. Tradycja, współczesność, przyszłość.

II. Miejsce i rola krajoznawstwa w społeczeństwie opartym na wiedzy.

III. Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy.

IV. Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w naszym kraju.

Prof. Dr hab. Janusz Zdebski